Uroda

Pożegnaj letnie przebarwienia z ZO Skin Health

Po upalnym lecie i skórze wystawionej na promienie słoneczne z pewnością zastanawiasz się, jak pozbyć się ciemnych plam na skórze spowodowanych uszkodzeniami promieniowania UV. Mimo wszelkich starań i regularnego stosowania filtra SPF, każda chwila i ekspozycja skóry na słońce może mieć negatywny wpływ na naszą cerę, przez co po miesiącach mogą nagle pojawić się przebarwienia w postaci piegów, ciemnych plam bądź też blizn. Kiedy je zauważysz, im wcześniej zaczniesz szukać leczenia, tym lepiej – nawet małe ciemne plamy mogą się bowiem powiększać. Za kolor naszej skóry odpowiada bowiem proces produkcji melaniny i gdy tylko zostaje zachwiany dochodzi do zaburzeń pigmentacji – wzmożonej produkcji barwników, czyli powstawania przebarwień. 

Zo Skin serumy

Jed­ną z głów­nych przy­czyn ich  powsta­wa­nia jest nie tyl­ko wyżej wspo­mnia­na już nad­mier­na eks­po­zy­cja na świa­tło UV, ale tak­że prze­su­sze­nie skó­ry czy dzia­ła­nie nie­któ­rych leków, a hamo­wa­nie tego pro­ce­su to cel wie­lu kosme­ty­ków roz­ja­śnia­ją­cych skó­rę. W wal­ce z prze­bar­wie­nia­mi war­to jed­nak się­gać po spraw­dzo­ne, sku­tecz­ne pro­duk­ty – takie jak pro­duk­ty ZO Skin Health, któ­re dzię­ki kre­mom z reti­no­lem, jak i tech­no­lo­gii Bri­gh­ta­li­ve opar­tej na prze­ło­mo­wym  połą­cze­niu skład­ni­ków na sie­dem spo­so­bów – wyrów­nu­ją kolo­ryt skó­ry. Powsta­nie tych pro­duk­tów do pro­fi­lak­ty­ki oraz usu­wa­nia prze­bar­wień to owoc wie­lo­let­nie­go doświad­cze­nia  Dr. Zeina Oba­gi w lecze­niu hiper­pig­men­ta­cji. W sze­ro­kim port­fo­lio mar­ki ZO® Skin Health znaj­du­ją się bowiem pre­pa­ra­ty oraz pro­gra­my pie­lę­gna­cyj­ne, któ­rych dzia­ła­nie opar­te jest m.in. na reti­no­lu, sub­stan­cjach wspo­ma­ga­ją­cych roz­ja­śnia­nie, anty­ok­sy­dan­tach i skład­ni­kach przy­spie­sza­ją­cych złusz­cza­nie. Dzię­ki temu każ­dy z pro­gra­mów ZO® do lecze­nia prze­bar­wień sku­tecz­nie roz­ja­śnia ist­nie­ją­cą pig­men­ta­cję i blo­ku­je pro­ce­sy mela­no­ge­ne­zy pro­wa­dzą­ce do powsta­wa­nia  odkła­da­nia nad­mia­ru pigmentu.

W wal­ce z let­ni­mi prze­bar­wie­nia­mi genial­nie pora­dzą sobie dwa pro­duk­ty mar­ki: Bri­gh­ta­li­ve® Skin Bri­gh­te­ner, czy­li pre­pa­rat nie­za­wie­ra­ją­cy reti­no­lu o wie­lo­skład­ni­ko­wej for­mu­le roz­ja­śnia­ją­cej skó­rę i wyrów­nu­ją­cej pig­men­ta­cję, któ­re­go głów­ne dzia­ła­nie opar­te jest na kom­plek­sie roz­ja­śnia­ją­cym – połą­cze­niu wie­lu aktyw­nych sub­stan­cji, któ­re razem dają wzmoc­nio­ny efekt i sku­tecz­nie hamu­ją mela­no­ge­ne­zę. Prócz roz­ja­śnia­nia, Bri­gh­ta­li­ve® regu­lar­nie, a jed­no­cze­śnie bar­dzo deli­kat­nie złusz­cza wierzch­nie komór­ki war­stwy rogo­wej i zawie­ra kap­suł­ko­wa­ny kom­pleks anty­ok­sy­dan­tów, dzię­ki cze­mu utrzy­mu­je pro­duk­cję mela­ni­ny na sta­bil­nym pozio­mie. Ponad­to, w  skła­dzie tego nie­zwy­kłe­go pre­pa­ra­tu zawar­te są rów­nież sub­stan­cje prze­ciw­za­pal­ne i nawilżające.

Let­nie prze­bar­wie­nia pozwo­li Ci też na zawsze poże­gnać Reti­nol Skin Bri­gh­te­ner – kom­pleks, któ­ry przede wszyst­kim hamu­je pro­duk­cję mela­ni­ny, roz­ja­śnia skó­rę, przy­spie­sza złusz­cza­nie aby spraw­nie usu­nąć nad­miar barw­ni­ka oraz dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Co wię­cej, wystę­pu­je w 3 warian­tach: 0,25%, 0,5% oraz 1% reti­no­lem, nale­żą­cy do gru­py pre­pa­ra­tów peł­nią­cych klu­czo­wą rolę w kura­cjach zwal­cza­ją­cych hiper­pig­men­ta­cję oraz w pod­trzy­my­wa­niu efek­tów tera­pii roz­ja­śnia­ją­cych. Pro­dukt usu­wa nie­po­żą­da­ną pig­men­ta­cję oraz szyb­ko roz­ja­śnia skó­rę, wyrów­nu­jąc jej kolo­ryt, a jego for­mu­ła opie­ra się na łącze­niu kil­ku funk­cji w jed­nym, prak­tycz­nym kosmetyku.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powie­dze­nie zna chy­ba każ­dy. Nic więc dziw­ne­go, że nie­mal na każ­dym kro­ku dba­my o swo­je cia­ło i wygląd zewnętrz­ny, zwra­ca­jąc uwa­gę na odpo­wied­nią die­tę, sport, czy ubiór.…
Więcej
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mlekowy,…
Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej