UrodaVers24 favorites

Kosmetyki Kiehl’s do włosów. Dlaczego warto je wybrać?

MARZYSZ O PIĘKNYCH, ZDROWYCH I LŚNIĄCYCH WŁOSACH? WCIĄŻ SZUKASZ SZAMPONU, KTÓRY UJARZMI TWOJE LOKI? NIEUSTANNIE TESTUJESZ ODŻYWKI, ABY W KOŃCU ZNALEŹĆ TĘ, KTÓRA
WYGŁADZI TWOJE WŁOSY I NADA IM SPRĘŻYSTOŚCI? LUBISZ PACHNĄCE OLEJKI, MAGICZNE ELIKSIRY!

Kosmetyki Kiehl's do włosów.

Kiehl’s w swo­jej ofer­cie ma kil­ka linii pro­duk­tów do wło­sów, dzię­ki cze­mu wycho­dzi naprze­ciw nawet naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym.

W linii Ami­no Acid znaj­du­je się szam­pon i odżyw­ka. Ich for­mu­ła zawie­ra ami­no­kwa­sy oraz czy­sty ole­jek koko­so­wy. Sto­so­wa­nie pro­duk­tów przy­wra­ca wło­som mięk­kość i uła­twia ich roz­cze­sy­wa­nie. Spe­cjal­na kom­po­zy­cja skład­ni­ków nawil­ża­ją­cych nada­je wło­som mięk­kość i połysk, a tak­że doda­je im obję­to­ści. To jeden z best­sel­le­rów Kiehl’s.

Argan to linia rege­ne­ru­ją­ca. Poma­ga wygła­dzić wło­sy, zapew­nia im zdro­wy wygląd i pro­mien­ny blask. Suchy ole­jek arga­no­wy poma­ga wygła­dzić roz­dwo­jo­ne koń­ce i przy­wró­cić znisz­czo­nym wło­som ener­gię. Zawie­ra kom­po­zy­cję maro­kań­skie­go olej- ku arga­no­we­go oraz natu­ral­nych emo­lien­tów, wzbo­ga­co­ną w anty­ok­sy­dan­ty i pod­sta­wo­we kwa­sy tłusz­czo­we. W skład linii wcho­dzi tak­że wygła­dza­ją­cy kon­cen­trat odbu­do­wu­ją­cy do wło­sów. Szcze­gól­nie pole­ca­ny jest do krę­co­nych, trud­nych do ukła­da­nia wło­sów, co waż­ne ole­jek ich nie obcią­ża . Kro­kosz bar­wier­ski, sezam, more­la i ole­jek jojo­ba nada­ją pro­duk­to­wi uza­leż­nia­ją­cy, orien­tal­ny zapach.

Kosmetyki Kiehl's do włosów.

Dema­ge Pepairing & Rehy­dra­ting to linia, któ­ra przy­wra­ca wło­som ela­stycz­ność i podat­ność na układ­nie. Pro­duk­ty wygła­dza­ją włók­na wło­so­we, jed­no­cze­śnie wzmac­nia­jąc je i popra­wia­jąc ich odpor­ność na wypa­da­nie. W skład linii wcho­dzą szam­pon, odżyw­ka oraz maska. For­mu­ła pro­duk­tów nasy­co­na zosta­ła olej­kiem z drze­wa Miron­ga, nawil­ża­ją­cym kwa­sem hia­lu­ro­no­wym oraz cera­mi­da­mi.

Kolej­na linia peł­na jest oli­wy z oli­wek, ole­ju z awo­ka­do oraz eks­trak­tu z cytry­ny – to mie­szan­ka, któ­ra trwa­le nawil­ża wło­sy i nada­je im połysk. Oli­ve Fru­it deli­kat­nie roz­plą­tu­je wło­sy i przy­wra­ca im zdro­wy wygląd. Bez obcią­że­nia sta­ją się gład­kie i błysz­czą­ce. Pro­duk­ty ide­al­nie zaspo­ka­ja­ją potrze­by wło­sów prze­su­szo­nych na słoń­cu, pod­da­wa­nych zabie­gom che­micz­nym lub zbyt inten­syw­nej sty­li­za­cji. Szam­pon, odżyw­ka, ole­jek w kre­mie i maska pozwa­la­ją zapo­bie­gać uszko­dze­niom spo­wo­do­wa­nym przez szko­dli­we czyn­ni­ki śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go.

Do wło­sów far­bo­wa­nych, Kiehl’s pro­po­nu­je linię Sun­flo­wer. Pomo­że Ci ona odbu­do­wać prze­su­szo­ne i znisz­czo­ne wło­sy. Chro­ni kolor i blask Two­ich wło­sów, a jed­no­cze­śnie eli­mi­nu­je uszko­dze­nia spo­wo­do­wa­ne dzia­ła­niem che­mi­ka­liów. Odżyw­czy ole­jek ze sło­necz­ni­ka, któ­ry sły­nie z wyso­kiej zawar­to­ści wita­mi­ny E i pod­sta­wo­wych kwa­sów tłusz­czo­wych połą­czo­ny został z olej­kiem z pestek more­li oraz ze wzmac­nia­ją­cą kom­po­zy­cją wita­min: B3, B5 oraz B6, a tak­że fil­tra­mi UV.

W Kiehl’s nie bra­ku­je rów­nież pro­duk­tów do ukła­da­nia wło­sów – kre­my do sty­li­za­cji, wosk, mode­lu­ją­ca pasta i wygła­dza­ją­ce pre­pa­ra­ty z linii Sty­list Series zawie­ra­ją mie­szan­kę prosz­ków jedwa­biu oraz natu­ral­ne eks­trak­ty, któ­re nada­ją jedwa­bi­stą gład­kość i sku­tecz­nie dzia­ła­ją.

Wszyst­kie pro­duk­ty Kiehl’s do wło­sów pozba­wio­ne są siar­cza­nów, sili­ko­nu oraz para­be­nów. Z Kiehl’s pro­blem nie­sfor­nych wło­sów masz z gło­wy!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

Kolaż: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walen­tyn­ki to naj­lep­szy czas, by poka­zać swo­im naj­bliż­szym, ile dla nas zna­czą. Wyszu­ka­ny pre­zent naj­traf­niej wyra­ża nasze emo­cje. Chcąc spra­wić przy­jem­ność uko­cha­nej oso­bie, postaw­my na to, co zawsze jest cel­nym pomy­słem – kosme­ty­ki. Z Kiehl’s…
Więcej
MakijażUroda

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU OCZYSZCZAJĄCEGO. W 2010 roku, wpro­wa­dza­jąc na rynek  Kieh­l’s Mid­ni­ght Reco­ve­ry…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur, mroź­ny wiatr. Dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni dobór pro­duk­tów do…
Więcej