MakijażUroda

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU OCZYSZCZAJĄCEGO.

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

W 2010 roku, wpro­wa­dza­jąc na rynek  Kieh­l’s Mid­ni­ght Reco­ve­ry Con­cen­tra­te sta­no­wią­cy połą­cze­nie eks­trak­tów roślin­nych odży­wia­ją­cych skó­rę w cią­gu nocy, Kiehl’s stał się pio­nie­rem w kate­go­rii olej­ków do twa­rzy.

Korzy­sta­jąc z wie­dzy i doświad­cze­nia naukow­ców Kiehl’s w zakre­sie lek­kich i sku­tecz­nych olej­ków do twa­rzy, Kiehl’s przed­sta­wia Mid­ni­ght Reco­ve­ry Bota­ni­cal Cle­an­sing Oil, któ­ry oczysz­cza cerę i poma­ga zacho­wać pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie barie­ry ochron­nej naskór­ka oraz nie pozo­sta­wia na twa­rzy tłu­ste­go fil­mu.

Mid­ni­ght Reco­ve­ry Bota­ni­cal Cle­an­sing Oil nie tyl­ko per­fek­cyj­nie usu­wa zanie­czysz­cze­nia czy sebum, ale tak­że ide­al­nie likwi­du­je pozo­sta­ło­ści nawet naj­trwal­sze­go maki­ja­żu, bez potrze­by sto­so­wa­nia dwóch róż­nych pre­pa­ra­tów. W bada­niach kon­su­menc­kich 94% kobiet potwier­dzi­ło, że “po uży­ciu Mid­ni­ght Reco­ve­ry Bota­ni­cal Cle­an­sing Oil nie było potrze­by sto­so­wa­nia dodat­ko­we­go pro­duk­tu oczysz­cza­ją­ce­go”.

LEKKA I ODŻYWCZA FORMUŁA

Sto­so­wa­nie olej­ków do oczysz­cza­nia twa­rzy może wyda­wać się zaska­ku­ją­ce, zwłasz­cza w przy­pad­ku osób o tłu­stej cerze.” – zauwa­ża Cam­mie Can­nel­la, wice­pre­zes Kiehl’s ds. glo­bal­nej edu­ka­cji. “Jed­nak jak się oka­zu­je, olej­ki oczysz­cza­ją­ce, takie jak Mid­ni­ght Reco­ve­ry Bota­ni­cal Cle­an­sing Oil mar­ki Kiehl’s, są naj­bar­dziej efek­tyw­ne, aby oczy­ścić skó­rę z zanie­czysz­czeń i pozo­sta­ło­ści maki­ja­żu. Nasza for­mu­ła zapew­nia podwój­ne korzy­ści: nie tyl­ko oczysz­cza, ale tak­że zacho­wu­je barie­rę ochron­ną skó­ry.”

SKŁADNIKI AKTYWNE

Mid­ni­ght Reco­ve­ry Bota­ni­cal Cle­an­sing Oil zawie­ra kom­pleks “Mid­ni­ght Reco­ve­ry” zło­żo­ny ze skwa­la­nu i lawen­do­we­go olej­ku, zapew­nia­ją­cy for­mu­le sku­tecz­ność, zmy­sło­wość i wła­ści­wo­ści koją­ce. Skó­ra twa­rzy jest czy­sta i odpo­wied­nio nawil­żo­na.

Klu­czo­we skład­ni­ki:

  •  Skwa­lan: jeden z iko­nicz­nych skład­ni­ków Kiehl’s – roślin­na sub­stan­cja tłusz­czo­wa otrzy­my­wa­na z oli­wek, o struk­tu­rze zbli­żo­nej do struk­tu­ry związ­ków wcho­dzą­cych w skład sebum, o wła­ści­wo­ściach emo­lien­tu. Skwa­lan otu­la skó­rę war­stwą ochron­ną, uła­twia roz­pusz­cza­nie pozo­sta­ło­ści maki­ja­żu oraz usu­wa­nie zanie­czysz­czeń z powierzch­ni twa­rzy. Zmięk­cza i nawil­ża cerę.
  • Ole­jek z lawen­dy: wytwa­rza­ny z kwia­tów lawen­dy, pocho­dzą­cych z buł­gar­skich upraw. Kwia­ty pod­da­wa­ne są desty­la­cji parą wod­ną, dzię­ki któ­rej zacho­wu­ją natu­ral­ny aro­mat. Ole­jek i przy­go­to­wu­je skó­rę do dal­szej pie­lę­gna­cji.

Mid­ni­ght Reco­ve­ry Bota­ni­cal Cle­an­sing Oil nie zawie­ra mydła, siar­cza­nów, ole­jów mine­ral­nych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki Kiehl's do włosów. Dlaczego warto je wybrać?

MARZYSZ O PIĘKNYCH, ZDROWYCH I LŚNIĄCYCH WŁOSACH? WCIĄŻ SZUKASZ SZAMPONU, KTÓRY UJARZMI TWOJE LOKI? NIEUSTANNIE TESTUJESZ ODŻYWKI, ABY W KOŃCU ZNALEŹĆ TĘ, KTÓRA WYGŁADZI TWOJE WŁOSY I NADA IM SPRĘŻYSTOŚCI? LUBISZ PACHNĄCE OLEJKI, MAGICZNE ELIKSIRY!…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…
Więcej
UrodaVers24 favorites

ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walen­tyn­ki to naj­lep­szy czas, by poka­zać swo­im naj­bliż­szym, ile dla nas zna­czą. Wyszu­ka­ny pre­zent naj­traf­niej wyra­ża nasze emo­cje. Chcąc spra­wić przy­jem­ność uko­cha­nej oso­bie, postaw­my na to, co zawsze jest cel­nym pomy­słem – kosme­ty­ki. Z Kiehl’s…
Więcej