ModaStyl życia

Stylowa yoga

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com

Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie rów­nież zgod­ny z modo­wy­mi tren­da­mi, tym lepiej. Cze­go potrze­bu­je­my, by być w peł­ni przy­go­to­wa­ny­mi na relak­sa­cyj­ne zaję­cia z yogi?

Po pierw­sze, mata do ćwi­czeń. Jeśli doda­my, że w skle­pach Adi­da­sa znaj­dzie­my te zapro­jek­to­wa­ne przez Stel­lę McCart­ney, może­my być spo­koj­ne o jakość wyko­na­nia oraz ich ory­gi­nal­ną formę.

Naszą spor­to­wą gar­de­ro­bę bez pro­ble­mu skom­ple­tu­je­my wybie­ra­jąc się do salo­nów H&M. W asor­ty­men­cie tej szwedz­kiej sie­ciów­ki znaj­dzie­my zarów­no krót­kie topy, leg­gin­sy mode­lu­ją­ce syl­wet­kę, jak i odbla­sko­we opa­ski do wło­sów. Ory­gi­nal­nych pro­jek­tów ubrań tre­nin­go­wych oraz butów szu­kaj w skle­pach Oysho oraz Nike.

kolaz-yoga

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  Moda

  Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

  Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
  Więcej
  Uroda

  H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

  Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
  Więcej
  Moda

  Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

  Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadruków…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *