Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów far­bo­wa­nych.

Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była meta­mor­fo­za wło­sów z JOICO i make-up wyko­na­ny przez maki­ja­żyst­kę mar­ki BIKOR MAKE UP oraz zaku­py w skle­pach MOHITO i TRIUMPH. Zwy­cięż­czy­ni, oka­za­ła się mło­dą blo­ger­ką modo­wą, któ­ra swo­ją pasję roz­wi­ja od kil­ku lat. To pomo­gło jej w wyko­na­niu zada­nia kon­kur­so­we­go, spraw­nych zaku­pach oraz wybo­rze sty­li­za­cji pod­czas dnia spę­dzo­ne­go z mar­ką.

Emilia Błaszczyk03sm

Emi­lii przez cały czas towa­rzy­szył foto­graf i eki­pa JOICO TV – pierw­szej tego typu tele­wi­zji nale­żą­cej do fir­my kosme­tycz­nej. Zwy­cięż­czy­ni świet­nie czu­ła się przed obiek­ty­wem co zaowo­co­wa­ło zna­ko­mi­tym mate­ria­łem wideo oraz pięk­ny­mi zdję­cia­mi, któ­re będą pięk­ną pamiąt­ką.

20sm 23sm Emilia Błaszczyk

O wło­sy Emi­lii zatrosz­czy­ła się Ania Boj­dziń­ska – sty­list­ka mar­ki z war­szaw­skie­go salo­nu Cre­ati­ve Hair (ul. Zgo­dy 13), któ­ra wyko­na­ła sil­nie odbu­do­wu­ją­cy, 4‑etapowy Zabieg Rekon­struk­cji Wło­sów K‑PAK, deli­kat­ne odświe­że­nie kolo­ru oraz let­nią, typo­wo waka­cyj­ną sty­li­za­cję. Ania wybra­ła dla Emi­lii beachy waves – pla­żo­we fale, któ­re obec­nie są naj­mod­niej­szą pro­po­zy­cją sty­li­za­cji wło­sów. Cało­ści dopeł­nił pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­ny, deli­kat­ny i zgod­ny z pre­fe­ren­cja­mi model­ki maki­jaż fir­my BIKOR MAKE UP.

38sm 36sm

Jak pod­kre­śla­ła Emi­lia, efek­ty meta­mor­fo­zy prze­ro­sły jej ocze­ki­wa­nia, uda­ło jej się zro­bić wyma­rzo­ne zaku­py i po całym wytę­żo­nym dniu zyskać nową ener­gię oraz pomy­sły na dal­sze sty­li­za­cje.

Emilia Błaszczyk

Emi­lia Błasz­czyk

Emilia Błaszczyk

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…
Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Pielęgnacja włosów  - jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas kie­dy my odpo­czy­wa­my od upa­łów, zima nie­ko­niecz­nie jest ide­al­ną porą…
Więcej