Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłócenie na stronie foreo.com w czasie Black Friday, kosztowało markę ponad 10 milionów dolarów. Mimo wielkich strat, FOREO ogłasza, że zrealizuje wszystkie zakupy.

Foreo UFO

Foreo UFO

 

 

Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w cza­sie Black Friday.
Czy może­my być dum­ni z takie­go wyniku?

W ponie­dzia­łek o 8 rano, szwedz­ka mar­ka FOREO, ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła, że 29 listo­pa­da w cza­sie tego­rocz­ne­go Black Fri­day, w wyni­ku zakłó­ce­nia na stro­nie inter­ne­to­wej foreo.com, moż­na było kupić fla­go­we urzą­dze­nie do pie­lę­gna­cji UFO w cenie 43 zł. Regu­lar­na cena pro­duk­tu to 1199 zł, co ozna­cza, że w wyni­ku błę­du pro­dukt został prze­ce­nio­ny aż o 96%!

Jak wyni­ka z rapor­tu sprze­da­ży, użyt­kow­ni­cy w cza­sie ok 2 godzin, zaku­pi­li ponad 38 tysię­cy urzą­dzeń w pro­mo­cyj­nej cenie, co dopro­wa­dzi­ło do strat w przy­cho­dzie, na pozio­mie 10 milio­nów dola­rów. W cza­sie 1 sekun­dy sprze­da­wa­ło się nawet 20 urzą­dzeń UFO!

Uster­ka, któ­ra poja­wi­ła się na ofi­cjal­nej witry­nie foreo.com, praw­do­po­dob­nie zaczę­ła się ok 21:30, w pią­tek 29 listo­pa­da, a jej przy­czy­ny moż­na doszu­ki­wać się w ponad­prze­cięt­nym ruchu w skle­pie inter­ne­to­wym. 

Kie­dy media spo­łecz­no­ścio­we na całym świe­cie zala­ła infor­ma­cja, prze­ka­zy­wa­na sobie przez użyt­kow­ni­ków, o rekor­do­wej obniż­ce z oka­zji Black Fri­day (syn­drom FOMO ang. Fear of Mis­sing Out), zespół FOREO sta­rał się jak naj­szyb­ciej napra­wić awa­rię. Jak poda­je mar­ka, jej przy­czy­ną był po pro­stu… ludz­ki błąd, w wyni­ku któ­re­go pomy­lo­no cenę urzą­dze­nia UFO z ceną masek w płach­cie kom­pa­ty­bil­nych z UFO. Ich cena w cza­sie Black Fri­day mia­ła wyno­sić wła­śnie 43 zł.

Kie­dy twór­ca FOREO, Filip Sedic usły­szał o „napraw­dę Czar­nym Piąt­ku”, oświad­czył, że mar­ka zobo­wią­zu­ję się zre­ali­zo­wać wszyst­kie zamó­wie­nia zło­żo­ne w pią­tek 29 listo­pa­da. 

Na ryn­ku nie ist­nie­je dru­gie takie urzą­dze­nie do pie­lę­gna­cji jak UFO, więc jeśli wia­do­mość o rekor­do­wej obniż­ce na foreo.com dotar­ła do tysią­ca osób na całym świe­cie, w zale­d­wie 2 godzi­ny, to zna­czy, że tym razem to fani FOREO byli bar­dziej czuj­ni…. niż my, z powo­du sza­leń­stwa zaku­po­we­go w Czar­ny Pią­tek” – komen­tu­je Sedic.

Stra­ci­li­śmy ponad 10 milio­nów dola­rów przy­cho­du…, ale zyska­li­śmy pra­wie 40 000 nowych klien­tów na cały świe­cie, co jest pozy­tyw­ną myślą, szcze­gól­nie w kon­tek­ście przed­świą­tecz­nej atmos­fe­ry. Będzie­my zatem hono­ro­wać wszyst­kie zamó­wie­nia i posta­ra­my się, aby wszyst­kie zaku­pu zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w obie­ca­nym przez nas ter­mi­nie” – doda­je Sedic.

Wszy­scy, któ­rzy mają pyta­nia co do sta­tu­su swo­je­go zamó­wie­nia mogą skon­tak­to­wać się z Biu­rem Obsłu­gi Klien­ta poprzez ofi­cjal­ną stro­nę marki.

W Pol­sce sprze­da­ło się 9 704 urzą­dzeń UFO w cenie 43 zł. Jeże­li fani FOREO doko­na­li­by zaku­pu takiej ilo­ści pro­duk­tów w cenie regu­lar­nej, obrót wyniósł­by ponad 11 milio­nów złotych.

Ofi­cjal­ne dane sprze­da­żo­we Czar­ne­go Piąt­ku dla FOREO:

  • W cią­gu 120 minut, w wyni­ku błę­du w skle­pie inter­ne­to­wym foreo.com, sprze­da­ło się aż 38 575 w cenie 9,99 USD (43 zł), co ozna­cza stra­ty w obro­cie mar­ki FOREO w wyso­ko­ści 10 762,425 milio­nów dola­rów. Regu­lar­na cena deta­licz­na pro­duk­tu to 1199 zł.
  • Pola­cy to pro­wa­dzi łow­cy oka­zji! Pol­ska osią­gnę­ła dru­gie miej­sce w ilo­ści zaku­pów UFO w cza­sie trwa­nia uster­ki. Wyprze­dzi­ły ją jedy­nie Sta­ny Zjed­no­czo­ne, w któ­rych użyt­kow­ni­cy kupi­li 10 832 sztuk.
  • Zaku­py poprzez dome­nę foreo.com były moż­li­we aż w 50 kra­jach. 
  • W cią­gu 120 minut sprze­da­wa­ło się 5 sztuk urzą­dze­nia UFO, a w szczy­to­wej fazie docho­dzi­ło nawet do 20 zaku­pów UFO na sekundę.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicznych…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybrane…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO OGŁASZA NAJBARDZIEJ SZALONY BLACK FRIDAY! 

  Zaosz­czędź do 45% na pro­duk­tach mar­ki Foreo!  Pro­mo­cja obej­mu­je rów­nież naj­now­szy model LUNY – LUNĘ 3!   Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swoją…
Więcej