Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek – najlepsze kremy pod oczy

Nasze spojrzenie i skóra wokół oczy mogą spędzać sen z powiek, a zmarszczki pod oczami to zmora wielu osób, w szczególności kobiet. Tymczasem, znalezienie odpowiedniego kremu pod oczy może pomóc w rozwiązaniu tych problemów. Od czego zacząć?

najlepszekremy pod oczy 2020

Pięk­ne spoj­rze­nie bez zmarsz­czek – naj­lep­sze kre­my pod oczy: krem pod oczy La Pra­irie Whi­te Caviar Extra­or­di­na­ire; krem pod oczy Hydra­firm Eye Bri­gh­te­ning Repa­ir od ZO Skin Health krem pod oczy 30+ Pau­se; krem pod oczy Pat&Rub by Kin­ga Rusin.

Przede wszyst­kim przy wybo­rze kre­mu pod oczy nale­ży kie­ro­wać się rodza­jem pro­ble­mu. Nale­ży pamię­tać, że deli­kat­ny obszar oczu jest jed­nym z pierw­szych miejsc, któ­re wyka­zu­je widocz­ne ozna­ki sta­rze­nia się. Wszyst­ko dla­te­go, że skó­ra w oko­li­cy oczu jest deli­kat­na – wła­śnie dla­te­go zna­le­zie­nie naj­lep­sze­go kre­mu pod oczy jest koniecz­ne. Cien­ka, wraż­li­wa, pozba­wio­na pod­par­cia tłusz­czo­we­go skó­ra wokół oczu prak­tycz­nie pozba­wio­na jest gru­czo­łów łojo­wych, przez co jest bar­dzo podat­na na suchość i zwiot­cze­nie. Znacz­nie szyb­ciej tra­ci rów­nież wodę, ela­sty­nę oraz kola­gen przez co, sta­je się pomarsz­czo­na i doda­je nam lat. Jeże­li doda­my do tego mimi­kę i czę­ste ruchy mię­śni, z pew­no­ścią w szyb­kim cza­sie zauwa­ży­my znacz­nie wię­cej linii i zmarsz­czek. Pozby­cie się zmarsz­czek pod ocza­mi nie jest pro­ste i wyma­ga od nas sys­te­ma­tycz­no­ści, dla­te­go zde­cy­do­wa­nie łatwiej przy­cho­dzi zapo­bie­ga­nie ich powsta­wa­niu. Na szczę­ście, na ryn­ku znaj­dzie­my sze­ro­ki wybór dostęp­nych na ryn­ku kre­mów do oczu: od tych wypeł­nio­nych kwa­sem hia­lu­ro­no­wym, aż po odświe­ża­nie, wypeł­nia­nie i nawil­ża­nia oko­lic oczu, czy po nasy­co­ne kofe­iną i prze­ciw­u­tle­nia­cza­mi. Rano zale­ca się sto­so­wa­nie kre­mem z prze­ciw­u­tle­nia­cza­mi, aby obro­nić skó­rę przez w celu obro­ny przed słoń­cem czy zanie­czysz­cze­nia­mi oraz kre­mem na noc, któ­ry indu­ku­je pro­duk­cję kolagenu.

Jak odpo­wied­nio apli­ko­wać krem pod oczy? Przede wszyst­kim nakła­da­nie kre­mu pod oczy powin­no być ostat­nim kro­kiem w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Waż­ne jest, aby nie prze­cią­gać ani nie cią­gnąć skó­ry wokół oka. Zamiast tego war­to użyć ruchów stu­ka­nia i wkle­py­wa­nia. Nie potrze­bu­jesz też dużo – ilość wiel­ko­ści ziar­na grosz­ku powin­na wystar­czyć na cały obszar. Krem pod oczy nakła­daj tak­że na kość skro­ni. I wresz­cie, powi­nien to być ostat­ni krok w codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry, a nie pierwszy.

Oszczę­dza­jąc Twój czas, przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wybór naj­lep­szych kre­mów pod oczy dostęp­nych na ryn­ku, któ­re sku­tecz­nie zmie­rzą się z pro­ble­mem zmarsz­czek wokół oczu. 

Krem pod oczy Pat&Rub by Kin­ga Rusin to bez­za­pa­cho­wy kosme­tyk, któ­ry nawil­ża skó­rę wokół oczu, jed­no­cze­śnie popra­wia­jąc jej jędr­ność. Dodat­ko­wo, zmniej­sza widocz­ność zmarsz­czek oraz cie­ni i obrzę­ków pod ocza­mi, zapo­bie­ga­jąc ich powsta­wa­niu. Popra­wia sprę­ży­stość i ela­stycz­ność skó­ry, opóź­nia­jąc pro­ce­sy przed­wcze­sne­go sta­rze­nia się. 30+ Pau­se to nowo­cze­sny kosme­tyk, któ­ry pie­lę­gnu­je deli­kat­ne oko­li­ce oczu i powiek, neu­tra­li­zu­jąc ozna­ki zmę­cze­nia i stre­su. Dzię­ki sta­ran­nie dobra­nym skład­ni­kom aktyw­nym krem koi i rege­ne­ru­je spra­wia­jąc, że skó­ra wyglą­da pro­mien­nie i jest roz­świe­tlo­na. Hydra­firm Eye Bri­gh­te­ning Repa­ir od ZO Skin Health to krem prze­zna­czo­ny do pie­lę­gna­cji deli­kat­nej skó­ry oko­li­cy oczu. Zawie­ra reti­nol oraz bio­mi­me­tycz­ny kom­pleks pro­te­ino­wy, któ­rych dzia­ła­nie sty­mu­lu­je odno­wę naskór­ka i pro­duk­cję kola­ge­nu, niwe­lu­jąc powsta­łe zmarszcz­ki oraz zapo­bie­ga­jąc two­rze­niu się nowych. Doda­tek kwa­su kojo­we­go roz­ja­śnia cie­nie pod ocza­mi, a skład­ni­ki przy­spie­sza­ją­ce mikro­krą­że­nie i meta­bo­lizm zmniej­sza­ją obrzę­ki. La Pra­irie Whi­te Caviar Extra­or­di­na­ire to roz­świe­tla­ją­cy krem pod oczy, wzbo­ga­co­ny o prze­ło­mo­wą czą­stecz­kę roz­świe­tla­ją­cą Lumi­do­se – naj­sil­niej­szy inhi­bi­tor tyro­zy­na­zy, enzy­mu odpo­wie­dzial­ne­go za two­rze­nie się mela­ni­ny. Ta for­mu­ła inten­syw­nie prze­ciw­dzia­ła zabu­rze­niom chro­ma­tycz­nym w kolo­rze sza­rym, brą­zo­wym, żół­tym, czer­wo­nym i fio­le­to­wym, któ­re gaszą natu­ral­ny blask skó­ry. Krem redu­ku­je prze­bar­wie­nia, jed­no­cze­śnie wygła­dza­jąc linię i zwięk­sza­jąc odbi­cie świa­tła od powierzch­ni skóry.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Pożegnaj letnie przebarwienia z ZO Skin Health

Po upal­nym lecie i skó­rze wysta­wio­nej na pro­mie­nie sło­necz­ne z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się, jak pozbyć się ciem­nych plam na skó­rze spo­wo­do­wa­nych uszko­dze­nia­mi pro­mie­nio­wa­nia UV. Mimo wszel­kich sta­rań i regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia fil­tra SPF, każ­da chwi­la i…
Więcej
Uroda

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

„Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powie­dze­nie zna chy­ba każ­dy. Nic więc dziw­ne­go, że nie­mal na każ­dym kro­ku dba­my o swo­je cia­ło i wygląd zewnętrz­ny, zwra­ca­jąc uwa­gę na odpo­wied­nią die­tę, sport, czy ubiór.…
Więcej
Uroda

W pełni odżywione usta z linią Lips Pat&Rub by Kinga Rusin

Jesie­nią i zimą nasze usta są szcze­gól­nie nara­żo­ne na utra­tę wil­got­no­ści i wysu­sze­nie. Tym­cza­sem, mięk­kie i zadba­ne usta to jeden z atry­bu­tów kobie­co­ści. Dla­cze­go usta to jed­na z naj­wraż­liw­szych czę­ści nasze­go cia­ła, wyma­ga­jąc szcze­gól­nej pielęgnacji?…
Więcej