ModaTrendy

10 INSTA KONT O BIELIŹNIE, KTÓRE WARTO OBSERWOWAĆ

Waka­cje to pora na fan­ta­zje o pięk­nej bie­liź­nie. Inspi­ra­cji możesz szu­kać wszę­dzie, ale w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przed social media, naj­prę­dzej na Insta­gra­mie. Zaj­rzyj z Vers-24 na naj­lep­sze Insta­ra­mo­we kon­ta o bie­liź­nie. Doceń budu­aro­we kli­ma­ty, bo w sypial­ni, jak i w lato zapo­wia­da się gorąco!

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.37.15

1. God Save Queens

To kon­to na Insta­gra­mie jest kró­lo­wą bie­li­zny. Bie­li­zna pro­jek­to­wa­na przez Karo­li­nę Ber­na­ciak jest nowo­cze­sna, odważ­na oraz pro­wo­ku­ją­ca swo­imi słod­ki­mi i nie­grzecz­ny­mi hasła­mi ‘Be sexy, Be sexy, Be sexy’. Tu znaj­dziesz fran­cu­skie i wło­skie koron­ki, biu­sto­no­sze z frędz­la­mi w sty­lu hip­pie, non­sza­lac­kie jak gwiaz­dy: Kate Moss oraz Mischa Bar­ton.  Kostiu­my kąpie­lo­we ozdo­bio­ne taśma­mi, sznu­rów­ka­mi, głę­bo­kie wycię­cia na ple­cach w sty­lu pio­sen­kar­ki Bey­on­ce… Mak­si­mum czer­ni, moc­ne­go różu i bie­li. Pol­ską mar­kę doce­ni­ły Kar­dia­shian­ki i nic dziw­ne­go! Kon­to pole­ca­ny dla tych kobiet, któ­re są dum­ne ze swo­ich kształ­tów i potra­fią ją pre­zen­to­wać na słoń­cu. Tę odwa­gę doce­nia 104 tys. obserwujących.

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.38.02

2.    My_Dear_Petra

Rosja jest skarb­ni­cą pod wzglę­dem bie­li­zny kuszą­cej, zmy­sło­wej i koron­ko­wej. Wła­śnie taką znaj­dzie­cie na Insta­gra­mie My Dear Petra. Jed­no z naszych ulu­bio­nych kont, bo to tu cze­ka­ją na Cie­bie licz­ne pro­jek­ty-pereł­ki. Bie­li­zna ele­ganc­ka, kobie­ca, z moty­wa­mi roślin­ny­mi, prze­zro­czy­sty­mi tiu­la­mi, cza­sem pro­wo­ku­ją­ca aż do gra­nic męskiej wytrzy­ma­ło­ści. Zdję­cia są prze­pięk­ne, „aż zapie­ra dech w pier­siach”. W tle ujrzysz cza­ru­ją­ce deko­ra­cje, pięk­ne wnę­trza, malow­ni­cze sce­ne­rie oraz foto­gra­fie pro­sto ze stre­et fashion! Redak­cję Vers-24 szcze­gól­nie urze­ka zdję­cie model­ki (w czar­nym kostiu­mie kąpie­lo­wym z wią­za­nia­mi na ple­cach), któ­ra opie­ra się o bia­łą kana­pę, znaj­du­ją­cą się na… wodzie! Do tego saty­no­we balet­ki na sto­pach. Taką nie­win­ność, poku­sę i kre­atyw­ność uwielbiamy!

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.39.17

3.     Shop Gabriel­le Grace

To kon­to to nie tyl­ko ist­na przy­jem­ność dla oka pod wzglę­dem bie­li­zny, ale rów­nież podróż w świat! Nie dość, że na Shop Gabriel­le Gra­ce znaj­dziesz prze­pięk­ne, zmy­sło­we pro­jek­ty; deko­ra­cyj­ne majt­ki, biu­sto­no­sze hoj­nie obszy­te koron­ką, ple­cio­ne kostiu­my kąpie­lo­we peł­ne feerii barw, to jesz­cze nasy­cisz oczy wido­ka­mi „nie z tej zie­mi”! J Kąpiel w pia­nie z wido­kiem na wiel­kie gma­chy, wodo­spa­dy, cywi­li­zo­wa­ne dżun­gle, roman­tycz­ne pla­że, morze Śród­ziem­no­mor­skie i misa peł­na owo­ców oraz darów natu­ry… Wszyst­ko to w towa­rzy­stwie męż­czy­zny u boku oraz zwa­rio­wa­nych przy­ja­ciół. Jeśli do tej pory nie zmie­ni­łaś swo­je­go życia, a bar­dzo tego pra­gniesz… zacznij od insta kon­ta i bie­li­zny Shop Gabriel­le Gra­ce oraz ruszaj na pod­bój świa­ta z 69.2 tys. fol­lo­wer­sa­mi!

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.41.42

4.     Lone­ly Lingerie

Na kon­cie znaj­dziesz bie­li­znę skro­jo­ną na mia­rę natu­ry oraz odkry­jesz, że pięk­no nie­je­den ma roz­miar. Kon­to Lone­ly Lin­ge­rie wyróż­nia się tym spo­śród innych, że pro­wo­ku­je nie tak cał­kiem nagą praw­dą, co doce­nia 272 t. obser­wu­ją­cych. Tu zoba­czysz kobie­ty szczu­płe jak nasto­lat­ki, ale i ponęt­ne, przy kości. Vers-24 fascy­nu­je ta róż­no­rod­ność, bo sek­sa­pil nie­jed­no ma imię. Na kon­cie ujrzysz cudow­ne foto­gra­fie blon­dy­nek w bie­liź­nie sub­tel­nej, dziew­czę­cej i prak­tycz­nej na tle kwie­ci­stych moty­wów, a tak­że bru­ne­tek z blon­dyn­ka­mi, któ­re urzą­dza­ją sobie Bie­liź­nia­ne Par­ty w domu. Z Lone­ly Lin­ge­rie nigdy nie będziesz sam/a! Dodat­ko­wo poczu­jesz mor­ską bry­zę i zapach ogro­du. Warto!

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.42.08

5.     For Love and Lemons 

Kochasz kochać i jeść cytru­sy? Kon­to mar­ki o rodo­wo­dzie z Los Ange­les jest stwo­rzo­ne wprost dla Cie­bie. Zało­żo­ne przez Gil­lian Kern oraz Lau­rę Hall prze­nie­sie Cie­bie do świa­ta tro­pi­ków, sztu­ki jak z poka­zów John Gal­lia­no oraz nad… fon­tan­nę. Bie­li­zna For Love and Lemons jest słod­ka, ale nie infan­tyl­na! Peł­na koro­nek, haftów oraz z kla­są. Nowo­cze­sna i prze­zna­czo­na dla ikon mody, bo nie krzy­kli­wa. Jed­na z naj­pięk­niej­szych kolek­cji jakie Redak­cja Vers-24 widzia­ła. Na kon­cie For Love & Lemons znaj­dziesz rów­nież zdję­cia mode­lek w bie­liź­nia­nych i pla­żo­wych sukien­kach na lato, a bra­let­ki są sym­bo­lem mar­ki. Moc kwia­tów, smak cze­ko­la­do­wych lodów wło­skich i 100% sek­sa­pi­lu przy­cią­ga już 2,6 followersów.

Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.42.59
6.     Love Goods Lingerie 

Pamię­ta­cie film Vadi­ma „I Bóg stwo­rzył kobie­tę”? Na szczę­ście bie­li­zna jest two­rzo­na rów­nież z miło­ści dla Płci Pięk­nej przez mar­kę Love Goods o rosyj­skich korze­niach. Kon­to posia­da 12, 3 tys. Fol­lo­wer­sów, a wszyst­ko to zawdzię­cza swo­im urze­ka­ją­cym zdję­ciom rado­snych i natu­ral­nych mode­lek wcie­la­ją­cych się w divy. Tu odkry­jesz, że „mło­dość nie ma wie­ku”! To stan duch i tego jak dbasz o swo­je cia­ło i intym­ność! Nas szcze­gól­nie fascy­nu­ją zdję­cia z fio­le­to­wą bie­li­zną z taśma­mi na wyso­ko­ści brzu­cha i dekol­tu. Model­ka pozu­je w niej w kuch­ni; skła­da ręce nad gło­wą jak­by przy­mie­rza­ła się do yogi. Kot w tle i domo­wa aura, bo pięk­na bie­li­zna to tak­że spon­ta­nicz­ne chwi­le i szaleństwo!

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.43.54

7.     #nakdlin­ge­rie

Bie­li­zna zain­spi­ro­wa­na ogro­dem to ide­al­ny motyw na Insta­gra­mo­we kon­to, któ­re gro­ma­dzi wokół sie­bie 4 426 obser­wu­ją­cych. Zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce suro­we luk­su­so­we wnę­trza miesz­ka­nia, tro­chę we fran­cu­skim kli­ma­cie, mor­ska pia­na i co naj­waż­niej­sze: boha­ter­ki cie­szą­ce się cudow­ną bie­li­zną o nowo­cze­snych kro­jach, zdo­bio­ne hafta­mi i dru­ka­mi w posta­ci kwia­tów. Vers-24 pole­ca kon­to, bo zgrab­nie łączy nie­win­ność, pro­sto­tę i nie­wy­mu­szo­ne for­my, któ­re są wciąż sexy!

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.44.36

8.      The Lin­ge­rie Lab 

Nie­zwy­kłe, nie­sa­mo­wi­te… Jeste­śmy na tak! The Lin­ge­rie Lab ma sil­ną pozy­cję wśród Insta­gra­mo­wych kont o bie­liź­nie i gro­ma­dzi 6 605 fol­lo­wer­sów. Czar­no-bia­łe zdję­cia, model­ka pozu­ją­ca na dra­bi­nie w biblio­te­ce z masą ksią­żek na pół­kach. Świat sta­je do góry noga­mi i Vers-24 to krę­ci! Jeśli zaj­rzysz na kon­to,  prze­ko­nasz się na wła­sne oczy, że bie­li­zna ozdo­bio­na deta­la­mi taki­mi jak poje­dyn­cze hafto­wa­ne róże, drob­ne polne kwia­ty, piór­ka i kokar­dy to naj­pięk­niej­szy pre­zent dla kobie­ty i pośred­nio dla męż­czy­zny J

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.45.04

9.     S.A.M. Lingerie 

Kon­to utwo­rzo­ne z miło­ści do bie­li­zny ręcz­nie szy­tej w Moskwie! Biu­sto­no­sze o misecz­kach bez push-up, ufor­mo­wa­nych w kształt liści, saty­no­we i koron­ko­we wykoń­cze­nia, prze­zro­czy­sto­ści, magia ele­ganc­kich kolo­rów: bor­do, fio­let, pudro­wy róż, róż wpa­da­ją­ca w sza­rość, czerń, aniel­ska biel… to RAJ DLA OCZU. Kon­to zachwy­ca swo­imi pro­duk­ta­mi, deli­kat­ną opra­wą  i spój­ną este­ty­ką. Gorą­co pole­ca Vers-24! Bądź 2 129 obserwującym 🙂

 Zrzut ekranu 2016-07-15 o 12.45.36

10. Zhilyova_lingerie

To jed­no z naj­bar­dziej cału­śnych kont w sfe­rze bie­li­zny! Tu okry­jesz, że ‘lin­ge­rie’ od ang. bie­li­zna jest czę­ścią Two­je­go codzien­ne­go poran­ka, leniu­cho­wa­nia, sfe­ry ero­tycz­nej… Zer­k­nij na zdję­cie model­ki w prze­zro­czy­stych kre­mo­wych peł­nych majt­kach z buzia­kiem na poślad­ku, któ­ra leży na poście­lo­nym łóż­ku usła­nym tuli­pa­na­mi. Aż chce się roz­ko­szo­wać tą chwi­lą! Na kon­cie odkry­jesz bie­li­znę w kolo­rze nude, poma­rań­czy, indy­go, wiśni, czer­ni, sza­ro­ści oraz błę­ki­tu! Dołącz do gro­na miło­śni­ków, któ­re liczy już sobie 37 tys.

Tekst: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: instagram.com

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Kampania COS Casual - Swim - Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS oprócz oszczęd­nych w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza kam­pa­nia Casu­al- Swim – Part zre­ali­zo­wa­na tuż przy moder­ni­stycz­nym basenie,…
Więcej
ModaNewsroom

NYMPH - najnowsza kolekcja swimwear God Save Queens

Naj­now­sza kolek­cja swim­we­ar God Save Queens skła­da się z dwóch prze­ciw­staw­nych biegunów, których wspólnym sło­wem klucz jest błysk. Jak się oka­zu­je, może on mieć różne obli­cza. Pierw­sza linia to ceki­ny, które ujęte zosta­ły w formie…
Więcej
ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z najbardziej…
Więcej