ZAKOCHAJ SIĘ W KIEHL’S!

Walen­tyn­ki to naj­lep­szy czas, by poka­zać swo­im naj­bliż­szym, ile dla nas zna­czą. Wyszu­ka­ny pre­zent naj­traf­niej wyra­ża nasze emo­cje. Chcąc spra­wić przy­jem­ność uko­cha­nej oso­bie, postaw­my na to, co zawsze jest cel­nym pomy­słem – kosme­ty­ki. Z Kiehl’s mamy gwa­ran­cję stu­pro­cen­to­we­go zado­wo­le­nia.

Pach­ną­ce żele, aro­ma­tycz­ne olej­ki, koją­ce kre­my – pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne zawsze wywo­łu­ją uśmiech na twa­rzach naj­bliż- szych. Prze­no­szą w świat relak­su, pozwa­la­ją na chwi­lę ode­tchnie­nia i dają tak cen­ny „czas dla sie­bie”. Luk­su­so­wy bal­sam do cia­ła aro­ma­ty­zo­wa­ny piż­mem w kom­ple­cie z żelem pod prysz­nic o tej samej nucie zapa­cho­wej będą ide­al­nym upo­min­kiem dla Pań. Dla Panów dobrym pomy­słem nato­miast może być zestaw kre­mów Age Defen­der, bądź kom­plet kosme­ty­ków do gole­nia, któ­ry na pew­no ucie­szy każ­de­go bro­da­cza.

Uda­ną nie­spo­dzian­ką będzie kosme­tyk, któ­ry zawsze moż­na mieć przy sobie, jak na przy­kład wygła­dza­ją­cy bal­sam do ust, czy odżyw­czy ole­jek do zaro­stu. Dzię­ki nie­wiel­kim i poręcz­nym opa­ko­wa­niom pre­zent może towa­rzy­szyć uko­cha­nej oso­bie przez cały dzień, co spra­wi, że przy każ­dej apli­ka­cji będzie myśla­mi wra­cać do nas.

Nie ma bar­dziej tra­fio­ne­go pre­zen­tu, niż best­sel­le­ro­we pro­duk­ty Kiehl’s, któ­re kocha cały świat. Zarów­no Panie, jak i Panów ucie­szy lawen­do­wy ole­jek na noc – Mid­ni­ght Reco­ve­ry Con­cen­tra­te, bądź nawil­ża­ją­cy krem pod oczy z awo­ka­do – iko­ny Kiehl’s. Te pro­duk­ty dzia­ła­ją zarów­no na cia­ło, jak i na duszę – ich zapa­chy i deli­kat­ne for­mu­ły pozwa­la­ją stwo­rzyć relak­sa- cyj­ne spa w domo­wym zaci­szu.

W Kiehl’s na pew­no znaj­dzie­cie spo­ro inspi­ra­cji, któ­re uła­twią Wam zna­le­zie­nie ide­al­ne­go pre­zen­tu Walen­tyn­ko­we­go. Zaj­rzyj do buti­ku i zako­chaj się w Kiehl’s.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy