ModaNewsroom

MOHITO SIMPLE OFFICE Jesień 2018

Zakoń­cze­nie lata i powrót do pra­cy to zna­ko­mi­ta oka­zja do odświe­że­nia gar­de­ro­by. W naj­now­szej kolek­cji SIMPLE OFFICE pro­jek­tan­ci mar­ki MOHITO pro­po­nu­ją kla­sycz­ne roz­wią­za­nia biu­ro­we­go dress code, a dla bar­dziej odważ­nych ory­gi­nal­ne dodat­ki i sty­lo­we oryginalne…

Więcej
ModaNewsroom

MOHITO Gold Label Jesień-Zima 2017

W jesien­no-zimo­wym sezo­nie limi­to­wa­na linia MOHITO Gold Label powra­ca w wyjąt­ko­wo wyra­zi­stym wyda­niu. Ubra­nia i dodat­ki zosta­ły zdo­mi­no­wa­ne przez wel­wet w kolo­rze czer­ni. W kolek­cji moż­na zna­leźć spodnie z sze­ro­ki­mi nogaw­ka­mi, welu­ro­wy gar­ni­tur, sukien­ki z…

Więcej
Uroda

Szybka metamorfoza z JOICO

Przez cały czer­wiec na pro­fi­lu mar­ki JOICO Pol­ska trwał kon­kurs Postaw na kolor z JOICO, któ­ry zwią­za­ny był z wpro­wa­dze­niem licz­nych nowo­ści w zakre­sie kolo­ry­za­cji oraz pie­lę­gna­cji wło­sów far­bo­wa­nych. Nagro­dą głów­ną w kon­kur­sie była metamorfoza…

Więcej