UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpowiednia pielęgnacja skóry ważna jest każdego dnia, niezależnie od pory roku. Jednak zimą jest ona szczególnie narażona na szkodliwe działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych: różnice temperatur, mroźny wiatr. Dlatego tak ważny jest odpowiedni dobór produktów do pielęgnacji cery zimą. Poniżej znajdziecie wybór redakcji VERS-24 najlepszych kosmetyków na grudzień.

Kosmetyki na zimę

Kosme­ty­ki na zimę

1.KIEHL’S KREM NAWILŻAJĄCY DO TWARZY NA DZIEŃ

  • Poma­ga zre­du­ko­wać utra­tę nawil­że­nia, czer­piąc i pochła­nia­jąc wil­goć z oto­cze­nia ;
  • Dzię­ki nie­ustan­ne­mu uzu­peł­nia­niu zaso­bów nawil­że­nia przez cały dzień spra­wia, że skó­ra 
pozo­sta­je mięk­ka i gład­ka, a tak­że wyglą­da zdro­wo ;
  • Przy­wra­ca rów­no­wa­gę skó­ry nawet w trud­nych warun­kach pogo­do­wych ;
  • For­mu­ła zawie­ra Antarc­ti­ci­ne – gli­ko­pro­te­inę syn­te­ty­zo­wa­ną przez mikro­or­ga­ni­zmy 
pozy­ski­wa­ne z mor­skich lodow­ców, skład­nik nie­zwy­kle cen­ny ze wzglę­du na dzia­ła­nie ochron­ne w niskich tem­pe­ra­tu­rach. Posia­da tak­że wyciąg z impe­ra­ty cylin­drycz­nej, rośli­ny pora­sta­ją­cej austra­lij­ską pusty­nię, któ­ry posia­da dosko­na­łe wła­ści­wo­ści zatrzy­my­wa­nia wody w skraj­nie suchych warun­kach .

2.  BIOTHERM –  OLEJKOWE SERUM NA NOC

For­mu­ła stwo­rzo­na do wal­ki ze zmarszcz­ka­mi oraz utra­tą bla­sku i jędr­no­ści. Oto Blue The­ra­py Serum in Oil – olej­ko­we serum na noc dla cery doj­rza­łej.

Z bie­giem cza­su, skó­ra tra­ci swo­ją natu­ral­ną jędr­ność i blask. Bio­therm opra­co­wa­ło inno­wa­cyj­ną for­mu­łę, któ­ra wal­czy z widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia, aby cera bez wzglę­du na wiek pozo­sta­wa­ła gład­ka i pro­mien­na. Blue The­ra­py Serum in Oil to odżyw­cze, olej­ko­we serum na noc, któ­re dzia­ła aktyw­nie, aby sku­tecz­nie zmniej­szać widocz­ność zmarsz­czek i defek­tów wywo­ła­nych upły­wa­ją­cym cza­sem. Sekret? Połą­czo­na moc eks­trak­tu z Alg Mło­do­ści i cukru mor­skie­go ukry­ta w kom­plek­sie, któ­ry wypeł­nia uszko­dze­nia mem­bra­ny, aby skó­ra z każ­dym dniem sta­wa­ła się roz­świe­tlo­na i wyraź­nie odży­wio­na.

3. IOSSI – SERUM INTENSYWNA NOCNA REGENERACJA

Inten­syw­ne serum o dzia­ła­niu ujędr­nia­ją­cym i prze­ciw­zmarszcz­ko­wym. Uela­stycz­nia i wzmac­nia skó­rę, sty­mu­lu­jąc jed­no­cze­śnie odno­wę komó­rek skó­ry i hamu­jąc pro­ces jej sta­rze­nia się. Usu­wa tok­sy­ny oraz dotle­nia skó­rę, popra­wia­jąc jej wygląd, kolo­ryt i struk­tu­rę.

Zawie­ra olej z baoba­bu, któ­ry wzmac­nia, zmięk­cza oraz uela­stycz­nia skó­rę, poma­ga­jąc redu­ko­wać zmarszcz­ki, ole­jek z wie­sioł­ka, któ­re­go zada­niem jest dotle­nić, odży­wić i popra­wić ogól­ną kon­dy­cję skó­ry, a tak­że zaha­mo­wać pro­ces jej sta­rze­nia się oraz ole­jek mir­ro­wy. Ten cudow­ny spe­cy­fik sto­so­wa­ny jest do pie­lę­gna­cji cia­ła od ponad 2000 lat. Ma on wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści wygła­dza­ją­ce, prze­ciw­zmarszcz­ko­we i toni­zu­ją­ce. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach sty­mu­lu­je część mózgu odpo­wie­dzial­ną za kon­tro­lę emo­cji, dzię­ki cze­mu relak­su­je i wyci­sza.

Serum Inten­syw­na noc­na rege­ne­ra­cja to praw­dzi­wy zastrzyk wita­min i mikro­ele­men­tów, któ­ry wzmoc­ni odpor­ność immu­no­lo­gicz­ną naskór­ka i przy­wró­ci mu mło­dzień­czy wygląd w cza­sie gdy ty głę­bo­ko śpisz.

4. LA PRAIRIE – SKIN CAVIAR PERŁY KAWIOROWE

Skin Caviar Per­ły Kawio­ro­we to kom­po­zy­cja ener­ge­ty­zu­ją­cych wita­min, skład­ni­ków nawil­ża­ją­cych i zmięk­cza­ją­cych, zamknię­tych w podob­nych do zia­ren kawio­ru pereł­kach. Po apli­ka­cji skó­ra sta­je się świe­tli­sta i peł­na bla­sku. Dzię­ki skon­cen­tro­wa­nym skład­ni­kom odżyw­czym, wśród któ­rych jest boga­ty w pro­te­iny Eks­trakt Kawio­ro­wy nabie­ra tak­że jędr­no­ści i napię­cia. Dodat­ko­wo wita­mi­na A i E zapew­nia ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków.

5. GUERLAIN – PEELING DO TWARZY

Gom­ma­ge de Beau­té to peeling bez dro­bi­nek złusz­cza­ją­cych, wygła­dza­ją­cy powierzch­nię skó­ry, aby odsło­nić jej natu­ral­ny blask. Trzy odpo­wied­nio skon­cen­tro­wa­ne kwa­sy złusz­cza­ją­ce (natu­ral­ne­go pocho­dze­nia) uzu­peł­nia­ją się nawza­jem, aby deli­kat­nie usu­wać mar­twe komór­ki naskór­ka. Poma­ga­ją roz­ja­śnić cerę i wygła­dzić skó­rę, zapew­nia­jąc jed­no­cze­śnie opty­mal­ny poziom nawil­że­nia. Pozba­wio­na dro­bi­nek ścier­nych for­mu­ła wyka­zu­je ide­al­ne powi­no­wac­two do wszyst­kich rodza­jów skó­ry, nawet tej naj­bar­dziej wraż­li­wej.

Zna­mien­ny zapach, opra­co­wa­ny wyłącz­nie dla for­mu­ły Gom­ma­ge de Beau­té, otu­la skó­rę deli­kat­nym aro­ma­tem, któ­ry łączy w sobie czy­stość bia­łej her­ba­ty i krze­pią­cą świe­żość nut piż­mo­wych z akcen­tem jaśmi­nu…

6. BENEFIT COSMETICS – SERUM UJĘDRNIAJĄCE I ROZŚWIETLAJĄCE KONTUR OKA

Nowe serum pod oczy Firm ip up! ujędr­nia skó­rę i roz­świe­tla spoj­rze­nie.

Do jakie­go rodza­ju maki­ja­żu?
Serum Firm it up! ujędr­nia i roz­świe­tla deli­kat­ną stre­fę kon­tu­ru oka.
Lek­ka for­mu­ła, wzbo­ga­co­na kom­plek­sem Radian­ce, wchła­nia się w kil­ka sekund, dając skó­rze uczu­cie świe­żo­ści i aksa­mit­nej mięk­ko­ści.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we­/Vers-24
Gra­fi­ka: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Sucha skóra pod oczami - jak o nią zadbać?

Sucha skó­ra pod ocza­mi doty­ka wie­le osób, tak­że tych któ­rzy z regu­ły nie bory­ka­ją się z prze­su­sze­niem cery. Wyni­ka to z fak­tu, że skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka i wyjąt­ko­wo deli­kat­na, a więc bar­dziej…
Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej
Uroda

Pełne blasku spojrzenie z La Prairie - Skin Caviar Perfect Concealer

La Pra­irie od lat zgłę­bia naukę o kawio­rze i jego wpły­wie na oko­li­ce oczu. Nie bez powo­du mówi się bowiem, że „oczy są zwier­cia­dłem duszy”, a to o zwy­kle przy­cią­ga nasz wzrok, to spoj­rze­nie. Mar­ka…
Więcej