ModaNewsroom

Idealny biustonosz? Made in Poland

Tekst: Hele­na Chmie­lew­ska, mate­riał pra­so­wy
Zdję­cia: corin.eu

Ambi­cją fir­my było opra­co­wa­nie takie­go faso­nu biu­sto­no­sza, któ­ry nie tyl­ko wizu­al­nie zachwy­cił­by kon­su­ment­ki, ale tak­że był biu­sto­no­szem ide­al­nym: kom­for­to­wym w użyt­ko­wa­niu i bez­piecz­nym dla zdro­wia. Spe­cjal­nie w tym celu fir­ma Corin przy­go­to­wa­ła pro­jekt, któ­ry jest w swo­jej inno­wa­cyj­no­ści rewo­lu­cyj­ny. Mar­ka, któ­ra od daw­na sta­ra się edu­ko­wać kobie­ty o koniecz­no­ści dobo­ru odpo­wied­niej bie­li­zny posta­no­wi­ła iść o krok dalej i wcze­śniej­sze zało­że­nia potwier­dzić bada­nia­mi. Bie­li­znę testo­wa­ła gru­pa kobiet w róż­nym wie­ku, noszą­ca róż­ne roz­mia­ry biu­sto­no­szy. Zapro­szo­no zarów­no mło­de kobie­ty jak i mat­ki kil­kor­ga dzie­ci.

 „W naszych dzia­ła­niach sta­ra­my się zawsze posta­wić na dobro i zdro­wie kobiet – w koń­cu to dla nich prze­zna­czo­ne są nasze pro­duk­ty. Poprzez akcję chce­my, aby i one zaczę­ły zwra­cać więk­szą uwa­gę na kwe­stię dopa­so­wa­nia sta­ni­ka. Tyle się sły­szy o raku pier­si oraz coraz gor­szych sta­ty­sty­kach. Jeśli uda nam się prze­ko­nać choć kil­ka kobiet o koniecz­no­ści dobo­ru odpo­wied­nie­go biu­sto­no­sza będzie to dla nas suk­ces” – mówi Mariusz Hancz­ka, wła­ści­ciel fir­my Corin.

Nie­wła­ści­wie dobra­ny biu­sto­nosz, bądź taki, któ­ry jest źle wyko­na­ny, może powo­do­wać poważ­ne skut­ki zdro­wot­ne. Ten ide­al­ny powi­nien być dopa­so­wa­ny: ani za luź­ny ani za cia­sny. Stwo­rze­nie takie­go wyma­ga nie tyl­ko naj­lep­szej tech­no­lo­gii pro­duk­cyj­nej i wzor­nic­twa, ale i kon­struk­cji.

Jego nie­ty­po­wy kształt opra­co­wa­ny został przez kon­struk­to­rów Corin oraz inży­nie­rów z Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej, nato­miast nad prze­bie­giem prac czu­wał prof. Marek Zadroż­ny – kie­row­nik Kli­ni­ki Cho­rób Pier­si i Chi­rur­gii Onko­lo­gicz­nej Cen­trum Zdro­wia Mat­ki Polki. Bada­nia trwa­ły ponad rok i skła­da­ły się z wie­lu eta­pów.

PicMonkey Collage

Bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne przez fir­mę Corin potwier­dzi­ły suk­ces – w nowym mode­lu biu­sto­no­sza, będą­cym owo­cem wie­lo­mie­sięcz­nych badań, misecz­ki oraz ich kształt rów­no­mier­nie roz­kła­da­ły nacisk na biust. Wyni­ki prze­pro­wa­dzo­nych ana­liz zosta­ły już wdro­żo­ne i zasto­so­wa­ne w two­rze­niu biu­sto­no­szy. Akcja, któ­ra ma mieć w głów­nej mie­rze cha­rak­ter spo­łecz­ny – ma zwró­cić uwa­gę nie tyle na dobór odpo­wied­niej bie­li­zny, co skut­ki jakie może powo­do­wać ta źle dobra­na. Nowe sta­ni­ki wypro­du­ko­wa­ne przez mar­kę Corin mają być wygod­niej­sze i nie powo­do­wać zbęd­nych uci­sków.

Czy wiesz jak powsta­ją rze­czy codzien­ne­go użyt­ku? Czy wiesz jak powsta­je biu­sto­nosz? Odpo­wie­dzi na to pyta­nie udzie­li pro­gram „Zwy­kłe rze­czy, nie­zwy­kłe wyna­laz­ki” popu­lar­nej tele­wi­zji bry­tyj­skiej „Disco­ve­ry Cha­nel”.  Ten cie­ka­wy cykl roz­wią­zu­je zagad­ki powsta­wa­nia naj­róż­niej­szych pro­za­icz­nych przed­mio­tów czy wyro­bów, z któ­rych korzy­sta się na co dzień. Zwy­kłe, cza­sa­mi wręcz nie­do­strze­ga­ne czy nie­zau­wa­żal­ne przez czło­wie­ka przed­mio­ty, obser­wo­wa­ne są w pro­gra­mie z mikro­sko­pij­ną pre­cy­zją – dzię­ki temu jest szan­sa na odkry­cie ich tajem­ni­cy. Repor­te­rzy tej sta­cji spe­cjal­nie przy­je­cha­li do Pol­ski (Pabia­nic i Łodzi), aby odkryć taj­ni­ki tego jak się kon­stru­uje i szy­je ide­al­ny biu­sto­nosz.

W naj­now­szej serii widzo­wie będą mie­li oka­zję zoba­czyć jak wyglą­da pro­duk­cja biu­sto­no­sza mar­ki Corin. Zosta­nie ona wyemi­to­wa­na w ponad 200 kra­jach całe­go świa­ta. To praw­do­po­dob­nie jedy­ny odci­nek poświę­co­ny pol­skiej mar­ce pro­du­ku­ją­cej odzież. Emi­sja pol­skiej wer­sji języ­ko­wej „How do they do it” może­cie zoba­czyć 8go (godz. 11.30)i 23go (21.00) czerw­ca oraz 16go (13.30) i 24go (7.30) lip­ca.

For Vers-24, War­saw

_____
POLECAJCIE:
corin.eu

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaNewsroom

  Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

  Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z naj­bar­dziej…
  Więcej
  ModaTrendy

  10 INSTA KONT O BIELIŹNIE, KTÓRE WARTO OBSERWOWAĆ

  Waka­cje to pora na fan­ta­zje o pięk­nej bie­liź­nie. Inspi­ra­cji możesz szu­kać wszę­dzie, ale w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przed social media, naj­prę­dzej na Insta­gra­mie. Zaj­rzyj z Vers-24 na naj­lep­sze Insta­ra­mo­we kon­ta o bie­liź­nie. Doceń budu­aro­we kli­ma­ty, bo w…
  Więcej
  Styl życia

  Christmas Gift guide: bielizna PERILLA

   W naszym prze­wod­ni­ku po bożo­na­ro­dze­nio­wych pre­zen­tach nie mogło zabrak­nąć deli­kat­nej, koron­ko­wej bie­li­zny. Pięk­na, zmy­sło­wa, kobie­ca – taka wła­śnie jest bie­li­zna pro­po­no­wa­na przez pol­ską mar­kę Peril­la. Peril­la two­rzy uni­ka­to­we kolek­cje bie­liź­nia­ne inspi­ro­wa­ne gorą­cym latem i pięk­ny­mi kobie­ta­mi, szy­te z…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *