Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…

Więcej
Jedzenie

Przepis na kruche ciasteczka z sezamem

Szyb­kie ciast­ka z seza­mem, któ­ry kry­je w sobie duże ilo­ści magne­zu i wap­nia, to ide­al­ne roz­wią­za­nie, gdy naj­dzie Cię ocho­ta na coś słod­kie­go. Skle­po­we odpo­wied­ni­ki zawie­ra­ją wie­le nie­zdro­wych ulep­sza­czy, te, któ­re sama zro­bisz w domu,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Prosty przepis na ciasteczka bez glutenu

Przed­sta­wia­my pro­sty i łatwy prze­pis na prze­pysz­ne świą­tecz­ne cia­stecz­ka bez­glu­te­no­we, któ­re może­cie poda­ro­wać swo­im naj­bliż­szym.    Spo­sób przy­go­to­wa­nia: Kawę cap­puc­ci­no zale­wa­my jed­ną łyż­ką gorą­cej wody i pozo­sta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Masło, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, mie­sza­my z…

Więcej