Jedzenie

Trendy żywieniowe

W żywie­niu, podob­nie jak w modzie, co roku wyzna­cza­ne są nowe tren­dy. Dziś przed­sta­wi­my wam, co będzie modne!

Więcej
JedzenieZdrowie

Jakie warzywa warto jeść jesienią?

Nie od dziś wia­do­mo, że naj­lep­szym lekar­stwem jest zdro­wa die­ta. Regu­lar­nie spo­ży­wa­ne posił­ki oraz die­ta boga­ta w suro­we warzy­wa i owo­ce poma­ga nam w wal­ce z bak­te­ria­mi i wiru­sa­mi cho­ro­bo­twór­czy­mi, któ­re z podwój­ną siłą atakują…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego mleko jest szkodliwe?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pixabay.com Mle­ko zna­ją i kocha­ją pra­wie wszy­scy. Uwa­ża­ne jest za bar­dzo zdro­wy pro­dukt, pełen wita­min i wap­nia. Naukow­cy alar­mu­ją – mle­ko nie jest aż tak zdro­we jak dotych­czas uwa­ża­no. Jaka jest…

Więcej
Zdrowie

Czy kuskus jest zdrowy?

Kuskus jest pro­duk­tem uwiel­bia­nym głów­nie za to, że jego przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je zale­d­wie kil­ka chwil, syci i jest deli­kat­ny w sma­ku. Czy moż­na jed­nak posta­wić znak rów­no­ści zesta­wia­jąc go z inny­mi kasza­mi? Czy jest on kaszą? Kuskus…

Więcej
UrodaZdrowie

Dieta nieupiększająca. O nawykach, których trzeba się pozbyć

Chce­my być pięk­ne, jak naj­dłu­żej zacho­wać mło­dość. W poszu­ki­wa­niu ide­al­nej mie­szan­ki na zatrzy­ma­nie cza­su. Wyda­je się, że tyl­ko od zewnątrz moż­na dzia­łać, zapo­mi­na­jąc jak wiel­kie zna­cze­nie ma to, co ser­wu­je­my cia­łu die­tą. Jeśli z cięż­kim ser­cem patrzysz na swo­je uda, „opon­kę” i zmarszcz­ki, pomyśl, że jesz­cze masz szan­sę, by się ich pozbyć. My powie­my Ci, co nie słu­ży pięknu.

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Dobrane pary kulinarne

Nasza uro­da i zdro­wie są aż w 70% zależ­ne od tego co i jak jemy. Są pro­duk­ty, któ­re w połą­cze­niu tra­cą swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści, ale na szczę­ście są też takie, któ­re zesta­wio­ne razem dzia­ła­ją wyjąt­ko­wo korzystnie…

Więcej