ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walentynki to najlepszy czas, by pokazać swoim najbliższym, ile dla nas znaczą. Wyszukany prezent najtrafniej wyraża nasze emocje. Chcąc sprawić przyjemność ukochanej osobie, postawmy na to, co zawsze jest celnym pomysłem – kosmetyki. Z Kiehl’s mamy gwarancję stuprocentowego zadowolenia.

najlepsze produkty Kiehl's

Pach­ną­ce żele, aro­ma­tycz­ne olej­ki, koją­ce kre­my – pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne zawsze wywo­łu­ją uśmiech na twa­rzach naj­bliż- szych. Prze­no­szą w świat relak­su, pozwa­la­ją na chwi­lę ode­tchnie­nia i dają tak cen­ny „czas dla sie­bie”. Luk­su­so­wy bal­sam do cia­ła aro­ma­ty­zo­wa­ny piż­mem w kom­ple­cie z żelem pod prysz­nic o tej samej nucie zapa­cho­wej będą ide­al­nym upo­min­kiem dla Pań. Dla Panów dobrym pomy­słem nato­miast może być zestaw kre­mów Age Defen­der, bądź kom­plet kosme­ty­ków do gole­nia, któ­ry na pew­no ucie­szy każ­de­go bro­da­cza.

Uda­ną nie­spo­dzian­ką będzie kosme­tyk, któ­ry zawsze moż­na mieć przy sobie, jak na przy­kład wygła­dza­ją­cy bal­sam do ust, czy odżyw­czy ole­jek do zaro­stu. Dzię­ki nie­wiel­kim i poręcz­nym opa­ko­wa­niom pre­zent może towa­rzy­szyć uko­cha­nej oso­bie przez cały dzień, co spra­wi, że przy każ­dej apli­ka­cji będzie myśla­mi wra­cać do nas.

Nie ma bar­dziej tra­fio­ne­go pre­zen­tu, niż best­sel­le­ro­we pro­duk­ty Kiehl’s, któ­re kocha cały świat. Zarów­no Panie, jak i Panów ucie­szy lawen­do­wy ole­jek na noc – Mid­ni­ght Reco­ve­ry Con­cen­tra­te, bądź nawil­ża­ją­cy krem pod oczy z awo­ka­do – iko­ny Kiehl’s. Te pro­duk­ty dzia­ła­ją zarów­no na cia­ło, jak i na duszę – ich zapa­chy i deli­kat­ne for­mu­ły pozwa­la­ją stwo­rzyć relak­sa- cyj­ne spa w domo­wym zaci­szu.

W Kiehl’s na pew­no znaj­dzie­cie spo­ro inspi­ra­cji, któ­re uła­twią Wam zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu Walen­tyn­ko­we­go. Zaj­rzyj do buti­ku i zako­chaj się w Kiehl’s.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy