ModaNewsroom

Wejdź do świata SZALONYCH MOŻLIWOŚCI z nową kampanią marki TK Maxx

 “Dla­cze­go war­to robić zaku­py w TK Maxx?” Na to pyta­nie znaj­dzie­my odpo­wiedź w naj­now­szej, nie­co prze­wrot­nej odsło­nie kam­pa­ni wize­run­ko­wej “Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści”, któ­ra cele­bru­je naj­lep­sze cechy robie­nia zaku­pów, cha­rak­te­ry­stycz­ne dla sie­ci skle­pów
TK Maxx.

Eklek­tycz­na, utrzy­ma­na w cha­rak­te­ry­stycz­nym, lek­ko fan­ta­zyj­nym sty­lu, rekla­ma tele­wi­zyj­na, roz­po­czy­na się uję­ciem z impre­zy, w któ­rej uczest­ni­czą róż­no­rod­ne posta­cie. Boha­te­ro­wie po kolei opo­wia­da­ją, dla­cze­go zaku­py w TK Maxx są zawsze wyjąt­ko­we i war­te uwa­gi. Każ­da opo­wieść prze­no­si nas w zachwy­ca­ją­co nie­ty­po­wą histo­rę, któ­ra mogła się wyda­rzyć wyłącz­nie dzię­ki sze­ro­kie­mu asor­ty­men­to­wi zna­nych marek dostęp­nych w TK Maxx w cenach do 60% niż­szych od regu­lar­nych cen sprze­da­ży w Pol­sce i na świe­cie. Od nie­zwy­kle cza­ru­ją­cej gry w squ­asha, poprzez magicz­ną, pustyn­ną wyspę, zamiesz­ka­ną przez wybred­ne­go pia­ni­stę, aż po wypra­wę na dzio­bie moto­rów­ki, połą­czo­ną z susze­niem wło­sów.

Kam­pa­nia w zabaw­nej for­mie pod­kre­śla, że w skle­pach TK Maxx nie znaj­dzie­my ele­ganc­kich dra­pe­rii, wyszu­ka­nych opa­ko­wań, drin­ków z para­sol­ką czy wysty­li­zo­wa­nych mane­ki­nów, któ­re moż­na spo­tkać w ele­ganc­kich buti­kach. W zamian ofe­ru­je zna­ne mar­ki taniej i Sza­lo­ne Moż­li­wo­ści, któ­re cze­ka­ją, żeby je odkryć.

Tekst/wideo/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Już 23 mar­ca 2016 r. star­tu­je naj­now­sza, wio­sen­no-lenia kam­pa­nia mar­ki TK Maxx pod hasłem SZALONE MOŻLIWOŚCI, któ­ra zachę­ca klien­tów do poszu­ki­wa­nia tego co zaska­ku­ją­ce i nie­prze­wi­dy­wal­ne w świe­cie peł­nym prze­wi­dy­wal­no­ści. SZALONE MOŻLIWOŚCI TK Maxx odkry­wa­ją się wów­czas, gdy wcho­dząc do skle­pu po kon­kret­ny pro­dukt wycho­dzi­my z zupeł­nie innym, cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nym i zaska­ku­ją­cym. Moż­na odwie­dzić TK Maxx w poszu­ki­wa­niu szam­po­nu do wło­sów, a wyjść z peł­nym wypo­sa­że­niem nur­ka. Wystar­czy, że na zaku­py wybie­rze­my się z otwar­tym umy­słem.
Więcej