Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów farbowanych.

Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była meta­mor­fo­za wło­sów z JOICO i make-up wyko­na­ny przez maki­ja­żyst­kę mar­ki BIKOR MAKE UP oraz zaku­py w skle­pach MOHITO i TRIUMPH. Zwy­cięż­czy­ni, oka­za­ła się mło­dą blo­ger­ką modo­wą, któ­ra swo­ją pasję roz­wi­ja od kil­ku lat. To pomo­gło jej w wyko­na­niu zada­nia kon­kur­so­we­go, spraw­nych zaku­pach oraz wybo­rze sty­li­za­cji pod­czas dnia spę­dzo­ne­go z marką.

Emilia Błaszczyk03sm

Emi­lii przez cały czas towa­rzy­szył foto­graf i eki­pa JOICO TV – pierw­szej tego typu tele­wi­zji nale­żą­cej do fir­my kosme­tycz­nej. Zwy­cięż­czy­ni świet­nie czu­ła się przed obiek­ty­wem co zaowo­co­wa­ło zna­ko­mi­tym mate­ria­łem wideo oraz pięk­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re będą pięk­ną pamiątką.

20sm 23sm Emilia Błaszczyk

O wło­sy Emi­lii zatrosz­czy­ła się Ania Boj­dziń­ska – sty­list­ka mar­ki z war­szaw­skie­go salo­nu Cre­ati­ve Hair (ul. Zgo­dy 13), któ­ra wyko­na­ła sil­nie odbu­do­wu­ją­cy, 4‑etapowy Zabieg Rekon­struk­cji Wło­sów K‑PAK, deli­kat­ne odświe­że­nie kolo­ru oraz let­nią, typo­wo waka­cyj­ną sty­li­za­cję. Ania wybra­ła dla Emi­lii beachy waves – pla­żo­we fale, któ­re obec­nie są naj­mod­niej­szą pro­po­zy­cją sty­li­za­cji wło­sów. Cało­ści dopeł­nił pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­ny, deli­kat­ny i zgod­ny z pre­fe­ren­cja­mi model­ki maki­jaż fir­my BIKOR MAKE UP.

38sm 36sm

Jak pod­kre­śla­ła Emi­lia, efek­ty meta­mor­fo­zy prze­ro­sły jej ocze­ki­wa­nia, uda­ło jej się zro­bić wyma­rzo­ne zaku­py i po całym wytę­żo­nym dniu zyskać nową ener­gię oraz pomy­sły na dal­sze stylizacje.

Emilia Błaszczyk

Emi­lia Błaszczyk

Emilia Błaszczyk

Tekst: mate­ria­ły prasowe
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Fir­ma Per­fect Salon, pol­ski dys­try­bu­tor pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­ków do wło­sów (JOICO, Paul Mit­chell i Sexy­Ha­ir), jest orga­ni­za­to­rem akcji „Dbaj o wło­sy i poma­gaj!”.  Przez cały paź­dzier­nik możesz kupić wybra­ne pro­duk­ty JOICO w pro­mo­cyj­nej cenie, wspie­ra­jąc przy…
Więcej
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej