Inna

Trądzik na plecach – jak się go pozbyć?

Skóra na plecach może chorować tak samo, jak skóra na twarzy. Nie warto więc przykrywać problemu trądziku na plecach pod ubraniem, ale odpowiednią pielęgnacją skutecznie się z nim pożegnać. Co zrobić, aby zapomnieć o wypryskach na plecach?

Trądzik na plecach - jak się go pozbyć?

Trą­dzik na ple­cach – jak się go pozbyć? EAU THERMALE AVENE kon­cen­trat prze­ciw nie­do­sko­na­ło­ściom; ZO Skin Health płat­ki prze­zna­czo­ne dla skó­ry tłu­stej i skłon­nej do powsta­wa­nia trą­dzi­ku; Flo­ren­ce By Mills peeling złusz­cza­ją­cy; Mario Bade­scu pie­lę­gna­cja prze­ciw nie­do­sko­na­ło­ściom; Der­ma­Qu­est anty­bak­te­ryj­no-enzy­ma­tycz­ny żel do mycia skó­ry z kwa­sem mig­da­ło­wym; EISENBERG żel łączą­cy wła­ści­wo­ści anty­bak­te­ryj­ne; Cau­da­lie oczysz­cza­ją­cy żel myją­cy Vino­pu­re; BARWA pian­ka myją­co-łago­dzą­ca z alo­esem.

 

Trą­dzik na ple­cach to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko nasto­lat­ków. Bory­ka się z nim tak­że wie­lu doro­słych. Może zabu­rzyć pew­ność sie­bie szcze­gól­nie latem, kie­dy to czę­ściej odsła­nia­my ramio­na i ple­cy. Skąd się bie­rze trą­dzik na ple­cach i jak się go sku­tecz­nie pozbyć?

Przyczyny trądziku na plecach

Podob­nie jak w przy­pad­ku trą­dzi­ku na twa­rzy, przy­czyn wypry­sków na ple­cach może być wie­le. Naj­po­pu­lar­niej­szy z nich jest jed­nak dość pro­sty i może wyni­kać z nosze­nia sztucz­nych, nie oddy­cha­ją­cych mate­ria­łów (z polie­stru) oraz zbyt obci­słej, ocie­ra­ją­cej cia­ło bie­li­zny. To, w połą­cze­niu z nad­mier­nie prze­tłusz­cza­ją­cą się skó­rą, może skoń­czyć się licz­ny­mi wypry­ska­mi. 

Ponad to, skó­ra na ple­cach może się nad­mier­nie prze­tłusz­czać przez wysu­sza­ją­ce ją kosme­ty­ki, na przy­kład spły­wa­ją­cy po ple­cach szam­pon do wło­sów. Wte­dy nad­pro­du­ku­je łój by się ochro­nić. Nie­ste­ty efek­tem ubocz­nym może być zapcha­nie porów i powsta­wa­nie zaskór­ni­ków. 

Czę­stą przy­czy­ną trą­dzi­ku na ple­cach jest też zbyt rzad­kie złusz­cza­nie tego obsza­ru lub jego nie­do­sta­tecz­na higie­na. Wie­le osób z pro­ble­ma­mi hor­mo­nal­ny­mi skar­ży się tak­że na licz­ne wypry­ski na ple­cach, ramio­nach i dekol­dzie.

Trądzik na plecach  - pielęgnacja

Pozby­cie się trą­dzi­ku na ple­cach nie nale­ży do naj­ła­twiej­szych. Po pierw­sze trud­ność może spra­wiać zasto­so­wa­nie wszel­kich kosme­ty­ków na całych ich obsza­rze – czę­sto wyma­ga to popro­sze­nia dru­giej oso­by o pomoc. War­to jed­nak wdro­żyć do swo­je­go codzien­ne­go życia kil­ka nawy­ków, któ­re pomo­gą zmniej­szyć ilość zmian na ple­cach.

Po pierw­sze, pod­czas prysz­ni­ca naj­le­piej naj­pierw umyć skó­rę gło­wy i spłu­kać kosme­ty­ki, a dopie­ro póź­niej dokład­nie oczy­ścić ple­cy, na przy­kład pian­ką lub żelem, któ­rą zwy­kle sto­su­je­my do twa­rzy. War­to tak­że raz w tygo­dniu wyko­nać peeling ple­ców – może­my użyć zarów­no gru­bo­ziar­ni­ste­go peelin­gu, jak i enzy­ma­tycz­ne­go. 

Na skó­rę ple­ców świet­nie spraw­dzą się kwa­sy, w szcze­gól­no­ści aze­la­ino­wy, sali­cy­lo­wy i mle­ko­wy. Sku­tecz­nie złusz­czą skó­rę, dzię­ki cze­mu pory będą odblo­ko­wa­ne, a skó­ra będzie mogła się oczy­ścić. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że po zasto­so­wa­niu kwa­sów nie powin­no się opa­lać skó­ry, z dru­giej zaś stro­ny kre­my z SPF mogą łatwo zapchać pory na ple­cach. Dla­te­go kura­cję naj­le­piej zosta­wić na okres jesien­ny, kie­dy cho­wa­my skó­rę pod ubra­niem. 

Myl­ne jest zało­że­nie, że opa­la­nie skó­ry ple­ców pomo­że na trą­dzik. W rze­czy­wi­sto­ści może tyl­ko dodat­ko­wo prze­su­szyć skó­rę. W lato zwy­kle pro­blem prysz­czy na ple­cach nie­co się wyci­sza, a to ze wzglę­du na to, że w cie­plej­sze dni nosi­my prze­wiew­ne, baweł­nia­ne ubra­nia, więc skó­ra może oddy­chać. Bar­dzo waż­ne jest w przy­pad­ku zapo­bie­ga­niu trą­dzi­ku zwra­ca­nie uwa­gi na mate­ria­ły, któ­re nosi­my – sztucz­ne swe­ter­ki, a tak­że bie­li­zna, któ­ra nie oddy­cha, nie są dobrym pomy­słem. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
InnaUroda

Kwas mlekowy - jak  działa i jak go stosować?

Kwas mle­ko­wy powsta­je w ludz­kich mię­śniach pod­czas wysił­ku fizycz­ne­go. A jak dzia­ła na skó­rę? Wyka­zu­je dzia­ła­nie bak­te­rio­bój­cze, dla­te­go tak czę­sto znaj­dzie­my go w pro­duk­tach do higie­ny intym­nej. To jed­nak nie jego jedy­ne zasto­so­wa­nie. Kwas mle­ko­wy,…
Więcej
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej