Prada w obiektywie Meisela. Pierwsze zdjęcie z kampanii jesień – zima 2014

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

prada

Mamy prze­ciek z wło­skie­go domu mody PRADA! Wła­śnie uka­za­ła się zapo­wiedź kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki na sezon jesień – zima 2014. Zdję­cia, któ­re po raz kolej­ny w histo­rii fir­my wyko­nał Ste­ven Meisel uka­zu­ją nie­zwy­kły kli­mat naj­now­szej linii ubrań i dodat­ków. Suro­wy kli­mat prze­my­sło­we­go budyn­ku zde­rza się na nich z nowo­cze­sny­mi, mul­ti­ko­lo­ro­wy­mi i arty­stycz­ny­mi sty­li­za­cja­mi Art Deco. Mistrzo­wi foto­gra­fii pozo­wa­ła wscho­dzą­ca gwiaz­da mode­lin­gu, argen­tyń­ska model­ka Mica Arga­na­raz.

Wię­cej zdjęć z jesien­no – zimo­wej kam­pa­nii Pra­dy pozna­my już na począt­ku lip­ca w publi­ka­cjach wło­skiej i bry­tyj­skiej edy­cji maga­zy­nu „Vogue” i „Elle”. Czy Miuc­cia Pra­da poko­na poprzecz­kę, któ­rą za każ­dym razem sta­wia sobie coraz wyżej? Jeste­śmy o to spo­koj­ni i z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na pełen edy­to­rial!

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy