Stylowa yoga

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com

Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie rów­nież zgod­ny z modo­wy­mi tren­da­mi, tym lepiej. Cze­go potrze­bu­je­my, by być w peł­ni przy­go­to­wa­ny­mi na relak­sa­cyj­ne zaję­cia z yogi?

Po pierw­sze, mata do ćwi­czeń. Jeśli doda­my, że w skle­pach Adi­da­sa znaj­dzie­my te zapro­jek­to­wa­ne przez Stel­lę McCart­ney, może­my być spo­koj­ne o jakość wyko­na­nia oraz ich ory­gi­nal­ną for­mę.

Naszą spor­to­wą gar­de­ro­bę bez pro­ble­mu skom­ple­tu­je­my wybie­ra­jąc się do salo­nów H&M. W asor­ty­men­cie tej szwedz­kiej sie­ciów­ki znaj­dzie­my zarów­no krót­kie topy, leg­gin­sy mode­lu­ją­ce syl­wet­kę, jak i odbla­sko­we opa­ski do wło­sów. Ory­gi­nal­nych pro­jek­tów ubrań tre­nin­go­wych oraz butów szu­kaj w skle­pach Oysho oraz Nike.

kolaz-yoga

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy