ModaNewsroom

Kampania COS Casual – Swim – Part

Znana z prostoty i minimalizmu, szwedzka marka COS oprócz oszczędnych w formie ubrań i bielizny od niedawna poszerzyła swój asortyment także o stroje kąpielowe. Najnowsza kampania Casual- Swim – Part zrealizowana tuż przy modernistycznym basenie, niemal gdzieś pośrodku pustyni w części Arizony, w południowo-wschodniej Kalifornii, przywodzi na myśl lata 60 i 70- printy retro, staniki wykończone falbanami, jednoczęściowe, sportowe stroje kąpielowe z paskami na plecach, w marynistyczne paski czy kratę, dwuczęściowe z delikatnymi i dyskretnymi tłoczeniami oraz subtelnymi wiązaniami z tyłu pleców. Dominują formy proste i niewymuszone- z których znany jest COS, a oprócz klasycznej bieli, czerni i granatu, które wiodą prym, nowością są kolory ziemi (khaki, brązy, nude), czerwień czy chabrowy.
Kampania COS Casual - Swim - Part Kampania COS Casual - Swim - Part Kampania COS Casual - Swim - Part


Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Magia zwierząt - COS Animals on Tour

Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie dla tych małych i tych więk­szych stwo­rzeń – naj­now­sza kolek­cja mar­ki COS Ani­mals on Tour to zain­spi­ro­wa­na natu­rą kolek­cja w cało­ści wyko­na­na z eko­lo­gicz­nej baweł­ny pocho­dzą­cej ze zrów­no­wa­żo­nych źró­deł. Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat…
Więcej
ModaMust havePolecane

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedz­ka mar­ka COS to przede wszyst­kim suro­we, nowo­cze­sne kolek­cje stwo­rzo­ne z myślą o ponad­cza­so­wym sty­lu. Głów­ną inspi­ra­cją przy każ­dej z kolek­cji jest archi­tek­tu­ra, foto­gra­fia, tek­sty­lia i cera­mi­ka z całe­go świa­ta, a pro­jek­tan­ci czer­pią kolo­ry z…
Więcej