ModaNewsroom

Kampania COS Casual – Swim – Part

Znana z prostoty i minimalizmu, szwedzka marka COS oprócz oszczędnych w formie ubrań i bielizny od niedawna poszerzyła swój asortyment także o stroje kąpielowe. Najnowsza kampania Casual- Swim – Part zrealizowana tuż przy modernistycznym basenie, niemal gdzieś pośrodku pustyni w części Arizony, w południowo-wschodniej Kalifornii, przywodzi na myśl lata 60 i 70- printy retro, staniki wykończone falbanami, jednoczęściowe, sportowe stroje kąpielowe z paskami na plecach, w marynistyczne paski czy kratę, dwuczęściowe z delikatnymi i dyskretnymi tłoczeniami oraz subtelnymi wiązaniami z tyłu pleców. Dominują formy proste i niewymuszone- z których znany jest COS, a oprócz klasycznej bieli, czerni i granatu, które wiodą prym, nowością są kolory ziemi (khaki, brązy, nude), czerwień czy chabrowy.
Kampania COS Casual - Swim - Part Kampania COS Casual - Swim - Part Kampania COS Casual - Swim - Part


Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież spor­to­wa…
Więcej
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej