Uroda

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – to powiedzenie zna chyba każdy. Nic więc dziwnego, że niemal na każdym kroku dbamy o swoje ciało i wygląd zewnętrzny, zwracając uwagę na odpowiednią dietę, sport, czy ubiór. Podobnie jak sposób, w jaki dbamy o nasz wizerunek z zewnątrz, aby móc cieszyć się zdrową, jędrną skórą musimy podchodzić do codziennej pielęgnacji kompleksowo i konsekwentnie. Nawet najpiękniejszy makijaż nie będzie bowiem wyglądał dobrze bez wdrożenia odpowiedniej rutyny kosmetycznej, która zapewni naszej skórze odpowiednie nawilżenie i odżywienie. W codziennej pielęgnacji naszej cery świetnie sprawdzą się zaś kosmetyki ZO Skin Health – to mały, codzienny luksus na wyciągnięcie ręki. Dziś Vers-24 podpowie, jakie produkty marki zapewnią Ci podstawową, a jednocześnie profesjonalną i kompleksową pielęgnację Twojej skóry na najwyższym poziomie. 

 

Wieloetapowe oczyszczanie skóry z ZO Skin Health

Pro­duk­ty kosme­tycz­ne ZO Skin Health, stwo­rzo­ne przez świa­to­wej sła­wy der­ma­to­lo­ga dr. Zeina Oba­gi wyka­zu­ją się sku­tecz­no­ścią potwier­dzo­ną przez bada­nia kli­nicz­ne oraz rze­szę zado­wo­lo­nych klien­tów. Pierw­szym eta­pem codzien­nej pie­lę­gna­cji nie­wąt­pli­wie jest żel do twa­rzy. Na szczę­ście, pro­duk­ty myją­ce ZO Skin Health dokład­nie usu­wa­ją wszel­kie zanie­czysz­cze­nia, nad­miar sebum oraz pozostałości

maki­ja­żu, nie naru­sza­jąc przy tym barie­ry ochron­nej naskór­ka, a ich trzy wer­sje, tj. Gen­tle, Exfo­lia­ting i Hydra­ting, skie­ro­wa­ne do róż­nych typów skó­ry (każ­de­go typu, nor­mal­nej w kie­run­ku tłu­stej i nor­mal­nej w kie­run­ku suchej) pozwo­li w jak naj­bar­dziej indy­wi­du­al­ny i kom­plek­so­wy spo­sób zadbać o naszą cerę.  Kie­dy już dokład­nie oczy­ści­my skó­rę, waż­ne, aby­śmy pamię­ta­li o złusz­cza­niu – w tym celu świet­nie spraw­dzi się peeling, któ­ry usu­wa nad­miar sebum oraz pobu­dza skó­rę do pro­ce­sów odno­wy. Peeling Dual Action Scre­en zawie­ra w swo­im skła­dzie kwas mle­ko­wy i sali­cy­lo­wy, ole­jek z liści drze­wa her­ba­cia­ne­go oraz eks­klu­zyw­ny kom­pleks ZO-RRS2, dzię­ki cze­mu skó­ra po zasto­so­wa­niu pro­duk­tu sta­je się jedwa­bi­ście gład­ka, zaś wer­sja Health Exfo­lia­ting Polish to pre­pa­rat złusz­cza­ją­cy, któ­re­go for­mu­ła zawie­ra drobne

krysz­tał­ki tlen­ku magne­zu uspraw­nia­ją­ce­go złusz­cze­nie naskór­ka, a ole­jek z drze­wa her­ba­cia­ne­go oraz ester wita­mi­ny C, któ­re roz­ja­śnia­ją i wyrów­nu­ją kolo­ryt skó­ry. Ostat­ni, trze­ci etap codzien­ne­go oczysz­cza­nia skó­ry to apli­ka­cja płat­ków lub toni­ku, któ­re dzię­ki swo­jej for­mu­le wzmac­nia­ją dzia­ła­nie nało­żo­nych wcze­śniej pre­pa­ra­tów, kojąc zmę­czo­na skó­rę. ZO Skin Health Com­ple­xion Rene­wel Pads to płat­ki prze­zna­czo­ne dla skó­ry nor­mal­nej, w kie­run­ku tłu­stej, któ­re w swo­im skła­dzie zawie­ra­ją 2% kwas sali­cy­lo­wy z kwa­sem gli­ko­lo­wym, a któ­ry redu­ku­je wydzie­la­ne sebum oraz złusz­cza mar­twe komór­ki naskór­ka. Oil Con­trol Pads to zaś płat­ki prze­zna­czo­ne dla skó­ry tłu­stej, z ten­den­cją do powsta­wa­nia trą­dzi­ku, rów­nież z zawar­to­ścią 2% stę­że­nia kwa­su sali­cy­lo­we­go. Uzu­peł­nie­niem, a jed­no­cze­śniem ide­al­nym zakoń­cze­niem pie­lę­gna­cji będzie toner Ph Balan­cer prze­zna­czo­ny do skó­ry suchej, podraż­nio­nej czy wraż­li­wej, któ­re­go for­mu­ła zawie­ra wyciąg z orcza­ru wir­gi­nij­skie­go. Jego dzia­ła­nie w widocz­ny spo­sób zmniej­sza pory: kwas gli­ko­lo­wy regu­lu­je natu­ral­ny pro­ces złusz­cza­nia, a hia­lu­ro­nian sodu, sód PCA, pan­te­nel i alan­to­ine odpo­wia­da­ją za nawil­że­nie i uko­je­nie skó­ry. 

Oprócz dobrze dobra­nych, jako­ścio­wo dobrych pro­duk­tów, trze­ba jed­nak pamię­tać, że naj­waż­niej­sza jest sys­te­ma­tycz­ność i kon­se­kwen­cja. Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja potra­fi zdzia­łać cuda, jed­nak jedy­nie wte­dy, gdy sta­je się sta­łym ele­men­tem naszej codzien­nej ruty­ny. Nie moż­na jed­nak zapo­mi­nać, że klu­czem do pro­mien­nej, zdro­wej i mło­do wyglą­da­ją­cej skó­ry jest jej wie­lo­eta­po­we oczysz­cza­nie i czas. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Pożegnaj letnie przebarwienia z ZO Skin Health

Po upal­nym lecie i skó­rze wysta­wio­nej na pro­mie­nie sło­necz­ne z pew­no­ścią zasta­na­wiasz się, jak pozbyć się ciem­nych plam na skó­rze spo­wo­do­wa­nych uszko­dze­nia­mi pro­mie­nio­wa­nia UV. Mimo wszel­kich sta­rań i regu­lar­ne­go sto­so­wa­nia fil­tra SPF, każ­da chwi­la i…
Więcej
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mlekowy,…
Więcej
Uroda

Piękne spojrzenie bez zmarszczek - najlepsze kremy pod oczy

Nasze spoj­rze­nie i skó­ra wokół oczy mogą spę­dzać sen z powiek, a zmarszcz­ki pod ocza­mi to zmo­ra wie­lu osób, w szcze­gól­no­ści kobiet. Tym­cza­sem, zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kre­mu pod oczy może pomóc w roz­wią­za­niu tych pro­ble­mów. Od…
Więcej