UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K‑PAK

Produkty, które zrekonstruują nawet najbardziej zniszczone włosy, czyli IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzięki zawansowanej technologii liposomowej SmartRelease, która naprawia, wzmacnia i chroni włosy dokładnie tam, gdzie tego potrzebują, seria K‑PAK pomaga naprawić wieloletnie, widoczne uszkodzenia, jednocześnie zwalczając przyszłe. Już po jednym zastosowaniu zniszczone włosy stają się widocznie zdrowsze i pełne blasku. 

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Profesjonalna pielęgnacja w salonie, czyli Zabieg Rekonstrukcji Włosów JOICO K‑PAK

Zabieg Rekon­struk­cji Wło­sów JOICO K‑PAK pole­ca­ny jest wszyst­kim, któ­rzy marzą o jedwa­bi­stych, gład­kich i zdro­wych wło­sach. Skła­da się z czte­rech ele­men­tów, któ­re w połą­cze­niu dają spek­ta­ku­lar­ne efek­ty: oczysz­cze­nia, wygła­dze­nia, rekon­struk­cji oraz nawil­że­nia. Zabieg Rekon­struk­cji Wło­sów JOICO K‑PAK to sku­tecz­na meto­da na odbu­do­wę i sca­le­nie zerwa­nych łań­cu­chów pep­ty­do­wych, będą­cych natu­ral­nym spo­iwem i sta­no­wią­cych struk­tu­rę włosów.

Naturalne składniki zawarte w produktach odżywiają włosy i zapewniają im możliwie najlepszą ochronę:

Alo­es – wzmac­nia wło­sy pobu­dza nowe do wzro­stu, ogra­ni­cza wydzie­la­nie sebum i zapo­bie­ga prze­tłusz­cza­niu, a dzię­ki wita­mi­nom A i E chro­ni wło­sy przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi i nega­tyw­ny­mi skut­ka­mi pro­mie­nio­wa­nia słonecznego.

Guja­wa – zapo­bie­ga osła­bie­niu i wypa­da­niu wło­sów, łago­dzi podraż­nie­nia i przy­spie­sza rege­ne­ra­cję skó­ry głowy.

Shea – dogłęb­nie nawil­ża, wygła­dza wło­sy, doda­je im bla­sku oraz łago­dzi wszel­kie podraż­nie­nia skó­ry gło­wy i wzmac­nia cebulki.

Jojo­ba – sil­nie nawil­ża, zmięk­cza i odży­wia osła­bio­ne, znisz­czo­ne wło­sy, zwłasz­cza pod­da­wa­ne czę­stym zabie­gom che­micz­nym, nada­je im sprę­ży­stość i blask.

Zarów­no w kosme­ty­kach prze­zna­czo­nych do Zabie­gu Rekon­struk­cji Wło­sów JOICO K‑PAK, jak i w pro­duk­tach JOICO K‑PAK do pro­fe­sjo­nal­ne­go i domo­we­go użyt­ku znaj­dzie­my również:

Kera­ty­nę - natu­ral­ny skład­nik wystę­pu­ją­cy we wło­sach, któ­ry je rege­ne­ru­je i spra­wia, że są moc­ne i zdrowe.

Ole­jek z wie­sioł­ka - wyjąt­ko­wo boga­te źró­dło Omega‑6 oraz kwa­su gam­ma-lino­le­no­we­go, nie­zbęd­nych skład­ni­ków, któ­re poma­ga­ją odży­wić wło­sy, dodać im poły­sku i uła­twić ich stylizację.

Zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gię Smar­tRe­le­ase, któ­ra zapew­nia sta­łe, stop­nio­we uwal­nia­nie aktyw­nych skład­ni­ków: olej­ku z owo­cu dzi­kiej róży, argi­ni­ny i kera­ty­ny – nie tyl­ko pod­czas zabie­gu, ale też na dłu­go po jego zakończeniu.

Dodat­ko­wo w pro­duk­tach JOICO K‑PAK poza tymi, któ­re dedy­ko­wa­ne są do Zabie­gu Rekon­struk­cji Wło­sów JOICO K‑PAK znaj­dzie­my eks­trakt z owo­ców Guja­wy, zawie­ra­ją­cy prze­ciw­u­tle­nia­cze i liko­pe­ny, chro­ni wło­sy przed pro­mie­nio­wa­niem UV i uła­twia sty­li­za­cję włosów.

Profesjonalna pielęgnacja w domowych warunkach

JOICO K‑PAK Recon­struc­ting Sham­poo – odbu­do­wu­ją­cy szam­pon do codzien­ne­go sto­so­wa­nia. Pole­ca­ny dla wło­sów znisz­czo­nych obrób­ką ter­micz­ną, środ­ka­mi che­micz­ny­mi i szko­dli­wy­mi wpły­wa­mi śro­do­wi­ska, a tak­że dla wło­sów zmę­czo­nych, łam­li­wych i delikatnych.

JOICO K‑PAK Recon­struc­ting Con­di­tio­ner – odżyw­ka do codzien­nej pie­lę­gna­cji, któ­ra rekon­stru­uje i nawil­ża wło­sy od same­go rdze­nia. Natych­miast odbu­do­wu­je wło­sy i niwe­lu­je uszko­dze­nia. 

JOICO K‑PAK Recon­struc­tor to jedy­na w swo­im rodza­ju maska odbu­do­wu­ją­ca, napra­wia­ją­ca i uzu­peł­nia­ją­ca uszko­dzo­ne wło­sy. Dedy­ko­wa­na dla wszyst­kich typów włosów.

JOICO K‑PAK Recon­struc­tor pole­ca­ny jest dla klien­tów ocze­ku­ją­cych natych­mia­sto­wej odbu­do­wy znisz­czo­nych wło­sów, a tak­że dla wło­sów znisz­czo­nych obrób­ką ter­micz­ną, środ­ka­mi che­micz­ny­mi i szko­dli­wy­mi wpły­wa­mi śro­do­wi­ska, wło­sów zmę­czo­nych, łam­li­wych i delikatnych.

JOICO K‑PAK Liqu­id Recon­struc­tor to spray do wło­sów deli­kat­nych lub po zabie­gach che­micz­nych, któ­re potrze­bu­ją dodat­ko­wej daw­ki nawil­że­nia. Nie­sa­mo­wi­ta moc i połysk. Zapew­nia wło­som opty­mal­ną ochro­nę, popra­wia kon­dy­cję i odbu­do­wu­je. Uzu­peł­nia ubyt­ki ami­no­kwa­sów i nie wypłu­ku­je koloru.

JOICO K‑PAK Hydra­tor to nie­zwy­kle inten­syw­na kura­cja dla bar­dzo suchych wło­sów. Redu­ku­je poziom pusze­nia, głę­bo­ko nawil­ża, zamy­ka łuski, popra­wia ela­stycz­ność. a dodat­ko­wa kera­ty­na rege­ne­ru­je i spra­wia, że wło­sy sta­ją się moc­ne i zdrowe.

JOICO K‑PAK Cla­ri­fy­ing Sham­poo – szam­pon głę­bo­ko oczysz­cza­ją­cy, któ­ry usu­wa z wło­sów pozo­sta­ło­ści pro­duk­tów do sty­li­za­cji i zabie­gów che­micz­nych. Pole­ca­ny dla klien­tów ocze­ku­ją­cych szam­po­nu przy­go­to­wa­ne­go na pod­sta­wie wyni­ków naj­now­szych badań poma­ga­ją­cych w odbu­do­wie znisz­czo­nych wło­sów. 

Ofi­cjal­nym dys­try­bu­to­rem mar­ki JOICO w Pol­sce jest fir­ma Per­fect Salon Sp. z o.o.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej