NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszystkich osób nie mogących doczekać się zakupu prezentów świątecznych, marka FOREO ma idealną propozycję. Oficjalnie potwierdziła swoją specjalną ofertę ‑45% na zakupy z okazji Black Friday. Promocja ta będzie obowiązywać przez tydzień na wybrane produkty, w tym również dostępne urządzenia LUNA jak i najnowsze, innowacyjne maski dedykowane UFO bądź UFO mini.

 

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dodat­ko­wo, po raz pierw­szy mar­ka FOREO przy­go­to­wa­ła nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich klu­bo­wi­czów pro­gra­mu LUNA­tics. Cze­ka­ją ich wyjąt­ko­we pre­zen­ty w posta­ci dar­mo­wych upo­min­ków i dosta­wy, a tak­że dodat­ko­we­go raba­tu 10%, przy doko­na­niu zaku­pu poprzez apli­ka­cję Foreo For You. Apli­ka­cja zosta­nie uru­cho­mio­na w listo­pa­dzie dając moż­li­wość uzy­ska­nia raba­tu do 45%.

Pro­mo­cja Black Fri­day będzie obo­wią­zy­wać przez ogra­ni­czo­ny czas. Klu­bo­wi­cze LUNA­tics będą mogli sko­rzy­stać z pro­mo­cji już 27 listo­pa­da. Dla pozo­sta­łych osób start pro­mo­cji przy­pa­da na 28 listo­pa­da, a jej koniec na 6 grud­nia.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy