NewsroomUroda

PRZYSZŁOŚĆ PIELĘGNACJI ZACZYNA SIĘ DZISIAJ. NOWOŚĆ OD FOREO

14. czerw­ca b.r. odby­ła się wiel­ka pre­mie­ra UFO – nowe­go pro­duk­tu na ryn­ku pol­skim. Okrą­głe urzą­dze­nie nie tyl­ko pod kątem desi­gnu przy­po­mi­na nie­zy­den­ty­fi­ko­wa­ny obiekt lata­ją­cy, ale głów­nie ze wzglę­du na nowe tech­no­lo­gie i nie­zwy­kłe dzia­ła­nie. Jest to inte­li­gent­na pie­lę­gna­cja­ma­secz­ka­mi, opar­ta na zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­giach  i for­mu­łach kore­ań­skich masek. Inten­syw­na kura­cja skó­ry zamy­ka się w zale­d­wie 90 sekundach!Technologia Hiper-Infu­sion pozwa­la na emi­to­wa­nie cie­pła lub zim­na w głąb skó­ry, a połą­czo­ne zpul­sa­cja­mi T‑SonicTM, gwa­ran­tu­ją świet­ne efek­ty. Czer­wo­ne, zie­lo­ne i nie­bie­skie świa­tło LED odmła­dza skó­rę, roz­ja­śnia ją i wal­czy z jej nie­do­sko­na­ło­ścia­mi.

Oto smart beau­ty – inte­li­gent­ne i inno­wa­cyj­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji – na doda­tek moż­li­we w domu i dostęp­ne dla wszyst­kich. Już nie wykrę­cisz się bra­kiem cza­su, a two­ja skó­ra w koń­cu dosta­nie to, na co zasłu­gu­je.

NA RATUNEK? TYLKO MR. NIEZIEMSKI

Pre­zen­ta­cja mar­ki i jej pro­duk­tów sta­ła się podró­żą mię­dzy dwo­ma okre­sa­mi: PRZESZŁOŚCIĄ i PRZYSZŁOŚCIĄ.

PRZESZŁOŚĆ repre­zen­to­wa­li akto­rzy i per­for­me­rzy, zaj­mu­ją­cy się sztu­ką impro­wi­za­cji. Kolej­ki, ruchi eks­pre­syj­ne roz­mo­wy wyda­wa­ły się “żyw­cem” wyję­te z cza­sów PRL. Celem kobiet two­rzą­cych tłum i ści­ska­ją­cych bile­ty, było pozna­nie Mr. Nie­ziem­skie­go – boha­te­ra
z PRZYSZŁOŚCI, któ­re­go zada­niem jest pomoc pol­skim kobie­tom w wal­ce o pięk­ną skó­rę, daru­jąc im naj­now­szą tech­no­lo­gię i moż­li­wość pro­fe­sjo­nal­ne­go zadba­nia o sie­bie – prze­nie­sie­nie ich do ery smart beau­ty.

Wej­ścia do PRZYSZŁOŚCI na pozio­mie ‑2 Uffi­cio Pri­mo doglą­dał Kon­tro­ler pil­nu­ją­cy, żeby przez magicz­ne drzwi prze­szły wszyst­kie kobie­ty z bile­ta­mi. W okrą­głym pomiesz­cze­niu
w pod­zie­miach sta­nął różo­wy Pałac Kul­tu­ry. Wokół nie­go roz­miesz­czo­nych zosta­ło 5 stref FOREO: zna­ne już wszyst­kim LUNA, ISSA, ESPADA, IRIS i pre­mie­ro­wa – UFO. Każ­dą z nich zawia­dy­wał spe­cjal­nie dedy­ko­wa­ny Beau­ty Master, któ­ry nie tyl­ko przed­sta­wiał pro­dukt, ale rów­nież zachę­cał do jego testo­wa­nia.

Na pla­ne­cie FOREO , z któ­rej pocho­dzi Mr. Nie­ziem­ski kobie­ty od daw­na się „ufu­ją“, „lunu­ją“, „iri­su­ją“ i „espa­du­ją“, a zęby są „wyis­so­wa­ne“ przy­naj­mniej dwa razy dzien­nie.

W koń­cu nad­szedł czas, aby pol­skie kobie­ty rów­nież zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ły swo­ją beau­ty ruty­nę! Nasz boha­ter to non­kon­for­mi­sta, któ­ry pro­mu­je na zie­mi nowe tech­no­lo­gie i smart beau­ty – czas,żeby to one zastą­pi­ły tra­dy­cyj­ne podej­ście sek­to­ra beau­ty do uro­dy
i codzien­nej pie­lę­gna­cji. I oczy­wi­ście ma być przy tym dużo zaba­wy. W koń­cu nie ma lep­sze­go roz­wią­za­nia niż uśmiech – dobry na wszyst­ko!

Rok 2018 dla mar­ki FOREO jest kolej­nym rokiem inno­wa­cji i prze­no­sze­nia gra­nic. Nie­moż­li­we nie­ist­nie­je – wie o tym Mr. Nie­ziem­ski, któ­ry całą swo­ją wie­dzę na temat tech­no­lo­gii prze­ka­zu­je Polkom, ofe­ru­jąc im odpo­wied­nie narzę­dzia, w tym UFO.

Każ­de z urzą­dzeń FOREO udo­wad­nia, że przy­szłość zaczy­na się dzi­siaj, a każ­da kobie­ta zasłu­gu­je na naj­lep­szą z moż­li­wych pie­lę­gna­cji. Gdzie? Wszę­dzie! Kie­dy? Zawsze!

Inte­li­gent­na masecz­ka do twa­rzy UFO jest dostęp­na w Per­fu­me­riach Douglas (sta­cjo­nar­nie i onli­ne), Iperfumy.pl, Sepho­ra (onli­ne) oraz na stro­nie pro­du­cen­ta.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne…
Więcej