Prosty przepis na ciasteczka bez glutenu

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Przed­sta­wia­my pro­sty i łatwy prze­pis na prze­pysz­ne świą­tecz­ne cia­stecz­ka bez­glu­te­no­we, któ­re może­cie poda­ro­wać swo­im naj­bliż­szym. 

 ciasteczka bez glutenu

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Kawę cap­puc­ci­no zale­wa­my jed­ną łyż­ką gorą­cej wody i pozo­sta­wia­my do prze­sty­gnię­cia. Masło, w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, mie­sza­my z cukrem. Następ­nie doda­je­my jaj­ko. Do otrzy­ma­nej masy doda­je­my kawę, mąkę z prosz­kiem do pie­cze­nia i ponow­nie mie­sza­my. Kolej­no wsy­pu­je­my sezam i cze­ko­la­dę pokro­jo­ną na małe kawa­łecz­ki. Zwil­żo­ny­mi dłoń­mi for­mu­je­my z otrzy­ma­nej masy kulecz­ki i ukła­da­my na papie­rze do pie­cze­nia w rów­nych odstę­pach. For­mę do pie­cze­nia wsta­wia­my do roz­grza­ne­go pie­kar­ni­ka, usta­wio­ne­go na 180 C. Cia­stecz­ka pie­cze­my 10–15 minut.

Smacz­ne­go!

ciasteczka bez glutenu

ciasteczka bez glutenu

ciasteczka bez glutenuKomentarze

komen­ta­rzy