ModaNewsroom

Kampania COS Casual - Swim - Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS oprócz oszczęd­nych w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza kam­pa­nia Casu­al- Swim – Part zre­ali­zo­wa­na tuż przy moder­ni­stycz­nym base­nie,…

Więcej
ModaTrendy

10 INSTA KONT O BIELIŹNIE, KTÓRE WARTO OBSERWOWAĆ

Waka­cje to pora na fan­ta­zje o pięk­nej bie­liź­nie. Inspi­ra­cji możesz szu­kać wszę­dzie, ale w świe­cie zdo­mi­no­wa­nym przed social media, naj­prę­dzej na Insta­gra­mie. Zaj­rzyj z Vers-24 na naj­lep­sze Insta­ra­mo­we kon­ta o bie­liź­nie. Doceń budu­aro­we kli­ma­ty, bo w…

Więcej
ModaNewsroom

SWIMWEAR BY GOD SAVE QUEENS

Zasły­nę­li dzię­ki sub­tel­nym koron­kom. W swo­ich kolek­cjach mają też mikro­fi­brę, uprzę­że, a nawet leg­ging­sy. W lutym poja­wi­ły się nowe pro­jek­ty, w któ­rych kró­lu­ją frędz­le i łań­cusz­ki. Teraz przy­szedł czas na … kostiu­my kąpie­lo­we. Tym razem…

Więcej