Stolica w Świątecznym klimacie

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: VERS-24

Processed with VSCOcam with f2 preset

Od Miko­łaj­ko­we­go Świę­ta, czy­li od sobo­ty 6 grud­nia War­sza­wa nie tyl­ko jest peł­na bla­sku od towa­rzy­szą­cej Sta­rów­ce i tra­sie Trak­tu Kró­lew­skie­go tzw. Wiel­kiej Ilu­mi­na­cji, ale tak­że powstał jak już od kil­ku lat – Świą­tecz­ny Jar­mark. Tym razem został ulo­ko­wa­ny w oko­li­cy Ron­da Waszyng­to­na tuż przy Sta­dio­nie Naro­do­wym, na któ­rym to też w ramach zimo­wych atrak­cji może­my korzy­stać z dużej prze­strze­ni poświę­co­nej na lodo­wi­sko!

Kli­mat jar­mar­ku odzwier­cie­dla naj­lep­sze austriac­kie tar­go­wi­ska i kier­ma­sze. Jest zbu­do­wa­ny z oko­ło 40 jed­na­ko­wych wiel­ko­ści stra­ga­nów wypeł­nio­nych prze­róż­ny­mi wspa­nia­ło­ścia­mi! Jego spe­cjal­ne oświe­tle­nie jest wzo­ro­wa­ne na naj­lep­szych euro­pej­skich przy­kła­dach.

Processed with VSCOcam with f2 preset

Processed with VSCOcam with f2 preset

Na jar­mar­ku znaj­dzie­my prze­róż­ne wyro­by od pro­duk­tów cze­ko­la­do­wych, gorą­cej cze­ko­la­dy, po domo­wej robo­ty cia­sta, cia­stecz­ka, świą­tecz­ne pier­ni­ki, grza­ne piwo i wino. Świe­że pie­czy­wo, nie­miec­kie kieł­ba­ski, austriac­kie gula­sze, pasz­te­ci­ki, pol­skie wędli­ny i sery, a nawet świą­tecz­ne pie­ro­gi. Wszyst­kie sma­ko­ły­ki god­ne spró­bo­wa­nia i  dopiesz­cze­nia kub­ków sma­ko­wych. Ponad­to znaj­dzie­my tam wła­sno­ręcz­nie robio­ne ozdo­by cho­in­ko­we, wyro­by weł­nia­ne i skó­rza­ne i inne upo­min­ki.

To miej­sce jak i oko­li­ce, któ­rym towa­rzy­szy Świą­tecz­na Ilu­mi­na­cja zachę­ca­ją do przy­jem­nych i zimo­wych spa­ce­rów, jak i są ide­al­ną odskocz­nią od gorącz­ki świą­tecz­nych zaku­pów i pre­zen­to­wych poszu­ki­wań.

Processed with VSCOcam with f2 preset

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy