Styl życia

Stolica w Świątecznym klimacie

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: VERS-24 Od Miko­łaj­ko­we­go Świę­ta, czy­li od sobo­ty 6 grud­nia War­sza­wa nie tyl­ko jest peł­na bla­sku od towa­rzy­szą­cej Sta­rów­ce i tra­sie Trak­tu Kró­lew­skie­go tzw. Wiel­kiej Ilu­mi­na­cji, ale tak­że powstał jak już od kil­ku…

Więcej