Kampania COS Casual – Swim – Part

Zna­na z pro­sto­ty i mini­ma­li­zmu, szwedz­ka mar­ka COS oprócz oszczęd­nych w for­mie ubrań i bie­li­zny od nie­daw­na posze­rzy­ła swój asor­ty­ment tak­że o stro­je kąpie­lo­we. Naj­now­sza kam­pa­nia Casu­al- Swim – Part zre­ali­zo­wa­na tuż przy moder­ni­stycz­nym base­nie, nie­mal gdzieś pośrod­ku pusty­ni w czę­ści Ari­zo­ny, w połu­dnio­wo-wschod­niej Kali­for­nii, przy­wo­dzi na myśl lata 60 i 70- prin­ty retro, sta­ni­ki wykoń­czo­ne fal­ba­na­mi, jed­no­czę­ścio­we, spor­to­we stro­je kąpie­lo­we z paska­mi na ple­cach, w mary­ni­stycz­ne paski czy kra­tę, dwu­czę­ścio­we z deli­kat­ny­mi i dys­kret­ny­mi tło­cze­nia­mi oraz sub­tel­ny­mi wią­za­nia­mi z tyłu ple­ców. Domi­nu­ją for­my pro­ste i nie­wy­mu­szo­ne- z któ­rych zna­ny jest COS, a oprócz kla­sycz­nej bie­li, czer­ni i gra­na­tu, któ­re wio­dą prym, nowo­ścią są kolo­ry zie­mi (kha­ki, brą­zy, nude), czer­wień czy cha­bro­wy.


Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy