UrodaVers24 favorites

Kosmetyki, w które warto zainwestować jesienią

Początek września to dobry moment, by powoli zacząć przygotowania do nieuchronnie zbliżającej się jesieni. Warto już teraz zadbać o zdrowy wygląd naszej skóry, która po letnich upałach jest bardziej niż zwykle wysuszona i podatna na podrażnienia. Jakie kosmetyki powinny znaleźć się w jesiennej kosmetyczce? Przede wszystkim mocno nawilżające i odżywiające, a także poprawiające koloryt cery. Poniżej kilka sprawdzonych kosmetyków, dzięki którym pierwsze jesienne chłody przywitacie zdrową, promienną, pełną letniego blasku cerą.

Kosmetyki, w które warto zainwestować jesienią: avene, La prairie, Naked

AVENE PHYSIOLIFT na dzień – krem wygładzający i emulsja wygładzająca

Der­mo­ko­sme­ty­ki z linii Phy­sio­Lift DZIEŃ dostęp­ne są w dwóch kon­sy­sten­cjach, w zależ­no­ści od rodza­ju skó­ry. Dzię­ki syner­gicz­ne­mu dzia­ła­niu Asco­fil­li­ne™ i Mono-oli­go­me­rów kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, spek­ta­ku­lar­nie ujędr­nia­ją skó­rę i wygła­dza­ją zmarszcz­ki. Aby zapew­nić skó­rze opty­mal­ną ochro­nę przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, for­mu­łę wzbo­ga­co­no o Pre-toko­fe­ryl, potęż­ny anty­ok­sy­dant. Woda ter­mal­na Avène koi i łago­dzi podraż­nie­nia. Nowo­cze­sne for­ma gale­no­wa i archi­tek­to­nicz­ne kon­sy­sten­cje 3D, czy­li per­ło­we mikro­czą­stecz­ki i sub­stan­cje wygła­dza­ją­ce, dodat­ko­wo wzmac­nia­ją optycz­ny efekt napię­cia i korek­cji zmarsz­czek, co jest zauwa­żal­ne i odczu­wal­ne już z chwi­lą nało­że­nia pro­duk­tu. Skó­ra jest wymo­de­lo­wa­na, ale bez wra­że­nia sztyw­nej maski. Krem wygła­dza­ją­cy Phy­sio­Lift DZIEŃ odpo­wia­da potrze­bom skó­ry suchej, nato­miast Emul­sja wygła­dza­ją­ca Phy­sio­Lift DZIEŃ, ide­al­nie spraw­dza się w przy­pad­ku skó­ry nor­mal­nej i mie­sza­nej. Aby zapew­nić kom­fort sto­so­wa­nia, for­mu­łę emul­sji uzu­peł­nio­no o sub­stan­cje matu­ją­ce.

La Prairie SKIN CAVIAR ESSENCE-IN-LOTION

To nowa, deli­kat­niej­sza inter­pre­ta­cja kawio­ru. Po raz pierw­szy, naukow­cy w labo­ra­to­riach La Pra­irie zasto­so­wa­li pro­ces dosko­na­łej desty­la­cji paro­wej, aby otrzy­mać kry­sta­licz­nie czy­sty flu­id o aktyw­nej for­mu­le. Pod­czas gdy kla­sycz­ne lotio­ny zawie­ra­ją wodę, SKIN CAVIAR ESSENCE-IN-LOTION zawie­ra wodę kawio­ro­wą, czy­li eks­trakt otrzy­ma­ny z pereł kawio­ro­wych w wyni­ku desty­la­cji paro­wej. Tech­ni­ka ta pozwa­la uzy­skać inny zestaw kom­po­nen­tów, niż ten otrzy­my­wa­ny w wyni­ku kla­sycz­nej eks­trak­cji. Dosko­na­ły i wyra­fi­no­wa­ny, SKIN CAVIAR ESSENCE-IN-LOTION, nawil­ża i uela­stycz­nia skó­rę, a jed­no­cze­śnie pod­kre­śla jej kolo­ryt, ofe­ru­jąc nowe, nie­zwy­kłe doświad­cze­nia w pie­lę­gna­cji. Lotion zawie­ra tak­że wyjąt­ko­wy Kom­pleks Komór­ko­wy La Pra­irie, któ­ry znaj­du­je się w ser­cu każ­dej for­mu­ły z La Pra­irie od same­go począt­ku ist­nie­nia mar­ki. Dostar­cza on skład­ni­ków odżyw­czych i ener­ge­ty­zu­ją­cych, by odży­wić, nawil­żać i pobu­dzać skó­rę.

Krem Eau Thermale Avene Hydrance Optimale BB


Od teraz Two­ja skó­ra może być per­fek­cyj­nie wygła­dzo­na i nawil­żo­na, jej kolo­ryt wyrów­na­ny, i co waż­ne – chro­nio­na fil­trem SPF 30! Tak dzia­ła Krem Eau Ther­ma­le Ave­ne Hydran­ce Opti­ma­le BB. Korzy­ści ze sto­so­wa­nia kre­mu Avène Hydran­ce Opti­ma­le BB:

  • Wyso­ka ochro­na prze­ciw­sło­necz­na: SPF 30;
  • Inten­syw­ne i dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie – dzię­ki syner­gicz­ne­mu dzia­ła­niu dwóch skład­ni­ków aktyw­nych: Lipo­mu­ci­ne-like® i Meibo­se­ri­ne-like;
  • Ochro­na anty­ok­sy­da­cyj­na – Pre-toko­fe­ryl pre­kur­sor wita­mi­ny E;
  • Dzia­ła­nie koją­ce i łago­dzą­ce podraż­nie­nia – woda ter­mal­na Avène;
  • Mato­we wykoń­cze­nie – dzię­ki mikro­kap­suł­kom absor­bu­ją­cym sebum;
  • Bla­sku i optycz­ne wygła­dze­nie nie­rów­no­ści – dzię­ki czą­stecz­kom Soft Focus, któ­re zała­mu­ją i roz­pra­sza­ją świa­tło.

Kosmetyki, w które warto zainwestować jesienią


KIEHL’S Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate – Koncentrat przeciwzmarszczkowy


Inten­syw­na for­mu­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wa zawie­ra­ją­ca 10,5% czy­stej Wita­mi­ny C. Kli­nicz­nie potwier­dzo­ne dzia­ła­nie popra­wia­ją­ce struk­tu­rę skó­ry, kolo­ryt i blask, jed­no­cze­śnie zmniej­sza­ją­ce widocz­ność zmarsz­czek. Zapew­nia ochro­nę anty­ok­sy­dan­tów i lek­ko złusz­cza skó­rę, aby zapew­nić jej zdrow­szy wygląd.

Urban Decay wielofunkcyjny krem BB poprawiający wygląd skóry

Naked Skin One & Done masku­je nie­do­sko­na­ło­ści tak per­fek­cyj­nie, że żaden pod­kład nie będzie Ci potrzeb­ny. Lek­ka niczym piór­ko for­mu­ła naj­now­szej gene­ra­cji gwa­ran­tu­je wyjąt­ko­wą trwa­łość i nie­po­rów­ny­wal­ny kom­fort nosze­nia. Nie macie dosyć? No tak, kom­ple­men­tów nigdy zbyt wie­le… Tak więc naj­bar­dziej kocha­my ją za to, w jaki spo­sób odmie­nia wygląd skó­ry! Roz­pra­sza­ją­ce świa­tło czą­stecz­ki w mgnie­niu oka spra­wia­ją, że wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści sta­ją się nie­wi­docz­ne. Z bie­giem cza­su pory sta­ją się mniej widocz­ne, a skó­ra jest bar­dziej napię­ta i świe­tli­sta. Gama aż czte­rech róż­nych odcie­ni spra­wia, że każ­da z Was znaj­dzie ide­al­nie pasu­ją­cy do kar­na­cji kolor.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki Kiehl's do włosów. Dlaczego warto je wybrać?

MARZYSZ O PIĘKNYCH, ZDROWYCH I LŚNIĄCYCH WŁOSACH? WCIĄŻ SZUKASZ SZAMPONU, KTÓRY UJARZMI TWOJE LOKI? NIEUSTANNIE TESTUJESZ ODŻYWKI, ABY W KOŃCU ZNALEŹĆ TĘ, KTÓRA WYGŁADZI TWOJE WŁOSY I NADA IM SPRĘŻYSTOŚCI? LUBISZ PACHNĄCE OLEJKI, MAGICZNE ELIKSIRY!…
Więcej
UrodaVers24 favorites

ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walen­tyn­ki to naj­lep­szy czas, by poka­zać swo­im naj­bliż­szym, ile dla nas zna­czą. Wyszu­ka­ny pre­zent naj­traf­niej wyra­ża nasze emo­cje. Chcąc spra­wić przy­jem­ność uko­cha­nej oso­bie, postaw­my na to, co zawsze jest cel­nym pomy­słem – kosme­ty­ki. Z Kiehl’s…
Więcej
MakijażUroda

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU OCZYSZCZAJĄCEGO. W 2010 roku, wpro­wa­dza­jąc na rynek  Kieh­l’s Mid­ni­ght Reco­ve­ry…
Więcej