Uroda

Pożegnaj letnie przebarwienia z ZO Skin Health

Po upal­nym lecie i skó­rze wysta­wio­nej na pro­mie­nie sło­necz­ne z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się, jak pozbyć się ciem­nych plam na skó­rze spo­wo­do­wa­nych uszko­dze­nia­mi pro­mie­nio­wa­nia UV. Mimo wszel­kich sta­rań i regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia fil­tra SPF, każ­da chwi­la i…

Więcej
Uroda

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powie­dze­nie zna chy­ba każ­dy. Nic więc dziw­ne­go, że nie­mal na każ­dym kro­ku dba­my o swo­je cia­ło i wygląd zewnętrz­ny, zwra­ca­jąc uwa­gę na odpo­wied­nią die­tę, sport, czy ubiór.…

Więcej
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mlekowy,…

Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…

Więcej