UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszystkich osób nie mogących doczekać się zakupu prezentów świątecznych, marka FOREO ma idealną propozycję. Oficjalnie potwierdziła swoją specjalną ofertę ‑45% na zakupy z okazji Black Friday. Promocja ta będzie obowiązywać przez tydzień na wybrane produkty, w tym również dostępne urządzenia LUNA jak i najnowsze, innowacyjne maski dedykowane UFO bądź UFO mini.

 

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dodat­ko­wo, po raz pierw­szy mar­ka FOREO przy­go­to­wa­ła nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich klu­bo­wi­czów pro­gra­mu LUNA­tics. Cze­ka­ją ich wyjąt­ko­we pre­zen­ty w posta­ci dar­mo­wych upo­min­ków i dosta­wy, a tak­że dodat­ko­we­go raba­tu 10%, przy doko­na­niu zaku­pu poprzez apli­ka­cję Foreo For You. Apli­ka­cja zosta­nie uru­cho­mio­na w listo­pa­dzie dając moż­li­wość uzy­ska­nia raba­tu do 45%.

Pro­mo­cja Black Fri­day będzie obo­wią­zy­wać przez ogra­ni­czo­ny czas. Klu­bo­wi­cze LUNA­tics będą mogli sko­rzy­stać z pro­mo­cji już 27 listo­pa­da. Dla pozo­sta­łych osób start pro­mo­cji przy­pa­da na 28 listo­pa­da, a jej koniec na 6 grudnia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicznych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO OGŁASZA NAJBARDZIEJ SZALONY BLACK FRIDAY! 

  Zaosz­czędź do 45% na pro­duk­tach mar­ki Foreo!  Pro­mo­cja obej­mu­je rów­nież naj­now­szy model LUNY – LUNĘ 3!   Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swoją…
Więcej