ModaStyl życia

Stylowa yoga

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com

Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie rów­nież zgod­ny z modo­wy­mi tren­da­mi, tym lepiej. Cze­go potrze­bu­je­my, by być w peł­ni przy­go­to­wa­ny­mi na relak­sa­cyj­ne zaję­cia z yogi?

Po pierw­sze, mata do ćwi­czeń. Jeśli doda­my, że w skle­pach Adi­da­sa znaj­dzie­my te zapro­jek­to­wa­ne przez Stel­lę McCart­ney, może­my być spo­koj­ne o jakość wyko­na­nia oraz ich ory­gi­nal­ną for­mę.

Naszą spor­to­wą gar­de­ro­bę bez pro­ble­mu skom­ple­tu­je­my wybie­ra­jąc się do salo­nów H&M. W asor­ty­men­cie tej szwedz­kiej sie­ciów­ki znaj­dzie­my zarów­no krót­kie topy, leg­gin­sy mode­lu­ją­ce syl­wet­kę, jak i odbla­sko­we opa­ski do wło­sów. Ory­gi­nal­nych pro­jek­tów ubrań tre­nin­go­wych oraz butów szu­kaj w skle­pach Oysho oraz Nike.

kolaz-yoga

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Moda

  Bunt bez powodu - H&M Studio AW20 The Refined Rebel

  Bunt od daw­na był wyra­zem odwa­gi, zry­wał z dotych­cza­so­wy­mi rama­mi i odważ­nie wpro­wa­dzał w nowe i nie­zna­ne, a nie­rzad­ko i lep­sze cza­sy. Bez bun­tu nie było­by roz­wo­ju, a głos spo­łe­czeń­stwa i ludzi wciąż jest naj­waż­niej­szy.…
  Więcej
  Moda

  Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

  Kola­bo­ra­cje dobrze zna­nej na całym świe­cie mar­ki H&M zawsze są ogrom­nym wyda­rze­niem. Tym razem popu­lar­na sie­ciów­ka połą­czy­ła siły wspól­nie z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką San­drą Man­so­ur, two­rząc kolek­cję będą­cą pochwa­łą kobie­co­ści – odważ­ną, a jed­no­cze­śnie ete­rycz­ną, moc­no…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

  Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *