Styl życia

Christmas Gift guide: bielizna PERILLA

 W naszym przewodniku po bożonarodzeniowych prezentach nie mogło zabraknąć delikatnej, koronkowej bielizny. Piękna, zmysłowa, kobieca – taka właśnie jest bielizna proponowana przez polską markę Perilla.

Delikatna, koronkowa bielizna.

Delikatna, koronkowa bielizna Perilla

Peril­la two­rzy uni­ka­to­we kolek­cje bie­liź­nia­ne inspi­ro­wa­ne gorą­cym latem i pięk­ny­mi kobie­ta­mi, szy­te z deli­kat­nych mate­ria­łów naj­lep­szej jako­ści. Naszym fawo­ry­tem jest kla­sycz­na bie­li­zna koron­ko­wa – ele­ganc­ka, noszo­na nie tyl­ko na spe­cjal­ne oka­zje. W sub­tel­ny spo­sób doda­je pew­no­ści sie­bie, a tej prze­cież nigdy za wie­le!

Vers-24 pole­ca bie­li­znę PERILLA!

bielizna PERILLA

bielizna PERILLA

bielizna PERILLA

bielizna PERILLA

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
perilla.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Charlotte Rouge otwiera kobiety na miłość

Nie­zwy­kły, poru­sza­ją­cy, natu­ral­ny, po pro­stu pięk­ny, a przede wszyst­kim na wskroś praw­dzi­wy… taki jest naj­now­szy film o wymow­nym tytu­le „Let the love in”, pro­mu­ją­cy mar­kę Nata­lii Kon­trak­te­wicz, zało­ży­ciel­ki Char­lot­te Rouge i autor­ki jed­nej z naj­bar­dziej…
Więcej
ModaTrendy

10 INSTA KONT O BIELIŹNIE, KTÓRE WARTO OBSERWOWAĆ

Waka­cje to pora na fan­ta­zje o pięk­nej bie­liź­nie. Inspi­ra­cji możesz szu­kać wszę­dzie, ale w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przed social media, naj­prę­dzej na Insta­gra­mie. Zaj­rzyj z Vers-24 na naj­lep­sze Insta­ra­mo­we kon­ta o bie­liź­nie. Doceń budu­aro­we kli­ma­ty, bo w…
Więcej
ModaMust have

Sensualna bielizna na walentynki

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: shwrm.pl, asos.com, net-a-porter.com, topshop.com, freepeople.com, hm.com Na pierw­szy rzut oka wyda­je się, że sek­sow­na bie­li­zna to dosyć okle­pa­ny temat. W rze­czy­wi­sto­ści może się jed­nak oka­zać, że widok uko­cha­nej kobie­ty w deli­kat­nej koron­ce będzie…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *