Styl życia

Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­wych- wszyst­ko to nastra­ja i zachę­ca nas do zaku­pów, któ­re nie zawsze oka­zu­ją się prze­my­śla­ne. Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia to czas, kie­dy ota­cza­my się naj­bliż­szy­mi i obda­ro­wu­je­my ich pre­zen­ta­mi. War­to więc, by były abso­lut­nie nie­po­wta­rzal­ne, dla­te­go Vers-24 przy­go­to­wał dla Was kil­ka upo­min­ków pod cho­in­kę, któ­re spra­wią, że każ­dy poczu­je się wyjątkowo.

Ręcz­nie uszy­ta, czar­na, dopa­so­wa­na, dłu­ga sukien­ka MUUV z gru­bej baweł­ny o kla­sycz­nym, mini­ma­li­stycz­nym kro­ju ucie­szy każ­dą wyma­ga­ją­cą kobie­tę, któ­ra ponad wszyst­ko ceni sobie wyso­ką jakość. Ponad­to, deli­kat­nie roz­cią­gli­wy i przy­jem­ny mate­riał z któ­re­go powsta­ła został stwo­rzo­ny na spe­cjal­ne zamó­wie­nie, a wyso­ka gra­ma­tu­ra baweł­ny zapew­nia cie­pło. Sukien­ka z kolek­cji Cold Sto­ries To Tell dosko­na­le spraw­dzi się w wer­sji ele­ganc­kiej jak i sportowej.

Spin­ki do wło­sów to abso­lut­ne hit tego roku, jeśli cho­dzi o akce­so­ria. Wyko­na­na ręcz­nie, zło­ta spin­ka do wło­sów Gre­tel od Jen­ni­fer Behr wysa­dza­na rzę­dem lśnią­cych pereł Swa­ro­vskie­go natych­miast odmie­ni każ­dy Twój strój i uczy­ni go wyjąt­ko­wym; zarów­no wsu­nię­ta z boku we wło­sy bądź jako upię­cie dla niskie­go, gład­kie­go kucyka.

Tra­dy­cjo­na­list­ki w kwe­stii biżu­te­rii z pew­no­ścią poko­cha­ją za to nie­sztam­po­we, wyko­na­ne ręcz­nie przez pol­skich jubi­le­rów, duże, pozła­ca­ne kol­czy­ki donu­ty od KOPI.

Dla fanów mody, este­ty­ki i foto­gra­fii nie ma pięk­niej­sze­go pre­zen­tu niż album w twar­dej opra­wie wydaw­nic­twa Taschen. W szcze­gól­no­ści ten, któ­ry zawie­ra zbiór zdjęć Pete­ra Lindbergh’a. „A Dif­fe­rent Vision on Fashion Pho­to­gra­phy” to cele­bra­cja jego czter­dzie­stu lat w bran­ży. Album  wypeł­nio­ny jest nie tyl­ko zapie­ra­ją­cy­mi dech w pier­siach zdję­cia­mi, ale i spi­sa­ny­mi przez Thier­ry-Maxi­me Loriot  prze­my­śla­ny­mi i aneg­do­ta­mi ikon świa­ta mody, mię­dzy inny­mi Jean-Pau­la Gaultier’a, Nico­le Kid­man czy Gra­ce Coddington.

Toreb­ka ide­al­na dla per­fek­cjo­ni­stek – koper­tów­ka Mor­ga­ne od A.P.C bez tru­du pomie­ści gotów­kę, kosme­ty­ki czy wszyst­kie naj­po­trzeb­niej­sze rze­czy, któ­re na co dzień musisz mieć przy sobie. Wyko­na­na z gład­kie­go, czar­ne­go winy­lu z odważ­nym, dużym bia­łym logo A.P.C. i wygod­nym zapię­ciem na suwak. Może peł­nić for­mę orga­ni­ze­ra wrzu­co­ne­go do więk­szej toreb­ki albo poręcz­nej koper­tów­ki, z któ­rą wybie­rzesz się na popo­łu­dnio­wą kawę.

Twoi bli­scy nie mogą żyć bez muzy­ki? Z pew­no­ścią ucie­szy ich model Ram­bler radia Roberts. Zain­spi­ro­wa­ne sty­lem retro radio z uchwy­tem do prze­no­sze­nia wyglą­da niczym wyję­te pro­sto z lat 70-tych. Zawie­ra funk­cje DAB / DAB + / FM + , a tak­że wej­ście do odtwa­rza­nia muzy­ki wprost ze smart­fo­na! Obej­mu­je nie tyl­ko zasi­la­nie sie­cio­we, ale i aku­mu­la­to­ro­we, dzię­ki cze­mu muzy­kę będzie moż­na zabrać dosłow­nie wszędzie.

Zimą nic nie spraw­dzi się tak dosko­na­le, jak dobrej jako­ści, gru­by, cie­pły swe­ter. W 100% kasz­mi­ro­wy, pro­sty swe­ter Man­go z  ażu­ro­wy­mi deta­la­mi, okrą­głym dekol­tem i dłu­gim ręka­wem z ela­stycz­ny­mi mankietami.

Spraw­dzo­ne, wyse­lek­cjo­no­wa­ne zapa­chy to klucz do uda­ne­go pre­zen­tu. A gdy są limi­to­wa­ne? Z pew­no­ścią oka­żą się strza­łem w dzie­siąt­kę i wzru­szą nie­jed­ną kobie­tę. Limi­to­wa­na woda per­fu­mo­wa­na Cha­nel N°5 Eua de Par­fum w legen­dar­nym i ory­gi­nal­nym czer­wo­nym (ulu­bio­ny kolor Coco Cha­nel), szkla­nym fla­ko­nie to nie tyl­ko nie­za­po­mnia­ny, pożą­da­ny zapach, ale rów­nież ele­ment kolek­cjo­ner­ski. Jej zapach to połą­cze­nie róży majo­wej i jaśmi­nu, roz­świe­tlo­ny cytru­so­wy­mi nuta­mi gło­wy. Wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru nada­ją jej alde­hy­dy, a aksa­mit­ny akcent wani­lii bur­boń­skiej pozo­sta­wia  zmy­sło­wą aurę.

Oprócz per­fum ory­gi­nal­nym pre­zen­tem z pew­no­ścią będzie roz­świe­tla­ją­cy twarz puder Le Lion de Cha­nel z meta­licz­nym poły­skiem i zło­ty­mi dro­bin­ka­mi z edy­cji limi­to­wa­nej, któ­ry zdo­bi legen­dar­ny wize­ru­nek lwa Gabriel­le Cha­nel. Już jed­no muśnię­cie wystar­czy, by bły­ska­wicz­nie roz­świe­tlić cerę i ozdo­bić skó­rę zło­ci­sty­mi pigmentami.

Pędz­le, pędzel­ki… do ust, brwi, pod­kła­du, pudru, czy różu – któ­ra kobie­ta nie ma ich mnó­stwo? Na szczę­ście teraz, by wyko­nać per­fek­cyj­ny maki­jaż wystar­czy jeden, kom­plet­ny zestaw sze­ściu ręcz­nie wyko­na­nych, ele­ganc­kich pędz­li z kolek­cji Basic mar­ki SAY Makeup. W jego skład wcho­dzą pędz­le do cie­ni do powiek, ust, brwi, pod­kła­du, różu oraz pudru. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Moda

Magia Monte Carlo w najnowszej kolekcji Chanel Resort 2022/2023

Mon­te Car­lo nie­zmien­nie koja­rzy się z kasy­na­mi, pięk­ny­mi, szyb­ki­mi samo­cho­da­mi, wyści­ga­mi F1 i luk­su­so­wy­mi kuror­ta­mi. To wła­śnie nie­zwy­kła magia tego kuror­tu zain­spi­ro­wa­ła w tym sezo­nie Vir­gi­nię Viard do stwo­rze­nia kolek­cji Resort 2022/2023. Film z kurortu…
Więcej