Styl życiaVers24 Bloguje

Przyjemne z pożytecznym, czyli fashion blogging jako zawodowy american dream naszych czasów

Tekst: Alek­san­dra Dziadul

Zauwa­żal­ny na prze­strze­ni lat sze­ro­ko poję­ty roz­wój dzia­łal­no­ści czło­wie­ka w róż­no­rod­nych dzie­dzi­nach, m. in. w sfe­rze tech­no­lo­gii, gospo­dar­ki, czy kul­tu­ry, wraz z towa­rzy­szą­cą mu szyb­ko posu­wa­ją­cą się glo­ba­li­za­cją, dopro­wa­dził do dyna­micz­ne­go roz­kwi­tu mediów, a co za tym idzie, do posze­rza­nia się inno­wa­cyj­nej prze­strze­ni w obsza­rze ryn­ku pra­cy. W zasię­gu spo­łe­czeń­stwa zna­la­zły się nowe wyzwa­nia zawo­do­we – traf­fic mana­ge­ment, con­tent desi­gning, webma­ste­ring i wie­le innych. Praw­dzi­wie zło­te cza­sy prze­ży­wa w ostat­nich latach w szcze­gól­no­ści fashion blog­ging, któ­ry przede wszyst­kim dla rze­szy kobiet stał się świet­nym spo­so­bem na połą­cze­nie pra­cy z pasją – zami­ło­wa­niem do nie­skoń­cze­nie intry­gu­ją­ce­go świa­ta mody.

Pro­wa­dze­nie wła­snych stron inter­ne­to­wych w ramach róż­no­rod­nych plat­form cyfro­wych – tzw. blo­gów – o tema­ty­ce modo­wej, czę­sto wzbo­ga­co­nej o kwe­stie bez­po­śred­nio zwią­za­ne z life­sty­lem, sta­ło się pier­wot­nie nie­zwy­kle popu­lar­ne w USA. W chwi­li obec­nej fashion blog­ging świę­ci już trium­fy we wszyst­kich zakąt­kach świa­ta. Wszyst­ko za spra­wą war­to­ści i atrak­cyj­no­ści for­my zysku – bycie fre­elan­ce­rem, zdal­nie dzie­lą­cym się z zaci­sza wła­sne­go domu bądź nastro­jo­wej kawiar­ni reflek­sja­mi i odczu­cia­mi w odnie­sie­niu do cze­goś, co na co dzień sta­no­wi hob­by, w zamian za popu­lar­ność, a tak­że sowi­te wyna­gro­dze­nie mate­rial­ne, brzmi jak baj­ka. Pomi­mo tego, iż wizja podzie­le­nia losu Scot­ta Schu­ma­na pro­wa­dzą­ce­go „The Sar­to­ria­list”, czy Chia­ry Fer­ra­gni od „The Blon­de Salad” jest kuszą­ca, a ich roz­wój medial­ny czę­sto postrze­ga­ny  jako dro­ga do suk­ce­su usła­na róża­mi, nie nale­ży zapo­mi­nać, że każ­dy medal ma dwie strony.

Zaan­ga­żuj się w mar­ke­ting afiliacyjny: 

Zapo­znaj się z dostęp­ny­mi w sie­ci pro­gra­ma­mi part­ner­ski­mi ofe­ro­wa­ny­mi przez róż­no­rod­ne pod­mio­ty zaj­mu­ją­ce się sprze­da­żą i podej­mij z nimi współ­pra­cę na uzgod­nio­nych warun­kach. Zamiesz­cza­jąc na swo­im blo­gu foto­gra­fie oraz opi­sy pro­mu­ją­ce pro­duk­ty pocho­dzą­ce z wybra­nych onli­ne sho­pów wraz z bez­po­śred­ni­mi odno­śni­ka­mi w for­mie hiper­łą­cza masz szan­se, w zamian za doko­na­ne zaku­py z Two­je­go pole­ce­nia, otrzy­mać nie­ma­łe wyna­gro­dze­nie pro­wi­zyj­ne, a tak­że zyskać całą masę dar­mo­wych ubrań, akce­so­riów i gadże­tów. Czy to nie brzmi cudownie?

Uzbrój się w treść sponsorowaną: 

Treść spon­so­ro­wa­na to praw­dzi­wy must have począt­ku­ją­ce­go blo­ge­ra. Naj­pro­ściej i naj­efek­tyw­niej możesz wypo­sa­żyć się w nią korzy­sta­jąc z tzw. rekla­my kon­tek­sto­wej przy uży­ciu stwo­rzo­nych w tym celu spe­cjal­nych narzę­dzi inter­ne­to­wych – m.in. sys­te­mu Google AdSen­se, czy Smart­Con­text. Odsło­nię­cia bane­rów i innych bok­sów rekla­mo­wych są wyna­gra­dza­ne w mode­lu PPC (Pay Per Click). Z całą pew­no­ścią znasz powie­dze­nie: „rekla­ma dźwi­gnią handlu”!

