ModaNewsroom

Świąteczna kampania TK Maxx

Co decy­du­je o kli­ma­cie Boże­go Naro­dze­nia? Wspól­ne kolę­do­wa­nie przy świą­tecz­nym sto­le? Sty­lo­wa deko­ra­cja miesz­ka­nia? A może coś zupeł­nie inne­go? Naj­now­sza, bożo­na­ro­dze­nio­wa kam­pa­nia TK Maxx do świą­tecz­nej atmos­fe­ry pod­cho­dzi w spo­sób nie­co­dzien­ny i kre­atyw­ny. Nie­kon­wen­cjo­nal­nym spo­tem peł­nym sza­lo­nych moż­li­wo­ści mar­ka zachę­ca do łama­nia kano­nów zarów­no przy śpie­wa­niu kolęd, jak i przy wybo­rze pre­zen­tów. W koń­cu naj­lep­sze Świę­ta peł­ne są wyjąt­ko­wych nie­spo­dzia­nek, któ­re będzie­my wspo­mi­nać przez lata.

tk-maxx_swiateczna-kampania_2m

W świą­tecz­nej rekla­mie TK Maxx zamiast boha­te­rów obda­ro­wu­ją­cych się bożo­na­ro­dze­nio­wy­mi upo­min­ka­mi, widzi­my pat­chwor­ko­wą rodzi­nę, któ­ra zbie­ra się wokół pia­ni­na, by prze­ła­mać tra­dy­cyj­ny kanon wspól­ne­go kolę­do­wa­nia. Zamiast wzru­sza­ją­cych nut “Cichej Nocy” lub typo­wo świą­tecz­nych hitów sły­szy­my rodzin­ną inter­pre­ta­cję utwo­ru „Misir­lou” – muzycz­ne­go moty­wu prze­wod­nie­go fil­mu Pulp Fic­tion. Co wię­cej, bab­cia roz­po­czy­na świą­tecz­ny występ od dźwię­ków płu­ka­nia gar­dła. To inspi­ru­je pozo­sta­łych człon­ków rodzi­ny do kolę­do­wa­nia w zupeł­nie nie­stan­dar­do­wy spo­sób. Do wspól­nej zaba­wy przy­łą­cza­ją się rów­nież dzie­ci oraz czwo­ro­noż­ny pupil. W kon­tra­ście do nie­tra­dy­cyj­nej kolę­dy widzi­my miesz­ka­nie peł­ne kli­ma­tycz­nych, bożo­na­ro­dze­nio­wych deko­ra­cji ze świą­tecz­nej ofer­ty TK Maxx.

Debo­rah Dolce, Gro­up Brand and Mar­ke­ting Direc­tor, w TK Maxx tak sko­men­to­wa­ła tego­rocz­ną kam­pa­nię: “Naszym nie­co­dzien­nym podej­ściem do bożo­na­ro­dze­nio­we­go spo­tu chcie­li­śmy zain­spi­ro­wać klien­tów TK Maxx, by przy poszu­ki­wa­niu pre­zen­tów dla swo­ich bli­skich się­gnę­li po nie­ocze­ki­wa­ne pro­po­zy­cje. To wła­śnie takie upo­min­ki będzie­my w przy­szło­ści wspo­mi­nać przy wigi­lij­nym sto­le. Wszy­scy prze­cież pamię­ta­my ile rado­ści i zaba­wy spra­wia­ło nam odpa­ko­wa­nie tego zaska­ku­ją­co wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu. Nasze skle­py są peł­ne sza­lo­nych moż­li­wo­ści pre­zen­to­wych w oka­zyj­nych cenach, któ­re pozwo­lą obda­ro­wać każ­de­go człon­ka rodzi­ny. Mamy nadzie­ję, że pod jed­nym dachem klien­ci znaj­dą wszyst­ko cze­go potrze­ba, aby roz­pie­ścić tych, któ­rych kocha­ją.”

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Czwarta edycja charytatywnej akcji TK Maxx DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET!

Już w listo­pa­dzie ruszy­ła 4. edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. W tym cza­sie do wszyst­kich skle­pów TK Maxx w Pol­sce tra­fi­ła limi­to­wa­na kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi, zapro­jek­to­wa­na przez Hap­py Socks z oka­zji Dnia…
Więcej
Styl życia

Niezwykły Worek na Prezenty w TK Maxx!

W TK Maxx Świę­ta trwa­ją cały rok! Już nie­dłu­go do wszyst­kich skle­pów zawi­ta wyjąt­ko­wy gość – Worec­ki, czy­li Nie­zwy­kły Worek na Pre­zen­ty, któ­ry zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w świą­tecz­nym kon­kur­sie mar­ki. Klien­ci, któ­rzy wyka­żą się…
Więcej
Newsroom

Trzecia edycja charytatywnej akcji TK Maxx #dzienswiatecznychskarpet!

Już 23 listo­pa­da rusza 3 edy­cja cha­ry­ta­tyw­nej akcji DZIEŃ ŚWIĄTECZNYCH SKARPET. Tego dnia do TK Maxx tra­fi kolek­cja skar­pe­tek ze świą­tecz­ny­mi moty­wa­mi. Dochód z ich sprze­da­ży wes­prze pod­opiecz­nych pro­gra­mu AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI. Dodat­ko­wo, każ­dy, kto do…
Więcej