KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

img_0528a

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wyko­naw­ców, a tak­że tych nam nie­zna­nych jest znacz­nie prost­szy i wygod­niej­szy. Może­my ścią­gać swo­je ulu­bio­ne albu­my, two­rzyć play­li­sty z wybra­ny­mi kawał­ka­mi czy też  słu­chać radia z muzy­ką z kon­kret­nej kate­go­rii. Dziś wybra­łam dla Was przy­kła­do­we moim zda­niem cie­ka­we play­li­sty na róż­ne oka­zje, któ­re mogą Wam się spodobać.

 „Have a Gre­at Day!”

Ide­al­na pro­po­zy­cja na dobry począ­tek dnia, ale oczy­wi­ście nie tyl­ko. Utwo­ry z tego zesta­wu wpro­wa­dzą nas w dobry nastrój o poran­ku w dro­dze do pra­cy czy do szko­ły bądź umi­lą dzień w jego trakcie.

01

 „Feelin’ good”

Dru­ga pro­po­zy­cja to play­li­sta utrzy­ma­na w podob­nym kli­ma­cie do pierw­szej.  Muzy­ka wpa­da­ją­ca w ucho, weso­ła i popra­wia­ją­ca nasz nastrój nie­ko­niecz­nie rano, ale też w cią­gu cięż­kie­go dnia bądź pod jego koniec.

02

Wake up Happy”

Play­li­sta rów­nież podob­na do dwóch pierw­szych, ale moim zda­niem ide­al­na na dłu­gie poran­ki np. week­en­do­we albo gdy mamy dzień wol­ny tyl­ko dla sie­bie, sami ze sobą.

03

Cof­fe Table Jazz”

Jak sama nazwa wska­zu­je w tym zesta­wie­niu znaj­dzie­my jaz­zo­we kawał­ki, któ­re mają nam umi­lić relaks przy naszej ulu­bio­nej fili­żan­ce kawy. Genial­na play­li­sta wpro­wa­dza­ją­ca nas w stan zrelaksowania.

04

Paris Cof­fee Shop”

Pozo­sta­jąc przy kawie dru­gie zesta­wie­nie z muzy­ką dedy­ko­wa­ną dla rytu­ału picia kawy lecz z innym typem muzy­ki, spo­koj­niej­szym i deli­kat­niej­szym. Dzię­ki tej play­li­scie uwa­żam że ten cudow­ny napar będzie sma­ko­wał jesz­cze lepiej.

05

Rock This”

Muzy­ka zebra­na tutaj to zróż­ni­co­wa­ne utwo­ry z tego gatun­ku dla fanów roc­ka i nie tyl­ko. Play­li­sta może bar­dziej męska, ale dobra np. do pra­cy w biurze.

06

Lazy Days”

Kie­dy mamy dzień wol­ny, bądź gdy nad­cho­dzi week­end wybierz­my te zesta­wie­nie i cie­szy się leniu­cho­wa­niem przy dobrej muzy­ce. Utwo­ry przy­go­to­wa­ne dla nas uwa­żam wpro­wa­dzą nas bar­dziej w stan wyłą­cze­nia od obowiązków.

07

The Per­fect Roadtrip”

Muzy­ka na podróż dla miło­śni­ków wycie­czek tych krót­kich i dłu­gich. Bar­dzo faj­ny wybór zróż­ni­co­wa­nych utwo­rów do samo­cho­du, ale też oczy­wi­ście pocią­gu czy samolotu.

08

 „Din­ner for 2”

Play­li­sta dedy­ko­wa­na dla par i do obia­du. Zestaw muzycz­ny, któ­ry został tutaj przy­go­to­wa­ny ma umi­lić nam roman­tycz­ną kola­cję we dwo­je przy świe­cach bądź tez szyb­ki obiad po pracy.

09

Peac­ful Piano”

Ostat­nia pro­po­zy­cja do play­li­sta dedy­ko­wa­na do total­ne­go relak­su, wyci­sze­nia i uspo­ko­je­nia myśli. Cudow­ne utwo­ry gra­ne na pia­ni­nie zde­cy­do­wa­nie pomo­gą nam się wyci­szyć po cięż­kim dniu na naszej ulu­bio­nej kana­pie czy też przy dużym kub­ku gorą­cej cze­ko­la­dy albo herbaty.

10

Tekst: Maja Malinowska
Zdję­cie: pinterest.com

Komentarze

komentarzy

Related posts
Wywiady

OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

Kim jest Ole­na? To nie­ba­nal­na pio­sen­kar­ka, son­gw­ri­ter i skrzy­pacz­ka. Wła­śnie odby­wa swo­ją tra­sę kon­cer­to­wą po Pol­sce. Jej hit „Demon” pod­bi­ja ser­ca fanów sta­cji radio­wych, takich jak Radio Eska oraz Radio Zet. Imię Ole­na zna­czy Blask…
Więcej
KulturaMuzyka

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspirująca!
Więcej
KulturaMuzyka

"Heartbeat" nowy teledysk Margaret

Od dzi­siaj może­cie oglą­dać tele­dysk do trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Mar­ga­ret! Po hitach Wasted i Start a Fire czas na utwór “Heart­be­at” czy rów­nież pod­bi­je ser­ca fanów Mał­go­si? Sce­na­riusz i reży­se­ria: Olga Czy­ży­kie­wicz Zdję­cia: Kaje­tan Plis…
Więcej