Par­ty­cy­puj w kam­pa­niach marketingowych: 

Wyko­rzy­staj swój wize­ru­nek, by zain­te­re­so­wać wybra­ny­mi mar­ka­mi poten­cjal­nych klien­tów – Two­ich czy­tel­ni­ków. Zbu­do­wa­nie trwa­łej wię­zi z entu­zja­sta­mi blo­ga może zaowo­co­wać obo­pól­nym zaufa­niem – Ty pole­casz ulu­bio­ne pro­duk­ty, oni odwdzię­cza­ją się kształ­to­wa­niem popy­tu na reko­men­do­wa­ne wyro­by. Pro­mo­wa­na mar­ka wypły­wa ze swo­ją kam­pa­nią na sze­ro­kie wody, a Ty zosta­jesz doce­nio­nym part­ne­rem biznesowym!

Orga­ni­zuj eventy: 

Two­ją popu­lar­ność może znacz­nie zin­ten­sy­fi­ko­wać orga­ni­za­cja róż­no­rod­nych wyda­rzeń – warsz­ta­tów, wykła­dów, kon­fe­ren­cji, meetin­gów itp., pod­czas któ­rych z dumą możesz podzie­lić się z uczest­ni­ka­mi – odpłat­nie bądź nie – swo­imi niszo­wy­mi umie­jęt­no­ścia­mi oraz uni­kal­ny­mi spo­strze­że­nia­mi, leżą­cy­mi w obsza­rach będą­cych Two­im koni­kiem. Jeśli masz w gar­ści swój inno­wa­cyj­ny Świę­ty Gra­al, pokaż go świa­tu i znajdź się na języ­kach wszystkich!

Wyko­rzy­staj swo­je umie­jęt­no­ści twór­cze i manualne: 

Pro­wa­dze­nie blo­ga nie jest pozba­wio­ne roz­wo­ju, w szcze­gól­no­ści twór­cze­go. Foto­gra­fo­wa­nie, edy­to­wa­nie zdjęć, kre­owa­nie wize­run­ku, dosko­na­le­nie warsz­ta­tu pisar­skie­go oraz copyw­ri­ting to tyl­ko kil­ka umie­jęt­no­ści, któ­re możesz naby­wać i swo­bod­nie kształ­to­wać two­rząc wła­sne miej­sce w Inter­ne­cie. Wyko­rzy­staj pozy­ska­ne zdol­no­ści do celów zarob­ko­wych – zaim­po­nuj wybra­nym fir­mom i kon­cer­nom, wyko­rzy­stu­jąc do tego swój ory­gi­nal­ny blog, po czym zapro­po­nuj zain­te­re­so­wa­nym świad­cze­nie swo­ich usług w ramach sto­sun­ku pracy.

Zain­spi­ruj się wska­za­ny­mi dro­ga­mi roz­wo­ju i wybij na łamach cyber­prze­strze­ni! W gorącz­ce sta­rań nie zapo­mi­naj jed­nak­że o tym, co waż­ne przy two­rze­niu pozy­tyw­ne­go wize­run­ku. Rze­tel­ność, wia­ry­god­ność i poczu­cie este­ty­ki to sztan­da­ro­we cechy, dzię­ki któ­rym możesz osią­gnąć upra­gnio­ny suk­ces – stać się sza­no­wa­ną jed­nost­ką w świe­cie mediów, zna­ną z nie­na­gan­ne­go wyczu­cia stylu.

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

TOP 5 POLSKIEJ MODOWEJ BLOGOSFERY

Pol­ska blo­gos­fe­ra odno­to­wu­je ostat­ni­mi cza­sy naj­więk­szy „ruch w inte­re­sie” w całej swo­jej histo­rii. Blo­gi modo­we, uro­do­we, kuli­nar­ne, czy też lifestyle’owe, każ­de­go dnia wyra­sta­ją w sie­ci tak szyb­ko i inten­syw­nie jak grzy­by po rzę­si­stym desz­czu. Ich…
Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Skład­ni­ki: 200 g mięk­kie­go masła ¾ szklan­ki cukru trzci­no­we­go 1 jaj­ko 1 łyżecz­ka esen­cji wani­lio­wej 1 szklan­ka mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia ½ łyżecz­ki soli 2 szklan­ki płat­ków owsia­nych 1 i ½ szklan­ki wiór­ków kokosowych…
Więcej
JedzenieStyl życia

Sernik limonkowy Vers-24 poleca!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Coś słod­kie­go, orzeź­wia­ją­ce­go na gorą­ce dni… Skład­ni­ki: 200 g cia­ste­czek owsia­nych cze­ko­la­do­wych 75 g masła 750 g ser­ka mascar­po­ne 200 g drob­ne­go cukru 4 jaj­ka sok i skór­ka z 3 limo­nek i jed­nej cytryny…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *