Moda

Niech żyje denim – GANNI x Levi’s®

Levi’s® ponownie łączy siły z kopenhaską, pełną kolorów i kontrastów marką stworzoną przez  małżeństwo – Ditte oraz Nicolaj Reffstrup – GANNI, która podobnie jak poprzednia łączy charakterystyczny styl kopenhaskiej marki z dziedzictwem amerykańskiej marki sięgającym aż 1853 roku.

Levi's x ganni

Wzo­rem sierp­nio­wej, zeszło­rocz­nej kolek­cji i tym razem współ­pra­ca GANNI x Levi­’s® opie­ra się przede wszyst­kim na modzie odpo­wie­dzial­nej i zrów­no­wa­żo­nej, otwar­tej na inno­wa­cje w pro­jek­to­wa­niu -  w roli głów­nej – a jak­że, denim! – tym razem z wyko­rzy­sta­niem deni­mu wyko­na­ne­go z baweł­ny konop­nej. Upra­wa kono­pi wyma­ga bowiem zde­cy­do­wa­nie mniej wody i pesty­cy­dów niż bawełn upraw­nio­na w spo­sób tra­dy­cyj­ny. Ponad­to, kono­pie, któ­re zosta­ły wyko­rzy­sta­ne do pro­duk­cji odzie­ży pocho­dzą z upraw nawad­nia­nych wodą desz­czo­wą co, znacz­nie zre­du­ko­wa­ło zuży­cie wody. Dalej, włók­na konop­ne zosta­ły pod­da­ne pro­ce­som, któ­re zli­kwi­do­wa­ły szorst­kość i upodob­ni­ły je z wyglą­du i doty­ku do bawełny.

Wyjąt­ko­wa współ­pra­ca ame­ry­kań­skie­go gigan­ta i pio­nie­ra deni­mu na świe­cie to wybu­cho­we, peł­ne kon­tra­stów połą­cze­nie cha­rak­te­ry­stycz­nej dla GANNI kobie­co­ści z kul­to­wym jean­sem od Levi’s. Co wię­cej, obu mar­kom przy­świe­ca wspól­ny cel – obie dążą do tego, aby poprzez two­rze­nie wyjąt­ko­wej i przy­stęp­nej, uwiel­bia­nej przez ludzi mody, inspi­ro­wać do wyra­ża­nia sie­bie w auten­tycz­ny spo­sób. Każ­dy ele­ment z naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ki Levi’s posia­da wyjąt­ko­we deta­le, w tym patch sygno­wa­ny Levi’s® x GANNI: czy to będą sukien­ki, koszu­le, kurt­ki, spodnie, koszul­ki czy blu­zy. Kolek­cja to jed­nak przede wszyst­kim ory­gi­nal­ne, jean­so­we sukien­ki z koł­nie­rzy­ka­mi w sty­lu tzw. Peter Pan. Nie mogło oczy­wi­ście zabrak­nąć limi­to­wa­nych prin­tów GANNI oraz kształ­tów inspi­ro­wa­nych lata­mi 70. Wspól­nie stwo­rzo­na przez mar­ki kolek­cja, zain­spi­ro­wa­na dzie­dzic­twem i auten­tycz­nym sty­lem  zarów­no Levi’s®, jak i prze­wrot­nym desi­gnem i kro­ja­mi GANNI zosta­ła w cało­ści wyko­na­na z inno­wa­cyj­nych i zrów­no­wa­żo­nych mate­ria­łów. Bez obaw – kolek­cja bazu­je na ponad­cza­so­wych, uni­wer­sal­nych kro­jach, dzię­ki cze­mu każ­dy jej ele­ment może być noszo­ny dosłow­nie na każ­dą oka­zję. Wszyst­ko to za spra­wą kla­sycz­ne­go deni­mu, któ­ry w mia­rę upły­wu cza­su będzie sta­wał się tyl­ko lepszy.

Kam­pa­nia do kolek­cji GANNI x Levi’s® zosta­ła zre­ali­zo­wa­na przez przez lon­dyń­ską foto­graf­kę Rosie Marks, a sesje foto­gra­ficz­ne odby­ły się Lon­dy­nie, Kopen­ha­dze i San Francisco.

Ubra­nia stwo­rzo­ne w kola­bo­ra­cji GANNI x Levi’s® będą dostęp­ne na ofi­cjal­nej stro­nie GANNI.com, levi.com,  w skle­pach GANNI na całym świe­cie oraz Pol­sce sta­cjo­nar­nie w Elek­trow­ni Powi­śle i DH Vit­kac już od 24 lute­go 2021 roku.

Levi's x ganni

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…
Więcej
Moda

Luz słonecznej Kalifornii i elegancja Francuskiej Riwiery w najnowszej kolekcji Levi’s ® Made & Crafted ® na wiosnę-lato 2021

Naj­now­sza, swo­bod­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka kolek­cja Levi’s ® Made & Cra­fted® na sezon wio­sna – lato 2021 to wyraz wszyst­kie­go, o czym teraz marzy­my: sło­necz­ne popo­łu­dnie gdzieś w Kali­for­nii, błę­kit­ne Morze Śród­ziem­ne, sło­ne powie­trze i…
Więcej
Moda

Bajkowy świat pełny Pokémonów - Levi’s® x Pokémon

Uoso­bie­nie kla­sycz­ne­go i swo­bod­ne­go, ame­ry­kań­skie­go sty­lu, a więc dżin­sów – mar­ka Levi’s® nie prze­sta­je zaska­ki­wać, już na począt­ku 2021 roku zaska­ku­jąc wyjąt­ko­wą współ­pra­cą z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ną kre­sków­ką lat 90 – ani­mo­wa­nym seria­lem tele­wi­zyj­nym Pokémon, wprowadzoną…
Więcej