Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szybsze suszenie włosów nie musi pozostać jedynie w Twoich snach! Nie musisz też ścinać swoich włosów, aby przyspieszyć ich suszenie, bo mamy coś, co Ci pomoże – krem do włosów – JOICO Dream Blowout, który skraca czas suszenia włosów, aż o połowę!

Krem do włosów JOICO Dream Blowout – Thermal Protection Crème

Krem do wło­sów JOICO Dre­am Blo­wo­ut – Ther­mal Pro­tec­tion Crème

Pra­wi­dło­wa pie­lę­gna­cja i sty­li­za­cja wło­sów to nie tyl­ko dobór odpo­wied­nich kosme­ty­ków. To sze­reg czyn­no­ści, któ­re wpły­wa­ją na kon­dy­cję wło­sów i są to m.in. pra­wi­dło­we mycie, dokład­ne spłu­ki­wa­nie pro­duk­tów, ter­mo­ochro­na, odpo­wied­nie akce­so­ria fry­zjer­skie czy też nie­wy­cho­dze­nie w mokrych wło­sach na mroź­ne powie­trze. To ostat­nie czę­sto wyda­je nam się naj­trud­niej­sze do osią­gnię­cia, bo szcze­gól­nie dłu­gie, wyso­ko­po­ro­wa­te i gru­be wło­sy schną wie­ki, a na wysu­sze­nie ich suszar­ką rów­nież potrze­bu­je­my mini­mum 10 minut. A są to cen­ne minu­ty szcze­gól­nie rano!

Możesz jed­nak skró­cić czas susze­nia wło­sów, uży­wa­jąc krem JOICO Dre­am Blo­wo­ut, któ­ry dodat­ko­wo doda­je mięk­ko­ści wło­som, zmniej­sza ich pusze­nie się, a tak­że nada­je blask.

Dlaczego pokochasz JOICO Dream Blowout – Thermal Protection Crème?

• Skra­ca czas susze­nia o 50%.

• Chro­ni wło­sy przed uszko­dze­nia­mi ter­micz­ny­mi do 232°C.

• Ogra­ni­cza pusze­nie, elek­try­zo­wa­nie się.

• Redu­ku­je uszko­dze­nia wło­sów o ponad 75%.

• Zapew­nia dłu­go­trwa­łą ochro­nę przed wilgocią.

• Pozo­sta­wia wło­sy odży­wio­ne, mięk­kie, gład­kie i lśniące.

JOICO Dre­am Blo­wo­ut, tak jak wszyst­kie pro­duk­ty JOICO jest wyso­ce zaawan­so­wa­ny tech­no­lo­gicz­nie, a wszyst­ko za spra­wą uni­kal­nych skład­ni­ków. Do stwo­rze­nia kre­mu wyko­rzy­sta­no ole­jek man­ket­ti, któ­ry posia­da wyso­ką zawar­tość wita­mi­ny E i A oraz kwa­su lino­lo­we­go, zatrzy­mu­je odpo­wied­nie nawil­że­nie wewnątrz wło­sów oraz wzmac­nia i wygła­dza wło­sy, pozo­sta­wia­jąc je peł­ny­mi bla­sku. Ole­jek sło­necz­ni­ko­wy z wyso­ką zawar­to­ścią wita­mi­ny E, anty­ok­sy­dan­tów i nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych, odpo­wie­dzial­ny jest za ochro­nę i nawil­że­nie wło­sów. Argi­ni­na nato­miast jest natu­ral­nie wystę­pu­ją­cym ami­no­kwa­sem klu­czo­wym do popra­wy kon­dy­cji wło­sów. Pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce argi­ni­nę poma­ga­ją chro­nić wło­sy i odbu­do­wy­wać je od wewnątrz.

Jak używać JOICO Dream Blowout?

2–3 pomp­ki nale­ży roz­pro­wa­dzić w dło­niach i nało­żyć rów­no­mier­nie na wil­got­ne wło­sy przed susze­niem. Aby uzy­skać jesz­cze lep­sze wygła­dze­nie pod­czas susze­nia, sty­li­zuj wło­sy na szczot­ce. JOICO Dre­am Blo­wo­ut moż­na uży­wać rów­nież na suche wło­sy, aby zre­du­ko­wać pusze­nie się i dodać wło­som miękkości.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe/Anna Łaniewska

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej