Zdrowie

Dlaczego warto pływać?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska O tym, że sport to zdro­wie niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać. Oprócz dobre­go samo­po­czu­cia – rzeź­bi­my syl­wet­kę (to prze­cież na tym naj­bar­dziej nam zale­ży), popra­wia się cera i zwięk­sza pew­ność sie­bie. Trud­niej o…

Więcej
UrodaZdrowie

Pole dance – fitness rewolucja!

Tekst: Moni­ka Koryś Ta nowa i ostat­nio wyjąt­ko­wo popu­lar­na aktyw­ność fizycz­na zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła fit­nes­so­wą modę, gdyż z jed­nej stro­ny pozwa­la wymo­de­lo­wać figu­rę, a z dru­giej zdo­być nowe bądź roz­wi­nąć już posia­da­ne umie­jęt­no­ści tanecz­ne. Może mieć tak­że charakter…

Więcej
ModaStyl życia

Stylowa yoga

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia:  hm.com, nike.com, net-a-porter.com Zestaw spor­to­wy dla miło­śni­czek zajęć z yogi musi być przede wszyst­kim kom­for­to­wy, tak, aby nie krę­po­wał ruchów cia­ła i zapew­niał wyjąt­ko­wy kom­fort nosze­nia. Jeśli przy oka­zji będzie również…

Więcej