Zdrowie

Czy kuskus jest zdrowy?

Czy kuskus jest zdrowy?

Kuskus jest pro­duk­tem uwiel­bia­nym głów­nie za to, że jego przy­go­to­wa­nie zaj­mu­je zale­d­wie kil­ka chwil, syci i jest deli­kat­ny w sma­ku. Czy moż­na jed­nak posta­wić znak rów­no­ści zesta­wia­jąc go z inny­mi kasza­mi? Czy jest on kaszą?

Kuskus po raz pierw­szy zaczę­to pro­du­ko­wać 3 tysię­ce lat p.n.e. Sło­wo „kuskus” wywo­dzi się od arab­skie­go  sło­wa – kaska­sa i ozna­cza „roz­bi­jać, tłuc”. Jest to rów­nież nazwa potra­wy pocho­dzą­cej z  pół­noc­no-zachod­niej Afry­ki. W kra­jach muzuł­mań­skich sym­bo­li­zu­je bogac­two i szczę­ście, moż­na go zna­leźć na sto­łach pod­czas wie­lu uro­czy­sto­ści rodzinnych.

Jak powstaje kuskus?

Kuskus jest pro­duk­tem otrzy­my­wa­nym z psze­ni­cy twar­dej durum. Ma postać okrą­głych zia­re­nek o śred­ni­cy oko­ło 1 mm. Tra­dy­cyj­nie otrzy­my­wa­ło się go po mie­le­niu psze­ni­cy w kamien­nych żar­nach (sta­no­wił wów­czas mate­riał odpa­do­wy tego zbo­ża). Obec­nie kuskus bar­dziej przy­po­mi­na maka­ron niż kaszę. Pro­du­ku­je się go, gra­nu­lu­jąc mąkę pszen­ną z wodą i dodat­ka­mi, a następ­nie prze­sie­wa w spe­cjal­nym sicie. Mimo tego potocz­nie nazy­wa­ny jest kaszą.

Jaka jest wartość odżywcza kuskusu?

War­tość ener­ge­tycz­na kusku­su jest zbli­żo­na do war­to­ści wszyst­kich pro­duk­tów zbo­żo­wych – 100 g zawie­ra oko­ło 360 kcal. Zawar­tość biał­ka jest nie­co wyż­sza niż w innych zbo­żach (13 g). To pra­wie dwa razy wię­cej niż w kaszy per­ło­wej czy bia­łym ryżu. War­to pamię­tać, iż jest to biał­ko nie­peł­no­war­to­ścio­we, powin­no więc łączyć się kuskus z pro­duk­ta­mi mię­sny­mi lub mlecz­ny­mi, aby orga­nizm mógł je w peł­ni wyko­rzy­stać. Zawie­ra spo­ro błon­ni­ka (oko­ło 5 g/100 g), jed­nak gru­bo­ziar­ni­ste kasze zawie­ra­ją go więcej.

Czy kuskus jest zdrowy?

Jego zale­tą jest to, że może być spo­ży­wa­ny przez oso­by cier­pią­ce na dole­gli­wo­ści ze stro­ny prze­wo­du pokar­mo­we­go, gdyż nie podraż­nia żołąd­ka. Indeks gli­ke­micz­ny kusku­su po ugo­to­wa­niu wyno­si 65, więc oso­by z cukrzy­cą mogą go spo­ży­wać spo­ra­dycz­nie i w umiar­ko­wa­nej ilo­ści. Pro­dukt ten powin­no się spo­ży­wać z pro­duk­ta­mi boga­ty­mi w wita­mi­nę C – zwięk­sza to przy­swa­jal­ność żela­za w nim zawartego.

Potra­wy przy­go­to­wy­wa­ne z kusku­su są smacz­ne i sycą­ce. Moż­na go poda­wać dzie­ciom, któ­re nie prze­pa­da­ją za gru­bo­ziar­ni­sty­mi kasza­mi i w ten spo­sób prze­ko­ny­wać je mały­mi kro­ka­mi do stop­nio­we­go wpro­wa­dza­nia innych kasz, np. pęcza­ku, jagla­nej czy gryczanej.

Kuskus jest czę­sto wybie­ra­ny do posił­ków przez zapra­co­wa­ne oso­by ze wzglę­du na krót­ki czas przy­go­to­wa­nia. Zia­ren­ka zale­wa się wrząt­kiem i po paru minu­tach pro­dukt jest goto­wy do spo­ży­cia. Dobrze sma­ku­je zarów­no na sło­no – do dań obia­do­wych, jak i na słod­ko – jako doda­tek do dese­rów. Vers-24 przy­go­to­wał dla Was prze­pis na dwie potra­wy z kusku­sem, na sło­no i słodko.

Czy kuskus jest zdrowy?

Zie­lo­na sałatka

Skład­ni­ki:

 • 1 opa­ko­wa­nie kasz­ki “kuskus”,
 • zie­lo­na i czer­wo­na papryka,
 • 10–15 posie­ka­nych zie­lo­nych oliwek ,
 • pęczek posie­ka­nej natki pietruszki,
 • kil­ka list­ków mięty,
 • pomi­do­ry wło­skie roz­drob­nio­ne z pusz­ki lub 3 świe­że obra­ne ze skórki,
 • pół szklan­ki oli­wy z oliwek,
 • sól, pieprz.

Spo­sób przygotowania:

Kuskus zale­wa­my „na 2 pal­ce” oso­lo­nym wrząt­kiem (aby pokry­wa wody lek­ko prze­wyż­sza­ła wyso­kość kasz­ki w misce) i odsta­wia­my na 5 minut. Następ­nie mie­sza­my ją widel­cem, doda­je­my do niej pokro­jo­ne w kost­kę dwa rodza­je papry­ki, pomi­do­ry, posie­ka­ną natkę pie­trusz­ki z mię­tą oraz oliw­ki, a następ­nie skra­pia­my sokiem z pół cytry­ny. Doda­je­my oli­wę, dopra­wia­my solą i pieprzem.Po wymie­sza­niu odsta­wia­my na dobę do lodów­ki (moż­na dodać np. świe­żej kolen­dry do smaku).

Mali­no­wy deser z kuskusem

Skład­ni­ki:

 • 6 łyżek kusku­su, przy­go­to­wa­ne­go zgod­nie z instruk­cją pro­du­cen­ta (ostu­dzo­ne­go),
 • 200 g malin,
 • 150 ml śmie­ta­ny 30%,
 • 2 czu­ba­te łyż­ki ser­ka mascarpone,
 • 2 łyż­ki cukru,
 • przy­pra­wa do kawy i dese­rów w młynku.

Spo­sób przygotowania:

Mali­ny opłu­kać, odsą­czyć lub roz­mro­zić wcze­śniej. Śmie­ta­nę ubić na sztyw­no, pod koniec wsy­pu­jąc cukier. Dodać ser mascar­po­ne i chwi­lę razem zmik­so­wać .Następ­nie na dno dwóch puchar­ków wsy­pać po 1,5 łyż­ki kusku­su, na któ­rym trze­ba uło­żyć po kil­ka malin. Przy­kryć 3–4 łyż­ka­mi kre­mu śmie­ta­no­we­go. Wsy­pać pozo­sta­ły kuskus. Kil­ka malin odło­żyć do deko­ra­cji, pozo­sta­łe uło­żyć w puchar­kach i przy­kryć resz­tą kre­mu. Ude­ko­ro­wać całość mali­na­mi i posy­pać przy­pra­wą do kawy i dese­rów. Smacznego!

Tekst: Kata­rzy­na Kałaska
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dietetyk kliniczny z pasji i wykształcenia, zwolenniczka racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia bez popadania w przesadę. Uważa, że dieta - tak jak dobra stylizacja - powinna być dobrana indywidualnie. Kasia jest energiczną osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Zajęcia taneczne i teatr to miejsca najczęściej odwiedzane przez nią w wolnym czasie. Nie lubi siedzieć zbyt długo w jednym miejscu, a praca z ludźmi dostarcza jej najwięcej radości i satysfakcji.
  Related posts
  Uroda

  Jak dieta wpływa na skórę

  Pra­wi­dło­we odży­wia­nie jest bar­dzo waż­ne dla nasze­go zdro­wia. Nie­zdro­wa die­ta wpły­wa nega­tyw­nie na meta­bo­lizm, powo­du­je przy­rost masy cia­ła, a nawet może uszko­dzić nie­któ­re narzą­dy, takie jak ser­ce czy wątro­ba. To, co jemy, wpły­wa rów­nież na…
  Więcej
  Zdrowie

  Co to jest canihua?

  Cani­hua to nie­da­le­ki krew­ny komo­sy ryżo­wej pocho­dzą­cy z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Rośli­na ta jest nie­zwy­kle popu­lar­na w kuch­ni andyj­skiej, jed­nak jej eks­port jest znacz­nie utrud­nio­ny. W Pol­sce ziar­na cani­hua może­cie zna­leźć jedy­nie w skle­pach eko­lo­gicz­nych, ale…
  Więcej
  Zdrowie

  Przedświąteczny detox dla twojego organizmu

  Zapew­ne każ­dy z was myśli już o świę­tach. Pre­zen­ty, przed­świą­tecz­ne porząd­ki, nowe fry­zu­ry i oczy­wi­ście ele­ganc­ki out­fit. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o swo­im cie­le! Aby ono czu­ło się dobrze musi­cie poświę­cić mu tro­chę cza­su. Dla wszystkich…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *