ModaNewsroom

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

Zasły­nę­li dzię­ki sub­tel­nym koron­kom. W swo­ich kolek­cjach mają też mikro­fi­brę, uprzę­że, a nawet leg­ging­sy. W lutym poja­wi­ły się nowe pro­jek­ty, w któ­rych kró­lu­ją frędz­le i łań­cusz­ki. Teraz przy­szedł czas na … kostiu­my kąpie­lo­we.

Tym razem myślą prze­wod­nią nie jest roman­tyzm, zmy­sło­wość i deli­kat­ność, ale roz­grza­ne od słoń­ca, błysz­czą­ce od olej­ku do opa­la­nia i oble­pio­ne pia­skiem cia­ło. Pla­ża to miej­sce, gdzie jest mak­si­mum nago­ści, mak­si­mum sek­su­al­nej adre­na­li­ny i mini­mum skru­pu­łów. To miej­sce, gdzie kobie­ta kusi i chce wyglą­dać jak bogi­ni - tłu­ma­czy Karo­li­na Ber­na­ciak, współ­za­ło­ży­ciel­ka i pro­jek­tant­ka GSQ.

GSQ_Swimwear_7

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

Kąpie­lo­wa kolek­cja God Save Queens zain­spi­ro­wa­na jest lata­mi 90 i sty­li­sty­ką typo­wą dla seria­lu „Bay­watch”. Skła­da­ją się na nią dwa pozor­nie kla­sycz­ne mode­le jed­no­czę­ścio­we. Wyróż­nia­ją się moc­no otwar­ty­mi ple­ca­mi oraz wyso­kim wycię­ciem na bio­drach i na pupie. Trze­ci model jed­no­czę­ścio­wy zapi­na­ny jest z tyłu na eks­pres i posia­da cha­rak­te­ry­stycz­ne wycię­cie na brzu­chu. Kolek­cja obej­mu­je tak­że sześć mode­li biki­ni, któ­re moż­na kom­po­no­wać według wła­snej fan­ta­zji. Nie mogło też zabrak­nąć roz­sła­wio­ne­go przez Kylie Jen­ner mode­lu maj­tek w wer­sji pla­żo­wej.

Całość wystę­pu­je w dwóch wer­sjach kolo­ry­stycz­nych. Typo­wa dla GSQ czerń nada­je pla­żo­we­mu looko­wi dra­pież­no­ści. Nie­co łagod­niej­szy róż budzi sko­ja­rze­nia z roz­pły­wa­ją­cą się lukro­wą pole­wą. Sło­wem: ostro i słod­ko jed­no­cze­śnie, czy­li #bese­xy i #think­pink.

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

GSQ_Swimwear_18

GSQ_Swimwear_22

Urze­czy­wist­nie­niem isto­ty kolek­cji swim­we­ar jest bar­dzo wyra­zi­sta kam­pa­nia zdję­cio­wa. Na pla­żach Bali zja­wi­sko­wa Pau­la Buł­czyń­ska sta­nę­ła przed obiek­ty­wem Łuka­sza Zięt­ka. Sce­ne­ria tam­tej­szych plaż, palm i pra­żą­ce­go słoń­ca pod­kre­śli­ły to, co w tej kolek­cji jest naj­waż­niej­sze: adre­na­li­na i kusze­nie.

GSQ_Swimwear_31 GSQ_Swimwear_34 GSQ_Swimwear_36 GSQ_Swimwear_38 GSQ_Swimwear_39 GSQ_Swimwear_44 GSQ_Swimwear_47 GSQ_Swimwear_48

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  ModaNewsroom

  Kampania COS Casual - Swim - Part

  Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS oprócz oszczęd­nych w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza kam­pa­nia Casu­al- Swim – Part zre­ali­zo­wa­na tuż przy moder­ni­stycz­nym base­nie,…
  Więcej
  ModaNewsroom

  NYMPH - najnowsza kolekcja swimwear God Save Queens

  Naj­now­sza kolek­cja swim­we­ar God Save Queens skła­da się z dwóch prze­ciw­staw­nych biegunów, których wspólnym sło­wem klucz jest błysk. Jak się oka­zu­je, może on mieć różne obli­cza. Pierw­sza linia to ceki­ny, które ujęte zosta­ły w for­mie…
  Więcej
  ModaTrendy

  Sylwestrowe stylizacje

  3, 2,1… koń­co­we odli­cza­nie czas zacząć! Już za nie­speł­na trzy tygo­dnie poże­gna­my 2016 rok (któ­ry prze­cież przy­niósł nam spo­ro inspi­ra­cji i jak zwy­kle małą rewo­lu­cję w modzie), a powi­ta­my nowy 2017, w licz­bie ze szczę­śli­wą…
  Więcej