UrodaVers24 favorites

ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walen­tyn­ki to naj­lep­szy czas, by poka­zać swo­im naj­bliż­szym, ile dla nas zna­czą. Wyszu­ka­ny pre­zent naj­traf­niej wyra­ża nasze emo­cje. Chcąc spra­wić przy­jem­ność uko­cha­nej oso­bie, postaw­my na to, co zawsze jest cel­nym pomy­słem – kosme­ty­ki. Z Kiehl’s…

Więcej
MakijażUroda

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU OCZYSZCZAJĄCEGO. W 2010 roku, wpro­wa­dza­jąc na rynek  Kieh­l’s Mid­ni­ght Reco­ve­ry…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur, mroź­ny wiatr. Dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni dobór pro­duk­tów do…

Więcej