Pierwsze stylizacje z kolekcji KENZO x H&M: odważne printy, kolory i indywidualizm

H&M ma przy­jem­ność zapre­zen­to­wać pierw­sze trzy sty­li­za­cje z kolek­cji KENZO x H&M, wszyst­kie prze­peł­nio­ne żywy­mi nadru­ka­mi, wyra­zi­sty­mi kolo­ra­mi i indy­wi­du­ali­zmem, któ­re są cha­rak­te­ry­stycz­ne dla tej współ­pra­cy. Look­bo­ok pre­zen­tu­je zdję­cia róż­nych arty­stów, i akty­wi­stów, któ­rzy zosta­li amba­sa­do­ra­mi KENZO x H&M. Kolek­cja będzie dostęp­na w ponad 250 skle­pach na całym świe­cie, a tak­że onli­ne od 3. listo­pa­da, 2016.

Look book KENZO x H&M (2)

AMY SALL (miesz­ka­ją­ca w Nowym Jor­ku stu­dent­ka i akty­wist­ka, zało­ży­ciel­ka SUNU: Jour­nal of Afri­can Affa­irs, Cri­ti­cal Tho­ught + Aesthe­tics) oraz JULIANA HUXTABLE (28-let­nia artyst­ka, poet­ka i DJka, miesz­ka­ją­ca na co dzień w Nowym Jor­ku) ubra­ły: top z pół­gol­fem w tygry­sie nadru­ki oraz pasu­ją­ce do nie­go leg­gin­sy z wyso­kim sta­nem, a tak­że dłu­gie, czar­ne skó­rza­ne ręka­wicz­ki z nadru­kiem w różo­we, gumo­we logo oraz bot­ki wykoń­czo­ne dzia­ni­ną w tygry­si wzór.

Look book KENZO x H&M (1)

ISAMAYA FFRENCH (miesz­ka­ją­ca w Lon­dy­nie maki­ja­żyst­ka, człon­ki­ni lon­dyń­skie­go kolek­ty­wu The Adams Com­pa­ny) ubra­ła: skó­rza­ną kurt­kę over­si­ze z pod­szew­ką ze sztucz­nej weł­ny w kolo­rze różo­wym, a do tego kom­plet skła­da­ją­cy się z topu z pół­gol­fem oraz leg­gin­sów z wyso­kim sta­nem w tygry­sie nadru­ki.

Look book KENZO x H&M (3)

OKO EBOMBO (miesz­ka­ją­cy w Pary­żu muzyk i per­for­mer, front­man zespo­łu 19) ubrał: par­kę z odpi­na­nym koł­nie­rzem w nadru­ki, kolo­ro­we dżin­sy w tygry­sie prin­ty, a tak­że klap­ki-japon­ki ze skar­pet­ka­mi Tabi. Oko zało­żył rów­nież czap­kę z dasz­kiem i docze­pio­ną chu­s­tą w tygry­sie nadru­ki, weł­nia­ny sza­lik oraz tor­bę przez ramie w tygry­si print.

Foto­graf: Oli­ver Hadlee Pearch
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy