ModaNewsroom

Prada w obiektywie Meisela. Pierwsze zdjęcie z kampanii jesień – zima 2014

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

prada

Mamy prze­ciek z wło­skie­go domu mody PRADA! Wła­śnie uka­za­ła się zapo­wiedź kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki na sezon jesień – zima 2014. Zdję­cia, któ­re po raz kolej­ny w histo­rii fir­my wyko­nał Ste­ven Meisel uka­zu­ją nie­zwy­kły kli­mat naj­now­szej linii ubrań i dodat­ków. Suro­wy kli­mat prze­my­sło­we­go budyn­ku zde­rza się na nich z nowo­cze­sny­mi, mul­ti­ko­lo­ro­wy­mi i arty­stycz­ny­mi sty­li­za­cja­mi Art Deco. Mistrzo­wi foto­gra­fii pozo­wa­ła wscho­dzą­ca gwiaz­da mode­lin­gu, argen­tyń­ska model­ka Mica Arga­na­raz.

Wię­cej zdjęć z jesien­no – zimo­wej kam­pa­nii Pra­dy pozna­my już na począt­ku lip­ca w publi­ka­cjach wło­skiej i bry­tyj­skiej edy­cji maga­zy­nu „Vogue” i „Elle”. Czy Miuc­cia Pra­da poko­na poprzecz­kę, któ­rą za każ­dym razem sta­wia sobie coraz wyżej? Jeste­śmy o to spo­koj­ni i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na pełen edy­to­rial!

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że waka­cje…
Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakre­śla­czy.…
Więcej
ModaTrendy

Jesień według paryżanek, czyli co w tym sezonie będą nosić Francuzki

Czy moż­na wyobra­zić sobie pięk­niej­szą jesień, niż tą w Pary­żu? Myśla­mi powra­ca­my do ostat­nie­go poka­zu Ready-to-Wear Cha­nel na jesień 2018, gdzie w Grand Pala­is Karl Lager­feld zabrał nas do par­ku na jesien­ny spa­cer po obsy­pa­nej…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *