UrodaVers24 favorites

ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walentynki to najlepszy czas, by pokazać swoim najbliższym, ile dla nas znaczą. Wyszukany prezent najtrafniej wyraża nasze emocje. Chcąc sprawić przyjemność ukochanej osobie, postawmy na to, co zawsze jest celnym pomysłem – kosmetyki. Z Kiehl’s mamy gwarancję stuprocentowego zadowolenia.

najlepsze produkty Kiehl's

Pach­ną­ce żele, aro­ma­tycz­ne olej­ki, koją­ce kre­my – pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne zawsze wywo­łu­ją uśmiech na twa­rzach naj­bliż- szych. Prze­no­szą w świat relak­su, pozwa­la­ją na chwi­lę ode­tchnie­nia i dają tak cen­ny „czas dla sie­bie”. Luk­su­so­wy bal­sam do cia­ła aro­ma­ty­zo­wa­ny piż­mem w kom­ple­cie z żelem pod prysz­nic o tej samej nucie zapa­cho­wej będą ide­al­nym upo­min­kiem dla Pań. Dla Panów dobrym pomy­słem nato­miast może być zestaw kre­mów Age Defen­der, bądź kom­plet kosme­ty­ków do gole­nia, któ­ry na pew­no ucie­szy każ­de­go bro­da­cza.

Uda­ną nie­spo­dzian­ką będzie kosme­tyk, któ­ry zawsze moż­na mieć przy sobie, jak na przy­kład wygła­dza­ją­cy bal­sam do ust, czy odżyw­czy ole­jek do zaro­stu. Dzię­ki nie­wiel­kim i poręcz­nym opa­ko­wa­niom pre­zent może towa­rzy­szyć uko­cha­nej oso­bie przez cały dzień, co spra­wi, że przy każ­dej apli­ka­cji będzie myśla­mi wra­cać do nas.

Nie ma bar­dziej tra­fio­ne­go pre­zen­tu, niż best­sel­le­ro­we pro­duk­ty Kiehl’s, któ­re kocha cały świat. Zarów­no Panie, jak i Panów ucie­szy lawen­do­wy ole­jek na noc – Mid­ni­ght Reco­ve­ry Con­cen­tra­te, bądź nawil­ża­ją­cy krem pod oczy z awo­ka­do – iko­ny Kiehl’s. Te pro­duk­ty dzia­ła­ją zarów­no na cia­ło, jak i na duszę – ich zapa­chy i deli­kat­ne for­mu­ły pozwa­la­ją stwo­rzyć relak­sa- cyj­ne spa w domo­wym zaci­szu.

W Kiehl’s na pew­no znaj­dzie­cie spo­ro inspi­ra­cji, któ­re uła­twią Wam zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu Walen­tyn­ko­we­go. Zaj­rzyj do buti­ku i zako­chaj się w Kiehl’s.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki Kiehl's do włosów. Dlaczego warto je wybrać?

MARZYSZ O PIĘKNYCH, ZDROWYCH I LŚNIĄCYCH WŁOSACH? WCIĄŻ SZUKASZ SZAMPONU, KTÓRY UJARZMI TWOJE LOKI? NIEUSTANNIE TESTUJESZ ODŻYWKI, ABY W KOŃCU ZNALEŹĆ TĘ, KTÓRA WYGŁADZI TWOJE WŁOSY I NADA IM SPRĘŻYSTOŚCI? LUBISZ PACHNĄCE OLEJKI, MAGICZNE ELIKSIRY!…
Więcej
MakijażUroda

KIEHL’S PREZENTUJE NOWY LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY

KIEHL’S Z DUMĄ PREZENTUJE LEKKI OLEJEK OCZYSZCZAJĄCY, KTÓRY UŁATWI TWÓJ WIECZORNY RYTUAŁ. DZIĘKI OLEJKOWI MIDNIGHT RECOVERY BOTANICAL CLEANSING OIL NIE MA POTRZEBY STOSOWANIA DODATKOWEGO PRODUKTU OCZYSZCZAJĄCEGO. W 2010 roku, wpro­wa­dza­jąc na rynek  Kieh­l’s Mid­ni­ght Reco­ve­ry…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur, mroź­ny wiatr. Dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni dobór pro­duk­tów do…
Więcej