Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedzka, pionierska marka w dziedzinie hi-tech beauty – FOREO, znana jest przede wszystkim z innowacyjnej szczoteczki do oczyszczania twarzy z linii Luna, zupełnie nowego sposobu aplikacji koreańskich maseczek za pomocą urządzenia Ufo, a także sonicznych szczoteczek do  zębów Issa.

prawidłowa pielęgnacja szczoteczki FOREO

Swo­ją ulu­bio­ną szczo­tecz­ką do twa­rzy – tak, jak ona dba o Two­ją cerę – możesz cie­szyć się przez dłu­gi czas. A wszyst­ko to pod warun­kiem, że odpo­wied­nio o nią zadbasz. 

Każ­da Luna wypo­sa­żo­na jest w ultra-higie­nicz­ny sili­kon, dzię­ki cze­mu nie jest koniecz­na wymia­na głó­wek szczo­tecz­ki. Do pra­wi­dło­wej pie­lę­gna­cji swo­jej szczo­tecz­ki użyj odpo­wied­nie­go pre­pa­ra­tu myją­ce­go. By utrzy­mać urzą­dze­nie w opty­mal­nym sta­nie wystar­czy, że do mycia twa­rzy będziesz uży­wać swo­je­go ulu­bio­ne­go żelu – tym nie mniej, bez środ­ków na bazie glin­ki, sili­ko­nu czy ziar­ni­stych środ­ków czysz­czą­cych. Pro­duk­ty te mogą bowiem uszko­dzić mięk­kie sili­ko­no­we wypust­ki urzą­dze­nia. Mimo, że Luna nie wyma­ga szcze­gól­ne­go czysz­cze­nia, od cza­su do cza­su war­to deli­kat­nie umyć ją mydłem i cie­płą wodą. Po myciu kil­ka razy możesz spry­skać ją odpo­wied­nim spray­em do czysz­cze­nia sili­ko­nu mar­ki FOREO, co znacz­nie prze­dłu­ży jej żywot­ność. Zale­tą Luny bez­sprzecz­nie jest szyb­ko­sch­ną­cy sili­kon i wyso­ka odpor­ność na bak­te­rie. Po wyczysz­cze­niu, możesz jed­nak dodat­ko­wo osu­szyć ja deli­kat­ną, czy­stą ście­recz­ką bądź ręcz­ni­kiem. W ten spo­sób zadba­na i sucha szczo­tecz­ka nie zgro­ma­dzi na sobie żad­nych zanie­czysz­czeń, za co będzie Ci wdzięcz­na przede wszyst­kim Two­ja skó­ra! Klu­czo­wym jest tak­że trzy­ma­nie szczo­tecz­ki na odpo­wied­nim miej­scu – bar­dzo dobrze będzie pre­zen­to­wać się wyeks­po­no­wa­na na bla­cie, tuz obok umy­wal­ki, roz­ja­śnia­jąc łazien­kę i codzien­nie przy­po­mi­na­jąc o oczysz­cza­niu twa­rzy. Aby zapo­biec uszko­dze­niom lub prze­bar­wie­niom sili­ko­nu, war­to jed­no­cze­śnie upew­nić się, że trzy­ma­my ją w odpo­wied­nio suchym miejscu.

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybrane…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO OGŁASZA NAJBARDZIEJ SZALONY BLACK FRIDAY! 

  Zaosz­czędź do 45% na pro­duk­tach mar­ki Foreo!  Pro­mo­cja obej­mu­je rów­nież naj­now­szy model LUNY – LUNĘ 3!   Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swoją…
Więcej