Styl życiaVers24 Bloguje

Przyjemne z pożytecznym, czyli fashion blogging jako zawodowy american dream naszych czasów

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zauwa­żal­ny na prze­strze­ni lat sze­ro­ko poję­ty roz­wój dzia­łal­no­ści czło­wie­ka w róż­no­rod­nych dzie­dzi­nach, m. in. w sfe­rze tech­no­lo­gii, gospo­dar­ki, czy kul­tu­ry, wraz z towa­rzy­szą­cą mu szyb­ko posu­wa­ją­cą się glo­ba­li­za­cją, dopro­wa­dził do dyna­micz­ne­go roz­kwi­tu…

Więcej