JedzenieStyl życia

Prosty przepis na ciasteczka bez glutenu

Przedstawiamy prosty i łatwy przepis na przepyszne świąteczne ciasteczka bezglutenowe, które możecie podarować swoim najbliższym. 

 ciasteczka bez glutenu, naczynia Iittala

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Kawę cap­puc­ci­no zale­wa­my jed­ną łyż­ką gorą­cej wody i pozo­sta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Masło, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, mie­sza­my z cukrem. Następ­nie doda­je­my jaj­ko. Do otrzy­ma­nej masy doda­je­my kawę, mąkę z prosz­kiem do pie­cze­nia i ponow­nie mie­sza­my. Kolej­no wsy­pu­je­my sezam i cze­ko­la­dę pokro­jo­ną na małe kawa­łecz­ki. Zwil­żo­ny­mi dłoń­mi for­mu­je­my z otrzy­ma­nej masy kulecz­ki i ukła­da­my na papie­rze do pie­cze­nia w rów­nych odstę­pach. For­mę do pie­cze­nia wsta­wia­my do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka, usta­wio­ne­go na 180 C. Cia­stecz­ka pie­cze­my 10–15 minut.

Smacz­ne­go!

ciasteczka bez glutenu

ciasteczka bez glutenu

ciasteczka bez glutenu
Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
Jedzenie

Przepis na kruche ciasteczka z sezamem

Szyb­kie ciast­ka z seza­mem, któ­ry kry­je w sobie duże ilo­ści magne­zu i wap­nia, to ide­al­ne roz­wią­za­nie, gdy naj­dzie Cię ocho­ta na coś słod­kie­go. Skle­po­we odpo­wied­ni­ki zawie­ra­ją wie­le nie­zdro­wych ulep­sza­czy, te, któ­re sama zro­bisz w domu,…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *