InnaUroda

Kwas mlekowy – jak  działa i jak go stosować?

Kwas mlekowy powstaje w ludzkich mięśniach podczas wysiłku fizycznego. A jak działa na skórę? Wykazuje działanie bakteriobójcze, dlatego tak często znajdziemy go w produktach do higieny intymnej. To jednak nie jego jedyne zastosowanie.

produkty z kwasem mlekowym

Kwas mle­ko­wy – jak  dzia­ła i jak go sto­so­wać? ZO Skin Health peeling do twa­rzy o podwój­nym dzia­ła­niu złusz­cza­ją­cym, Der­ma­Qu­est inten­syw­ne serum do skó­ry ze zmia­na­mi trą­dzi­ko­wy­mi i prze­bar­wie­nia­mi poza­pal­ny­mi, GLAMGLOW serum/douglas.pl, Cli­ni­que Smart Cli­ni­cal MDTM Mul­ti-Dimen­sio­nal Age Trans­for­mer Duo/douglas.pl, Oba­gi Nu-derm Cle­ar Fx No.3 – krem roz­ja­śnia­ją­cy 7%, Envi­ron maska Revi­val – inten­syw­nie rewi­ta­li­zu­ją­ca, Flo­ren­ce by Mills płat­ki pielęgnacyjne/douglas.pl, MARIO BADESCU krem nawilżający/douglas.pl.

Kwas mle­ko­wy, jak każ­dy inny kwas sto­so­wa­ny w kosme­ty­ce, ma za zada­nie złusz­czyć skó­rę. Jak żaden inny spraw­dzi się jed­nak u osób z suchą skó­rą, bo bar­dzo dobrze nawil­ża naskórek.

Co to jest kwas mlekowy

Kwas mle­ko­wy to tak zwa­ny kwas AHA, czy­li alfa-hydro­kwas. Czy­ta­jąc skła­dy kosme­ty­ków znaj­dzie­my go pod nazwą lac­tic acid. To jeden z naj­de­li­kat­niej dzia­ła­ją­cych kwa­sów, pole­ca­ny oso­bom o cerze wraż­li­wej i suchej i czę­sto sto­so­wa­ny w gabi­ne­tach kosme­tycz­nych, na przy­kład po peelingach.

Jak działa kwas mlekowy

Kwas mle­ko­wy nie podraż­nia i rzad­ko wywo­łu­je aler­gie. W dodat­ku efek­tyw­nie sty­mu­lu­je pro­duk­cję cera­mi­dów, a nawet sty­mu­lu­je pro­duk­cję kola­ge­nu, któ­re­go z wie­kiem widocz­nie uby­wa. Może być więc świet­nym uzu­peł­nie­niem pie­lę­gna­cji prze­ciw­sta­rze­nio­wej. W efek­cie, przy regu­lar­nym sto­so­wa­niu, kolo­ryt cery sta­je się wyrów­na­ny, pory mniej widocz­ne, a sto­pień nawil­że­nia skó­ry bar­dzo zauwa­żal­ny. To kwas, któ­ry powi­nien wypró­bo­wać abso­lut­nie każ­dy. W dodat­ku moż­na go sto­so­wać bez­piecz­nie tak­że latem, ponie­waż nie powo­du­je foto­uczu­le­nia. 

Jak stosować kwas mlekowy? 

Choć natu­ral­nym wystę­po­wa­niem kwa­su mle­ko­we­go, oprócz ludz­kie­go orga­ni­zmu, są, tak jak wska­zu­je jego nazwa, pro­duk­ty mlecz­ne, to nie jest to for­ma aktyw­na, któ­ra wspo­ma­ga pie­lę­gna­cję naszej skó­ry. Kwas mle­ko­wy na twarz naj­le­piej nakła­dać w for­mie serum, ale znaj­dzie­my go tak­że w żelach do mycia twa­rzy, toni­kach i oczy­wi­ście w kre­mach. 

Chcąc roz­po­cząć swo­ją przy­go­dę z kwa­sem mle­ko­wy musi­my zde­cy­do­wać, czy chce­my sto­so­wać go solo, czy w połą­cze­niu z inny­mi kwa­sa­mi. Kwas mle­ko­wy tyl­ko deli­kat­nie złusz­cza cerę, za to dzia­ła anty­bak­te­ryj­nie i nawad­nia­ją­co. Nie roz­pra­wi się jed­nak z uciąż­li­wym trą­dzi­kiem lub z bli­zna­mi – aby uzy­skać lep­sze efek­ty war­to poszu­kać go w pre­pa­ra­cie z kwa­sem sali­cy­lo­wym. Sto­so­wa­ny samo­dziel­nie od razu pod­nie­sie uczu­cie nawil­że­nia cery, co z pew­no­ścią doce­nią wszy­scy, nie­za­leż­nie od posia­da­ne­go rodza­ju cery. 

Tekst: Vers-24

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Pożegnaj letnie przebarwienia z ZO Skin Health

Po upal­nym lecie i skó­rze wysta­wio­nej na pro­mie­nie sło­necz­ne z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się, jak pozbyć się ciem­nych plam na skó­rze spo­wo­do­wa­nych uszko­dze­nia­mi pro­mie­nio­wa­nia UV. Mimo wszel­kich sta­rań i regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia fil­tra SPF, każ­da chwi­la i…
Więcej
Uroda

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powie­dze­nie zna chy­ba każ­dy. Nic więc dziw­ne­go, że nie­mal na każ­dym kro­ku dba­my o swo­je cia­ło i wygląd zewnętrz­ny, zwra­ca­jąc uwa­gę na odpo­wied­nią die­tę, sport, czy ubiór.…
Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spłyca…
Więcej