Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicznych…

Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…

Więcej
NewsroomUroda

Jak pielęgnować cerę?

Jesień, mimo że w Pol­sce okre­śla­na jako pięk­na i zło­ta bez­po­śred­nio po lecie zazwy­czaj jest sza­ra i mgli­sta. Spa­dek ciśnie­nia spra­wia, że nie jest to dobry okres dla nasze­go samo­po­czu­cia. Podob­nie jak my czu­je się…

Więcej
NewsroomUroda

SERUM SERUM SERUM od FOREO

Po waka­cjach skó­ra czę­sto jest odwod­nio­na i prze­su­szo­na, potrze­bu­je sil­nej daw­ki sub­stan­cji, któ­re szyb­ko zadba­ją o popra­wę jej sta­nu. Na ratu­nek przy­cho­dzi SERUM SERUM SERUM od FOREO, któ­re dzia­ła trój­fa­zo­wo – odży­wia, nawil­ża i odmładza. …

Więcej
NewsroomUroda

LUNA fofo – inteligentna szczoteczka do twarzy

Oto wiel­ki krok w dzie­dzi­nie uro­dy i sper­so­na­li­zo­wa­nej pie­lę­gna­cji. Inte­li­gent­na szczo­tecz­ka do oczysz­cza­nia twa­rzy i ana­li­zy skó­ry odFO­REO zna two­ją cerę jesz­cze lepiej, niż Ty sama! Naj­now­szy pro­dukt szwedz­kiej fir­my to pierw­sza na świe­cie inte­li­gent­na szczoteczka…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wszy­scy zna­my i sto­su­je­my pod­sta­wy kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, a nie­któ­rzy prze­te­sto­wa­li już nawet wer­sję japoń­ską. Jed­nak według FOREO, naj­szyb­ciej­ro­zwi­ja­ją­cej się mar­ki uro­do­wej świa­ta, w 2019 roku kosme­tycz­ne sza­leń­stwo prze­nie­sie się do Chin! Poznaj­cie C‑Beauty: ter­min tak…

Więcej
NewsroomUroda

Black Friday i Foreo. Co warto kupić?

Feno­men Black Fri­day, jak co roku pod koniec listo­pa­da, opa­no­wu­je cały świat. Kolej­ne mar­ki przed­sta­wia­ją wyjąt­ko­we ofer­ty i pro­mo­cje, wśród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Przy­go­to­wu­jąc nie­spo­dzian­ki dla rodzi­ny i przy­ja­ciół, pamię­taj by regularnie…

Więcej