Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesienno – zimowy w pełni, a to najlepsza wiadomość dla tych, którzy kochają warstwy. W tym roku jest to sezon szczególny i absolutnie wyjątkowy – z pewnością większość z nas planuje bowiem zakup dobrej jakości, wygodnych bluz czy spodni dresowych, zamiast pięknych, obszernych swetrów czy eleganckich, wełnianych płaszczy. Tym nie mniej, pandemia pokazała nam zupełnie inne spojrzenie na modę i sprawiła, że znacznie zwolniliśmy, bardziej zachowawczo podchodząc do ciągle zmieniających się trendów. Z pewnością, nie da się ukryć, że przekonaliśmy się, że moda może znacznie poprawić nasze samopoczucie. Nawet, kiedy zostajemy „zamknięci” w domach, dobrej jakości, estetyczne ubrania mogą znacznie wpłynąć na nasz nastrój – i to wyłącznie pozytywnie.

trendy na jesien, co mode w zima

Jesien­ne nie­zbęd­ni­ki w Two­jej gar­de­ro­bie: H&M bez­sz­wo­we leg­gin­sy i krót­ki top bez­sz­wo­wy, Man­del toreb­ka Vani­ty, NAGO dopa­so­wa­na bluz­ka z dłu­gim ręka­wem, MVP War­dro­be blu­za, 303 Ave­nue swe­ter Megan, H&M krót­ki top, LEBRAND koszu­la Sali­na, MUUV blu­za over­si­ze.

Jesie­nią nie ma nic lep­sze­go, jak gru­be, mię­si­ste, cie­ple i luź­ne swe­try, w któ­re moż­na się wtu­lić w chłod­ne dni, a ich wycią­gnię­cie z głę­bi sza­fy nie­uchron­nie zwia­stu­je poże­gna­nie lata. Podob­nie, jak wygod­ne, kla­sycz­ne i bez­sz­wo­we czar­ne legin­sy, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się pod­czas pra­cy w domo­wym biu­rze. Coraz czę­ściej sta­wia­my bowiem w modzie na wygo­dę czy zrów­no­wa­żo­ny roz­wój. Kom­fort, to to, cze­go w obec­nych cza­sach szcze­gól­nie potrze­bu­je­my, dla­te­go w swo­jej jesien­nej gar­de­ro­bie war­to zadbać o dobrej jako­ści krót­ki top z eko­lo­gicz­nej baweł­ny czy blu­zy over­si­ze. Domo­we ubra­nia nie muszą ozna­czać nudy, dla­te­go zawsze war­to mieć pod ręką nie­wiel­ką, skó­rza­ną toreb­kę, z któ­rą w każ­dej chwi­li moż­na wysko­czyć do pobli­skie­go skle­pu, a któ­ra każ­dej sty­li­za­cji (nawet spor­to­wej) doda non­sza­lan­cji i ele­gan­cji. Kom­ple­tu­jąc jesien­ną gar­de­ro­bę war­to zadać sobie pyta­nie: co noszę naj­czę­ściej? Każ­dy taki ele­ment mówi wie­le nie tyl­ko o nas samych. Ciu­chy, po któ­re się­ga­my w lep­sze czy gor­sze dni, a któ­re nigdy nam się nie znu­dzą, zdra­dza­ją wie­le na temat tego, co powin­no sta­no­wić bazę naszej gar­de­ro­by, a może to być: dobrej jako­ści swe­ter, toreb­ka, dopa­so­wa­na bluz­ka z dłu­gim ręka­wem z mięk­kiej baweł­ny czy też bia­ła koszu­la over­si­ze. 

W jakie pod­sta­wo­we ele­men­ty jesien­nej gar­de­ro­by war­to zain­we­sto­wać? Oto nasz ponad­cza­so­wy wybór jesien­nych tren­dów w modzie, któ­re z powo­dze­niem możesz nosić przez wie­le sezo­nów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapry­śna,…
Więcej
Exclusive

Wywiad z Julią Turewicz założycielką marki NAGO

Świat wstrzy­mał oddech i zamarł, a NAGO tra­fi­ło w samo cen­trum potrzeb zaszy­tych w domach ludzi poszu­ku­ją­cych kom­for­tu w nie­wy­god­nej sytu­acji. Świet­na komu­ni­ka­cja wizu­al­na, wyso­ka jakość pro­duk­tów, przej­rzy­stość i uni­wer­sal­ność, nie­na­gan­na orga­ni­za­cja pra­cy – to…
Więcej
ModaNewsroom

W nadmorskim kurorcie z NAGO - kolekcja lato 2020

Pol­ska mar­ka NAGO zabie­ra nas w tym sezo­nie na bez­tro­skie waka­cje do pol­skie­go, nad­mor­skie­go kuror­tu, a wszyst­ko dzię­ki naj­now­szej, let­niej kolek­cji ubrań i akce­so­riów. Pierw­sze, nowe mode­le ubrań, a więc baweł­nia­ne dre­sy oraz zesta­wy piża­mo­we,…
Więcej