ModaMust have

Sensualna bielizna na walentynki

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: shwrm.pl, asos.com, net-a-porter.com, topshop.com, freepeople.com, hm.com

Na pierw­szy rzut oka wyda­je się, że sek­sow­na bie­li­zna to dosyć okle­pa­ny temat. W rze­czy­wi­sto­ści może się jed­nak oka­zać, że widok uko­cha­nej kobie­ty w deli­kat­nej koron­ce będzie naj­bar­dziej tra­fio­nym walen­tyn­ko­wym pre­zen­tem.

Zarów­no eks­klu­zyw­ne mar­ki bie­liź­niar­skie jak i powszech­nie dostęp­ne sie­ciów­ki ofe­ru­ją coraz szer­szy wachlarz moż­li­wo­ści. Vers­24 pod­po­wia­da, na co zwró­cić uwa­gę, aby roz­pa­lić zmy­sły nasze­go wybran­ka.

Przy wybo­rze biu­sto­no­sza war­to zwró­cić uwa­gę na nowo­ści. Od pew­ne­go cza­su na topie są mięk­kie mode­le, naj­czę­ściej wyko­na­ne z prze­świ­tu­ją­cej koron­ki. Pro­jek­tan­ci bie­li­zny czę­sto ofe­ru­ją nam róż­ne kształ­ty czy zapię­cia. Alter­na­ty­wą dla bar­dziej tra­dy­cyj­nych biu­sto­no­szy będą dopa­so­wa­ne bra­le­ty połą­czo­ne z tzw. bar­dot­ka­mi. Kobie­ty, któ­re pra­gną jesz­cze bar­dziej zasko­czyć swo­ją dru­gą połów­kę, powin­ny wybrać knic­ker­sy z wyso­kim sta­nem. Ten model ide­al­nie pod­kre­śla kobie­ce kształ­ty, dodat­ko­wo pobu­dza­jąc męską wyobraź­nię. W podob­ny spo­sób mogą ocza­ro­wać dopa­so­wa­ne body, któ­re aktu­al­nie prze­ży­wa­ją swo­ją dru­gą mło­dość. Zasła­nia­ją wię­cej cia­ła, niż odkry­wa­ją, co jest ich praw­dzi­wym atu­tem. Sek­sow­ne walen­tyn­ki to nie tyl­ko prze­świ­tu­ją­ce koron­ki, deli­kat­ne ołów­ko­we spód­ni­ce czy odważ­ne faso­ny biu­sto­no­szy. Z natu­ral­ną kobie­co­ścią koja­rzą się rów­nież krót­kie kom­bi­ne­zo­ny wyko­na­ne z gład­kich tka­nin – saty­ny lub szy­fo­nu. Pod­kre­śla­ją figu­rę na swój nie­ty­po­wy spo­sób, a leją­cy się mate­riał spra­wia, że moż­na go zsu­nąć z cia­ła jed­nym ruchem męskiej dło­ni.

Jeste­śmy prze­ko­na­ne, że każ­da kobie­ta znaj­dzie coś dla sie­bie i zapew­ni swo­je­mu męż­czyź­nie nie­za­po­mnia­ny walen­tyn­ko­wy wie­czór.

Sensualna bielizna na walentynki

1. Asos 2. Asos 3. Blu­ebel­la

Sensualna bielizna na walentynki

4. Free People 5. H&M 6. Free People

Sensualna bielizna na walentynki

7. Asos 8. TOPSHOP 9.H&M 10.Asos 11. TOPSHOP 12. TOPSHOP 13. Asos 14. Mark & Spen­cer 15. TOPSHOP

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…
Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da nie­zwy­kle…
Więcej
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *