Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…

Więcej
ModaNewsroom

MUUV nowa kolekcja INTO THE WILD

Budzik. Szyb­ki prysz­nic. Kawa? Tak, ale na wynos, żeby nie tra­cić cza­su. Potem ze spo­tka­nia na spo­tka­nie, z pra­cy na tre­ning. I tak bez koń­ca. Poko­na­nie pie­szo kil­ku prze­cznic, to dla nich czas, żeby podzwonić,…

Więcej
ModaNewsroom

MUUV nowa kolekcja SS19: GRLS GO PLACES.

Dłu­go się nie zasta­na­wia­ją. Do ple­ca­ka wrzu­ca­ją kostium, pasz­port i już są na lot­ni­sku. Kie­ru­nek? Czy to waż­ne? #muuvgirls znów dają o sobie znać. Jak zwy­kle w swo­im sty­lu, jed­nak tym razem w zaska­ku­ją­cej, kobiecej…

Więcej
ModaNewsroom

Najnowsza kolekcja MUUV - 'COLD STORIES TO TELL'

Cią­gle w ruchu, peł­ne ener­gii i pra­gnie­nia odkry­wa­nia nowych miejsc. Zupeł­nie nowych! Po latach gonie­nia za słoń­cem, morzem i pia­skiem, przy­szedł czas na zmia­ny. No cóż, #muuvgirls, bo o nich mowa, zdą­ży­ły nas już przyzwyczaić,…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja strojów kąpielowych marki MUUV.

Potra­fisz opo­wie­dzieć jakąś dobrą histo­rię, któ­ra zaczy­na się tym, że leża­łaś na łóż­ku i skro­lo­wa­łaś Insta­gram? No nie. Dobre histo­rie zaczy­na­ją się ina­czej. Jak? Zobacz nową kam­pa­nię kolek­cji stro­jów kąpie­lo­wych mar­ki MUUV., LUST FOR THE…

Więcej