ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…

Więcej
ModaTrendy

10 INSTA KONT O BIELIŹNIE, KTÓRE WARTO OBSERWOWAĆ

Waka­cje to pora na fan­ta­zje o pięk­nej bie­liź­nie. Inspi­ra­cji możesz szu­kać wszę­dzie, ale w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przed social media, naj­prę­dzej na Insta­gra­mie. Zaj­rzyj z Vers-24 na naj­lep­sze Insta­ra­mo­we kon­ta o bie­liź­nie. Doceń budu­aro­we kli­ma­ty, bo w…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift guide: bielizna PERILLA

 W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wych pre­zen­tach nie mogło zabrak­nąć deli­kat­nej, koron­ko­wej bie­li­zny. Pięk­na, zmy­sło­wa, kobie­ca – taka wła­śnie jest bie­li­zna pro­po­no­wa­na przez pol­ską mar­kę Peril­la. Peril­la two­rzy uni­ka­to­we kolek­cje bie­liź­nia­ne inspi­ro­wa­ne gorą­cym latem i pięk­ny­mi kobie­ta­mi, szy­te z…

Więcej
ModaMust have

Sensualna bielizna na walentynki

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: shwrm.pl, asos.com, net-a-porter.com, topshop.com, freepeople.com, hm.com Na pierw­szy rzut oka wyda­je się, że sek­sow­na bie­li­zna to dosyć okle­pa­ny temat. W rze­czy­wi­sto­ści może się jed­nak oka­zać, że widok uko­cha­nej kobie­ty w deli­kat­nej koron­ce będzie…

Więcej
ModaTrendy

Perfekcyjne ciało

Ostat­ni raz mia­ły­śmy je na sobie pod­czas zajęć z gim­na­sty­ki w szko­le pod­sta­wo­wej, dziś przy­po­mi­na­my sobie o zale­tach kostiu­mu typu body, z któ­rych umie­jęt­nie może­my korzy­stać już jako doro­słe kobie­ty. Body to bar­dzo uni­wer­sal­ny i…

Więcej
ModaNewsroom

Idealny biustonosz? Made in Poland

Corin, zna­ny pro­du­cent eks­klu­zyw­nej bie­li­zny, zakoń­czył pra­cę nad pro­jek­tem o ogól­no­pol­skim, jeśli nie świa­to­wym, wymia­rze. Bada­nia nad biu­sto­no­szem ide­al­nym mają bowiem przede wszyst­kim wymiar spo­łecz­ny. A wszyst­ko zaczę­ło się od stwo­rze­nia prze­strzen­ne­go mode­lu 3D tor­su kobie­ty i wir­tu­al­ne­go zmie­rze­nia punk­tów naci­sku na powierzch­ni mode­lu ludz­kie­go ciała…

Więcej