Moda

Spór o wysokość obcasa

 Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: VERS-24  Wie­le kobiet nie wyobra­ża sobie życia bez szpi­lek. Czę­sto ruj­nu­ją one nie tyl­ko nasz port­fel, ale i zdro­wie. Duża licz­ba kobiet dekla­ru­je, że wybie­ra­ła­by szpil­ki czę­ściej, gdy­by nie dys­kom­fort zwią­za­ny z…

Więcej