Prawdziwy facet według Tous

Tekst/Zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

650TOUS MAN INTENSE VISUEL ALTA
Tous Man Inten­se to pro­po­zy­cja dla męż­czy­zny o sil­nym cha­rak­te­rze, tajem­ni­cze­go, o szcze­rej oso­bo­wo­ści. To na nim sku­pia się cała uwa­ga oto­cze­nia. Męż­czy­zna cha­ry­zma­tycz­ny, tajem­ni­czy to oso­bo­wość Tous Man Inten­se
Zapach z rodzi­ny kwia­to­wo-orien­tal­nej. Esen­cja praw­dzi­we­go męż­czy­zny otwie­ra się zapa­chem: Nero­li i esen­cji z szał­wii. W tajem­ni­czy spo­sób chwy­ta za ser­ce zapach: Lawen­dy, kwia­tu poma­rań­czy, szał­wii. Cha­ry­zma­tycz­na toż­sa­mość w ser­cu Bursz­ty­nu, Faso­li Ton­ka, Piż­ma.

Twór­cy o zapa­chu: „ TOUS MAN INTENSE EDT to esen­cja męsko­ści. Męska świe­żość wpa­so­wu­je się w kwiat poma­rań­czy I aro­ma­tycz­ne nuty, aby stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ny zapach dla cha­ry­zma­tycz­nej toż­sa­mo­ści męż­czy­zny TOUS. Szał­wia dla kul­tu­ry grec­kiej i rzym­skiej uzna­na zosta­ła za świę­te zio­ło ze wzglę­du na swo­je wła­ści­wo­ści rewi­ta­li­zu­ją­ce; jest zna­na z dłu­giej żywot­no­ści, ener­gii i wital­no­ści, to kon­cept, któ­ry dosko­na­le opi­su­je zapach.”

650tous man int packshotPołą­cze­nia i kon­tra­sty w opa­ko­wa­niu. Ele­ganc­ka czerń i peł­na ener­gii poma­rań­cza. Pale­ta kolo­rów ujaw­nia praw­dzi­we­go męż­czy­znę Tous. Inten­syw­na czerń, któ­ra w świe­tle ujaw­nia sza­ry kolor i lśnią­ce sre­bro. Fla­kon kla­sycz­ny dla męskiej kolek­cji zapa­chów, two­rzy całość z pozo­sta­ły­mi zapa­cha­mi. Butel­ka dokład­nie taka jak opa­ko­wa­nie, ele­ganc­ka czerń dla cha­ry­zma­tycz­ne­go męż­czy­zny.
Jaką histo­rię ma opo­wia­dać zapa­chach?

Nasze oczy spo­tka­ły się na krót­ko, po dru­giej stro­nie poko­ju. Na przy­ję­ciu było peł­no osób, a ja nie mogłam ode­rwać od nie­go swo­ich oczu. Nie wiem skąd on pocho­dzi, nic o nim nie wiem, jego tajem­ni­czy wzrok, jego spo­sób poru­sza­nia się wśród tłu­mu, jego wyróż­nia­ją­cy krok, moc­ny i szla­chet­ny cha­rak­ter, to tak męskie! Pozo­sta­wił nie­za­po­mnia­ne ślad, coś tak inten­syw­ne­go, któ­re­go nie roz­po­zna­je. To jest jego zapach, tak, teraz rozu­miem. „

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
sephora.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy